Sběr prostorových dat pro potřeby ozbrojených sil SPDOS-5-MP
Název předmětu Sběr prostorových dat pro potřeby ozbrojených sil (SPDOS)
Garant doc. Ing. Vlastimil Kratochvíl, CSc.
Katedra Katedra vojenské geografie a meteorologie
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Sběr prostorových dat pro potřeby ozbrojených sil (3/6)
Sběr prostorových dat pro potřeby ozbrojených sil (4/7)
Sběr prostorových dat pro potřeby ozbrojených sil (4/8)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Výpočet plošných obsahů a kubatur 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy geodetické astronomie – využití metod astronomické orientace v OS 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tíhové pole Země a základy teorie výšek 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metoda nejmenších čtverců – využití v komplexnějších úlohách 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace letecké fotogrammetrie 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snímkové triangulace 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotogrammetrický sběr prostorových dat pro OS 12 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laserové skenování a aplikace v AČR 8 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KRATOCHVÍL, V. Geodézie I, Měření úhlů, Skripta UO Brno 2017, ISBN 978-80-7231-411-9, 123 s.
KRATOCHVÍL, V. Geodézie II, Měření délek, Skripta UO Brno 2017, ISBN 978-80-7231-412-6, 91 s
KRATOCHVÍL, V. Geodézie III, Určování výšek. Elektronické texty, Brno 2018, 107 s.
KRATOCHVÍL, V, FIXEL, J. Globální systém určování polohy – GPS. Využití v geodézii. Skripta VA Brno, 2001, S- 2180/2, 306 s.
HANZL, V., SUKUP, K.: Fotogrammetrie I., VUT, Brno 2002, ISBN 80-214-2049-9
HOLUB, J.: Atlas oblaků. Skripta UO Brno, S-2384, Brno 2004
FLORIÁN, J.: Zřizování a organizace meteorologických stanic. Skripta VA Brno, S-363/2, Brno 1977
ČHMÚ: Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis č. 13, Praha 2014.
Metodická pomůcka: Hydrometeorologická měření a pozorování - přístroje a zařízení HMSl AČR. 1. vydání, MO Praha 2012

Doporučená:
NEVOSÁD, Z. a kol. Geodézie IV - Souřadnicové výpočty, VUT v Brně 2002, ISBN 80-214-2301-3
FORAL, J., ŠVÁB, T. Základy geodézie, 2. doplněné vydání, FaSt VUT v Brně 2011
GHILANI, CH., WOLF, P. Elementary Surveying, ISBN 978-0-13-615431-0
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb - úplné znění
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. O stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl ...
KRATOCHVÍL, V. Základy numerických výpočtů a matematické statistiky v geodézii, Elektronické texty
WOLF, P., GHILANI, CH., Adjustment copmutation, John Willey & sons, ISBN 0-471-16833-5
PAVELKA, K.: Fotogrammetrie 1, ČVUT, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04249-6
PAVELKA, K.: Fotogrammetrie 2, ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04719-4
PAVELKA, K., HODAČ J.: Fotogrammetrie 3, ČVUT, Praha 2008, ISBN 978-80-01-03978-6
VOSSELMAN, G.,MAAS, H.-G.: Airborne and Terrestrial Laser Scanning, Whittles Publishing 2010, ISBN 978-190445-87-6

6. semestr: účast na cvičení, schválené protokoly ze cvičení, zápočtová písemka,
7. semestr: účast na cvičení, schválené protokoly ze cvičení, zápočtová písemka,
seminární práce, zkouška
8. semestr: účast na cvičení, schválené protokoly ze cvičení, zápočtová písemka,
seminární práce, zkouška

Požadavky na samostatnou práci studentů (106 hodin):
6. semestr:
- zpracování protokolů z praktických cvičení - 14h
- studium vybraných kapitol povinné literatury (180 stran) - 20 h
7. semestr:
- studium vybraných kapitol povinné literatury (200 stran) – celkem 32 h
- zpracování protokolů z praktických cvičení - 20
8. semestr:
- studium vybraných kapitol povinné literatury (120 s) – 10 h
- zpracování protokolů z praktických cvičení a laboratoří – 10 h