Komunikace a interaktivní procesy
Název předmětu Komunikace a interaktivní procesy (KIP)
Garant PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.
Katedra Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Komunikace a interaktivní procesy (1/1)
Komunikace a interaktivní procesy (1/2)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 1
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Specifika komunikace s klienty v různých vývojových etapách 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komunikace s klienty s různým typem postižení 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v interpersonální komunikaci, komunikace s problémovými typy jedinců 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interkulturní komunikace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komunikace s klientem se závažným onemocněním, s umírajícím, s pozůstalými 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení konfliktů a nácvik strategií problematických komunikací 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nácvik specifik komunikace s dítětem, dospělým, seniorem 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nácvik specifik komunikace s klientem s různým typem postižení 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nácvik specifik komunikace s problémovými typy jedinců 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interkulturní komunikační problémy, prostředky usnadňující interkulturní komunikaci 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nácvik specifik komunikace s klientem se závažným onemocněním, s umírajícím, s pozůstalým 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře: v praxi. Praha: Grada, 2012
PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012
PTÁČEK, R.; BARTŮNĚK, P. a kol. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. a., 2011
ŠPATENKOVÁ, N.; KRÁLOVÁ, J. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. 1. vyd. Praha: Galén, 2009

Doporučená:
PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R., Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010
POKORNÁ, A., Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010
BURDA, P., Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCO NZO, 2014
EVANGELU, J. E., Krizová komunikace: efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: Key Publishing 2013
TOMOVÁ, Š., KŘIVKOVÁ, J., Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada, 2016
DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008
KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2008
WEISS, P.; JANÁČKOVÁ, L. Komunikace ve zdravotnické péči. 1. vyd. Praha: portál, s. r. o., 2008

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních, aktivita ve cvičeních, zpracování zadané práce

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách

Splnění písemného testu nebo ústní zkoušky dle rozhodnutí garanta předmětu