Geografické a hydrometeorologické zabezpečení GHZ-5-MP
Název předmětu Geografické a hydrometeorologické zabezpečení (GHZ)
Garant pplk. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.
Katedra Katedra vojenské geografie a meteorologie
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Geografické a hydrometeorologické zabezpečení (4/7)
Geografické a hydrometeorologické zabezpečení (4/8)
Geografické a hydrometeorologické zabezpečení (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Taktické vlastnosti terénu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapové i nemapové produkty popisující geografickou realitu válčiště 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měření na mapách a orientace v terénu 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasifikace předmětů mapování 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principy GHMZ a legislativa v dané oblasti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní úkoly a produkty GeoSl a HMSl 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojensko-geografická a topografická příprava 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHMZ v polních podmínkách a v zahraničních operacích 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRÁČMAR, Jan a Karel KRŠKA. Meteorologie (050 00). Vydání první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-447-8.
HOLUB, Jindřich. Meteorologické kódy 2. část (Letecké). Brno: Univerzita obrany, 2010, S-3814/2
Topo-1-1: Geografické zabezpečení v resortu MO. Praha: MO, 2012.
Zprav-1-2: Hydrometeorologické zabezpečení. Praha: MO, 2016.
Pub-26-68-02: Zpracování vojenskogeografických informací a dokumentací při přípravě a vedení operací. Vyškov: VeV-VA, 2011
Směrnice: Geodetické zabezpečení vojenských letišť. Dobruška: VTOPÚ, 1996
Směrnice: Letecké překážkové mapy. Dobruška: VTOPÚ, 1996

Doporučená:
Pub-29-69-02: Vliv fyzikálních složek prostředí na činnost vojsk, provozuschopnost a funkčnost vojenských technických systémů, Vyškov: VeV-VA, 2016.
Forecasters’ Reference Book, Meteorological Office College, UK, 1997, ISBN 0-86180-325-6
MIKLOŠÍK, F.: Teorie řízení v kartografii a geoinformatice. Praha: Univerzita Karlova, 2005.
Vojenský geografický obzor, ISSN 1214-3707
Pub-53-01-2: Štábní práce v operacích. Vyškov: VeV-VA, 2007.

Účast na cvičeních, ústní a písemná přezkoušení, semestrální práce, ročníková
práce.
7. semestr: zápočet, účast na cvičeních
8. semestr: ústní zkouška, účast na cvičeních, odevzdání technických zpráv ze
cvičení, ročníková práce
9. semestr: klasifikovaný zápočet, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních,
odevzdání technických zpráv ze cvičení, prezentace výsledků laboratorních
cvičení-briefingy.

Požadavky na samostatnou práci studentů (68 hodin):
7. semestr:
- studium a praktické procvičení práce s mapou - 16 h
- studium literatury v oblasti GHMZ (cca 100 stran) - 16 h
8. semestr:
- zpracování ročníkové práce - 32 h
9. semestr:
- příprava briefingů – 4 h