Vývoj a správa IS VSIS-5-MP
Název předmětu Vývoj a správa IS (VSIS)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Katedra Katedra informatiky a kybernetických operací
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vývoj a správa IS (4/7)
Vývoj a správa IS (4/8)
Vývoj a správa IS (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Softwarové inženýrství, modely, disciplíny, techniky, metody, nástroje, normy. Strukturované metodiky vývoje IS, analýza (ERD), návrh (relační datový model, RDM). 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relační databázové systémy. Jazyk SQL. Prostředí PostgreSQL. 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vývoj webových aplikací – klient webové aplikace. Vzhled – CSS, Bootstrap. Javascript. jQuery. AJAX. 16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vývoj webových aplikací – server webové aplikace, MVC framework v PHP a Python. Přístup k databázovému systému. 16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vývoj aplikací na databázovém serveru, uložené procedury, triggery. Procedurální rozšíření jazyka SQL. 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Správa databázového serveru, ladění výkonu SQL, zálohování, obnova, ochrana dat, monitorování, logování 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoSQL a newSQL databázové systémy, Map/Reduce, JSON, REST. Datové sklady, Big Data, Distribuované zpracování. 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobývání znalostí z databází. Příprava dat pro data mining. Deskriptivní analýza dat. 16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody pro vyhledání vzorů v datech – seskupování, klasifikace, regrese, analýza závislostí, časové řady, grafy a sítě. Text mining, web mining, analýza sociálních sítí, sentimentální analýza. 16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agilní metodiky vývoje IS. Unifikovaný modelovací jazyk (UML), Unifikovaný proces (UP). Use Case Model. Doménový model. Návrhový model. Objektové modelování. Vzory. 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MALÝ, V. Objektově orientované programování a jazyk C#. Brno: Univerzita obrany, 2008, 131 s. Skripta S-2822
HODICKÝ, J., FRANTIŠ, P. Metodika programování v jazycích C a C++. Brno: Univerzita obrany, 2011, 66 s. S-10028
HODICKÝ, J., FRANTIŠ, P. Programování úloh počítačové grafiky. Brno: Univerzita obrany, 2008, 61 s. Skripta S-2887
Craig Ian: Object-Oriented Programming Languages. Springer-Verlag, ISBN:1846287731
Suddeth, J.: Programming C# With Visual Studio .Net 2005. Lulu.Com(US), ISBN:9781411664470
BUŘITA Ladislav aj. Informační systémy. Učebnice U-3099. Brno: UO, 2005, 176 s.
Larman, Craig, Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative development. Prentice Hall 2004. U-10358.
Raschka, S., Mirjalili, R. Python Machine Learning. Packt. 2017. Ebook - ISBN: 1787125939.
Ondryhal, V. Vývoj a správa IS (části I – Databázové systémy, II – Data mining, III – Vývoj webových aplikací, IV – Softwarové inženýrství, V – Programování v jazyce Python). Soubor elektronických příruček k předmětu, 2012-2017.
Silberschatz, A.: Operating System Concepts - 7th edition. Prentice Hill, 2004
Skočovský, L.: Principy a problémy operačního systému Unix
Kaderka, J.: Operační systémy (S-2169)

Doporučená:
MALÝ, V., AMBROŽ, V. Programování počítačů – Programovací jazyk Turbo C. Brno: VA v Brně, 1991, 206 s. S-2656
MALÝ, V., AMBROŽ, V. Programování počítačů – Sbírka příkladů z programování v jazyku C. Brno: VA v Brně, 1992, 148s
KAČMÁŘ, D. Programujeme .Net aplikace. Praha: Computer Press, 2001, 338 s.
KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M. Programovací jazyk C. Bratislava: Alfa, 1989, 256 s.
REYNOLDS-HAERTLE, R. Objektově orientované programování – Visual Basic .Net a Visual C# .Net krok - za krokem.
ELLER, F. - C#, začínáme programovat. Praha: Grada, 2002, 242 s.
Gamma, E., Heml, R., Johnson, R. a Vlissides, J. Design Patterns: Addison-Wesley, 1995.
Berka P., Dobývání znalostí z databází, Academia 2003, ISBN 80-200-1062-9
Marz, N. Warren, J. Big Data. Principles and Best Practices of scalable real-time data systems. Manning 2015. ISBN-1617290-34-3.
Liu, B. Web Data Mining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer, 2011. ISBN 3642194591.
Jelínek, L.: Jádro systému Linux, Computer Press, 978-80-251-2084-2
PRATA Stehen - Mistrovství v C++. ISBN: 80-251-0098-7, Computer Press
PHP Programujeme profesionálně, Computer Press · JavaScript a Ajax, Computer Press, 2007

7. semestr
Naprogramování zadané skriptovací aplikace (zápočet)
Praktická zkouška z programování zadaného příkladu (zkouška)
8. semestr
3 písemné testy v průběhu semestru
Zpracování, prezentace a obhajoba ročníkové práce
2 domácí práce
Zkouška (písemná a ústní část)
9. semestr
2 písemné testy v průběhu semestru
Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
1 domácí práce
Zkouška (písemná a ústní část)