Řízení a použití ozbrojených sil
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 5 let
Garantuje Fakulta vojenského leadershipu
Podmínky přijetí ke studiu

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany v Brně. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčeni pro studium v jednotlivých specializacích. K potvrzení tohoto předurčení a definitivnímu zařazení studentů do specializace dochází po druhém semestru studia na základě upřesněného požadavku Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů jednotlivých specializací a výsledků, kterých studenti v průběhu dosavadního studia dosáhli. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje:

 • test studijních předpokladů,
 • ověření tělesné zdatnosti uchazeče,
 • test z jazyka anglického.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání (zdravotní způsobilost, opis z rejstříku trestů). Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky.

Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO.

Cílem studijního programu je příprava budoucích důstojníků, především klíčového velitelského personálu pro potřeby ozbrojených sil České republiky (ČR). Vedle utváření průřezových a specializačních profesních znalostí a dovedností studijní program formuje u studentů kompetence potřebné a využitelné při působení ve sféře obrany a bezpečnosti státu na národní a především mezinárodní (alianční) úrovni. V průběhu studia ve studijním programu jsou studenti připravování na působení na základní a střední taktické úrovni velení a řízení ozbrojených sil a na vedení interdisciplinárních a mnohonárodních týmů v soudobém komplexním bezpečnostním prostředí, charakterizovaném kulturními odlišnostmi a diverzitou.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

 • vedení operací vojenského a nevojenského charakteru a
 • bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru.

Studijní program je navrhován jako studijní program s následujícími specializacemi:

 • Velitel dělostřeleckých jednotek,
 • Velitel ženijních jednotek,
 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek,
 • Vojenská logistika,
 • Vojenská doprava,
 • Velitel průzkumných jednotek,
 • Zpravodajské zabezpečení AČR,
 • Management informačních zdrojů,
 • Velitel chemických jednotek,
 • Důstojník štábů vzdušných sil,
 • Řízení lidských zdrojů,
 • Řízení finančních zdrojů.

Při koncipování studijního programu bylo dále přihlédnuto ke zkušenostem z realizace studijních programů zaměřených na přípravu budoucích důstojníků pro ozbrojené síly České republiky zejména magisterského studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil. Zohledněny byly rovněž přístupy a zkušenosti vybraných členských států NATO a EU k vysokoškolské přípravě budoucích důstojníků, jakož i referenční curriculum NATO/PfP Generic Officer Professional Military Education Reference Curriculum.

Absolvováním studijního programu absolvent získává kompetence potřebné k působení na pozicích klíčového personálu ozbrojených sil České republiky, zejména Armády České republiky (AČR), kariérního důstojníka-velitele způsobilého k vedení vojáků a schopného připravovat jednotku k boji a vést bojovou činnost nebo zabezpečovat specializované štábní činnosti. Ve společné části se jmenovitě jedná:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad a principů vedení vojenských operací:
  • morální hodnoty vojenské profese a etický kodex vojenského profesionála, 
  • dějinné události a fakta uznávané jako tradice českých (čs.) ozbrojených sil, 
  • historické souvislosti významných válečných tažení a vojenských operací, 
  • klasifikaci a dělení válek a konfliktů, 
  • základní dělení vojenského umění a vazby mezi jeho složkami, 
  • členění vojenských operací a jejich charakteristické rysy, 
  • problematiku a charakter mírových operací, 
  • systém velení a řízení jednotky a místo a úlohu velitele v něm, 
  • zásady přípravy a použití jednotek do stupně rota, 
  • rozhodovací procesy a jejich aplikaci ve vojenském prostředí, 
  • přístupy k řízení organizace a jejich uplatnění u vojenských jednotek, 
  • základy leadershipu a jejich vztah k praxi velení a řízení, 
  • vedení lidí v běžných i zátěžových situacích, 
  • uplatnění interpersonální komunikace, 
  • psychologické aspekty zvládání zátěže,
 • znalosti bezpečnostních hrozeb na národní, regionální a globální úrovni, jejich souvislostí a příčin:
  • vývoj bezpečnostního prostředí v historických souvislostech,
  • historické, kulturní, vojenské, politické a další souvislosti vývoje bezpečnostních hrozeb v současném bezpečnostním prostředí, jejich příčiny a důsledky,
  • mezníky vývoje české státnosti a jejich význam v kontextu dějinného vývoje,
  • východiska, účel, ambice a nástroje bezpečnostní a obranné politiky ČR, 
  • principy zajišťování obrany a bezpečnosti ČR a vazby ČR na systém mezinárodních vztahů,
  • základy mezinárodního humanitárního práva (válečného práva),
  • základní organizační strukturu resortu ozbrojených sil ČR a strukturu NATO a EU,
  • požadavky na institucionální rámec bezpečnostní a obranné politiky ČR,
  • základy krizového řízení v ČR a roli ozbrojených sil v něm,
 • metody a nástroje využitelné při rozhodování velitele, včetně metod a nástrojů uplatnitelných při rozhodování v situacích charakterizovaných vysokou mírou rizika a nejistoty,
 • místo a úlohu řízení rizik, obecný postup analýzy rizika, stanovení rozsahu a cílů analýzy rizik a metody sběru vstupních dat,
 • priority v rozhodovacích procesech a pravidla pro rozhodování za rizika a nejistoty, možnosti a omezení hodnocení rizik, včetně základních metod popisné a induktivní statistiky, metod sběru reálných dat a vytváření datových souborů pro statistickou analýzu,
 • znalosti konkrétní vojenské specializace/odbornosti - zásad přípravy a použití specifické součásti ozbrojených sil na taktickém stupni ve spektru požadovaném Ministerstva obrany/AČR.

b) odborné dovednosti:

 • argumentuje poslání, roli a použití ozbrojených sil při naplňování bezpečnostní a obranné politiky České republiky,
 • hodnotí souvislosti historicky významných vojenských operací a úlohu osobností ve vojenských dějinách,
 • aplikuje poznatky tradic ozbrojených sil ve výchově a výcviku podřízených,
 • argumentuje poslání, roli a použití ozbrojených sil při naplňování bezpečnostní a obranné politiky České republiky,
 • řídí vojenské jednotky,
 • aplikuje postupy plánování a řízení přípravy a nasazení vojenské jednotky v operacích do stupně rota,
 • navrhuje rozhodnutí související s řízením jednotky, včetně situací charakterizovaných časovou tísní, nejistotou a rizikem,
 • vede přípravu a použití specifické součásti,
 • vede podřízené, včetně vedení podřízených v zátěžových situacích při nasazení jednotky v operacích,
 • je schopen řídit jednotku v případných nevojenských krizových situacích ve prospěch integrovaného záchranného systému,
 • používá vhodnou verbální i neverbální komunikaci při vedení podřízených,
 • uplatňuje morální hodnoty a zásady etického rozhodování ve svém chování a při vedení podřízených,
 • uplatňuje vhodné nástroje a metody pro motivaci podřízených,
 • ovládá způsoby eliminace negativních důsledků zátěže u podřízených,
 • rozpoznává neadekvátní reakce na zátěž a podporuje jejich efektivní zvládání u podřízených,
 • aplikuje poznatky tradic ozbrojených sil ve výchově a výcviku podřízených,
 • řeší rozhodovací problémy,
 • aplikuje a používá odpovídající styly rozhodování a řízení,
 • používá kvalitativní a kvantitativní metody pro řešení rozhodovacích problémů v podmínkách nejistoty a rizika,
 • navrhuje prevenci rizik a posuzuje efektivnost přijatých opatření,
 • zpracovává registr nebezpečí a ohrožených aktiv, analýzu nebezpečí a rizika pro ochranu vojsk, obyvatelstva, majetku a životního prostředí.

c) obecné způsobilosti:

 • respekt a prosazování sdílených hodnot svobodné občanské společnosti a ozbrojených sil moderního demokratického státu,
 • schopnost působení v rámci týmů, připravenost přejímat různé role ve skupině a jednat v souladu s těmito rolemi,
 • schopnost uplatňovat osvojené znalosti a dovednosti kreativně a kriticky a ve vzájemných souvislostech odrážejících interdisciplinární povahu soudobého bezpečnostního prostředí,
 • pochopení potřebnosti celoživotního učení, schopnost plánovat a organizovat vlastní celoživotní učení a celoživotní učení podřízených,
 • připravenost pro působení v mezinárodním a kulturně odlišném nebo různorodém prostředí,
 • rozpoznání a řešení dilemat vznikajících v souvislosti profesními povinnostmi vojenské služby,
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni (B1), na základní úrovni v dalším světovém jazyce,
 • fyzická zdatnost a psychická odolnost a schopnost zvládat zátěž vyplývající z vojenské služby.

V závislosti na zvolené specializaci získávají absolvensti další odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti.

Ve specializaci Velitel dělostřeleckých jednotek:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad bojového použití dělostřelectva v celém spektru operací a taktických činností:
  • znalosti pravidel střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva,
  • znalosti organizace systému velení a řízení jednotek a útvarů dělostřelectva, 
  • základy meteorologie, charakteristiky atmosféry a meteorologických prvků a podmínek normální dělostřelecké atmosféry,
  • základy vnitřní a vnější balistiky,
  • znalosti základů teorie střelby.
 • znalosti procesu targetingu pozemních sil a jeho aplikaci v rámci plánovacího a rozhodovacího procesu v plném spektru operací, zásad operačního plánování,
 • znalosti právních norem, úmluv a legislativy ozbrojeného konfliktu ve vztahu k plnění úkolů palebné podpory:
  • znalosti vnitřních předpisů pro plánování výcviku a vojenských cvičení u dělostřeleckých jednotek,
  • znalosti forem a metod přípravy a výcviku dělostřeleckých jednotek a zásad jeho hodnocení,
 • znalosti základů konstrukce, provozu a obsluhy dělostřeleckých zbraňových kompletů dělostřelectva AČR:
  • znalosti technické přípravy děl a minometů ke střelbě,
  • znalosti základních vlastností dělostřelecké munice a pravidla pro zacházení s municí.

b) odborné dovednosti:

 • velet a odborně řídit činnost dělostřeleckých jednotek do stupně baterie vto s nezbytným přesahem na dělostřelecký oddíl,
 • zpracovat a vydávat rozkazy, povely a nařízení k plnění úkolů palebné podpory v ústní, písemné a grafické formě,
 • hodnotit schopnosti dělostřeleckých jednotek, provádět základní kalkulace jejich možností a předkládat návrhy na jejich použití,
 • plně se orientovat v problematice plnění úkolů palebné podpory vojsk,
 • zjišťovat průzkumové údaje o cílech a organizovat jejich sběr a vyhodnocování,
 • zpracovávat plánovací, řídící a výkazovou dokumentaci k provádění odborného výcviku dělostřeleckých jednotek,
 • ovládat zavedený automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva a IS VŘ PozS a jiné aplikační programové vybavení zavedené u dělostřeleckých jednotek,
 • určovat prvky pro střelbu dělostřeleckých jednotek s využitím prostředků zavedených v AČR,
 • řídit zastřílení cílů a účinnou střelbu dělostřeleckých jednotek, bezpečně manipulovat se zavedenou dělostřeleckou municí.

c) obecné způsobilosti:

 • je schopen vyhledávat informace potřebné ke své odborné činnosti a dovedně je využívat ke splnění úkolu,
 • je schopen využívat zavedené přístroje a techniku k plnění odborných úkolů v souladu s jejich možnostmi a omezeními a využívat tyto dovednosti při plánování a plnění odborných úkolů,
 • je schopen plnit funkci palebného rozhodčího u všech druhů dělostřeleckých zbraní.

Ve specializaci Velitel ženijních jednotek:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad plánování a řízení úkolů ženijní podpory ve společných operacích:
  • znalosti základních TTD a možnosti použití ženijní techniky, základy konstrukce ženijní techniky, 
  • znalosti zásad použití ženijní munice, vlastností, konstrukcí, bezpečnostních opatření při manipulaci s ženijní municí, evidence, přepravy a skladování ženijní munice,
  • znalosti zásad technologie a způsobů provádění a řízení trhacích prací a ničení objektů, zřizování zátarasů,
 • znalosti zpracování výkazové, plánovací a řídící dokumentace k řízení ženijní podpory:
  • znalosti provádění základních kalkulací v oblasti ženijní podpory do stupně prapor,
  • znalosti plánování a vedení odborného výcviku v rámci přípravy ženijních jednotek na stupni četa, rota a prapor,
 • je seznámen se zásadami přípravy a výcviku jednotlivců a jednotek v oblasti ženijní přípravy u jednotek ženijního vojska a s novými poznatky a trendy rozvoje ženijní podpory a prostředků automatizovaného velení a řízení do stupně prapor,
 • je seznámen se systémem a zásadami nasazení jednotek AČR k podpoře IZS ČR a se systémem a zásadami ženijní podpory v rámci NATO.

b) odborné dovednosti:

 • odborně řídit činnost skupin a odřadů vytvářených z jednotek ženijního vojska,
 • vyhledávat a analyzovat informace potřebné ke své odborné činnosti, vypracovávat varianty řešení a návrhy použití sil a prostředků ženijního vojska ke splnění úkolů praporu ve společných operacích,
 • využívat zavedenou munici a techniku k plnění odborných úkolů, zná jejich možnosti a omezení a tyto znalosti umí dovedně využít při plánování a plnění odborných úkolů,
 • zpracovávat polní projekty, prováděcí plány a výkazovou dokumentaci pro ženijní práce ve společných operacích a kalkulace s tím spojené,
 • organizovat výcvik s ostrou ženijní municí v trhacích pracích a minování.

c) obecné způsobilosti:

 • je připraven k řízení trhacích prací velkého rozsahu (OŘTP-V) a k minování s ostrou ženijní municí.

Ve specializaci Vojenská logistika:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad a porozumění teoriím, konceptům, metodám a zásadám realizace logistického zabezpečení na taktickém stupni a zásad použití zásobovacích jednotek, včetně relevantních norem (STANAG, ISO, ČSN, ČOS), národních předpisů a předpisů NATO/EU,
 • znalosti v oblasti řízení provozu a životního cyklu materiálu a techniky, včetně tvorby rezerv a zásad údržby, oprav, odsunů, spolehlivosti a diagnostiky,
 • hluboké znalosti systémů zásobování logistického zabezpečení při plnění úkolů mírových, bojových a působení v rámci integrovaného záchranného systému (IZS),
 • obecné zásady realizace jednotlivých druhů přeprav vojsk a povinnosti odpovědných funkcionářů,
 • znalosti systému pořizování majetku v rámci resortu obrany a hospodaření s ním, včetně základních znalostí zbožíznalství logistického zabezpečení v oblasti služeb,
 • pokročilé znalosti řízení majetkových orgánů proviantní služby, služby zabezpečení PHM a výstrojí, včetně vytváření analýz a vytváření návrhových opatření pro řízení logistického zabezpečení,
 • obecné zásady facility managementu ve vojenských objektech, ubytování vojsk a péče o nemovitou infrastrukturu,
 • základní úkoly a postupy v ochraně životního prostředí, požadavky na ekologické chování vojsk,
 • obecné znalosti odpadového hospodářství a prevence ekologických havárií.

b) odborné dovednosti:

 • plánovat úkoly logistického zabezpečení a činnosti jednotek a zařízení logistiky na I. a II. úrovni, s důrazem na poskytování logistických služeb, řízení životního cyklu materiálu a techniky a řízení kvality,
 • řídit hospodaření s majetkem v oblasti logistického zabezpečení, včetně tvorby rezerv, kontrolní činnosti, kalkulací úbytků a řízení efektivnosti provozů,
 • používat informační systémy logistiky, analyzovat a řešit případové studie logistického zabezpečení (ISL, OTS, LOGFAS),
 • aplikovat přístupy logistické analýzy, vést přehled o logistické situaci u jednotek a útvarů, vyhodnocovat hospodaření s majetkem a provoz techniky a zařízení, včetně řízení rizik a BOZP,
 • naplňovat obecné zásady facility managementu ve vojenských objektech a při ubytování vojsk v poli, včetně péče o nemovitou infrastrukturu a hygienického posouzení stravovacích zařízení.

c) obecné způsobilosti: aplikace postupů systému HACCP, systému řízení a kontroly kvality při hospodaření s majetkem státu.

Ve specializaci Vojenská doprava:

a) odborné znalosti:

 • pokročilé znalosti zásad a porozumění teoriím, konceptům, metodám a zásadám realizace logistického zabezpečení na taktickém stupni a zásad použití zásobovacích jednotek; včetně relevantních norem (STANAG, ISO, ČSN, ČOS), národních předpisů a předpisů NATO/EU,
 • pokročilé znalosti dopravně zásobovacího systému a procesů logistického zabezpečení při plnění úkolů mírových, bojových a působení v rámci IZS, včetně znalostí odpovědnosti řídících a výkonných orgánů vojenské dopravy na taktickém, operačním a strategickém stupni velení a řízení, při zabezpečování vnitrostátních a mezinárodních přesunů (postupy vojenského dopravního úřadu),
 • široké znalosti základních takticko-technických dat vybraných dopravních prostředků, s jejich přepravními možnostmi a normami dopravního zabezpečení, včetně pokročilých znalostí základních technických požadavků na vojenské palety, svazky a prostředky pro manipulaci s materiálem, třídění vojenských kontejnerů a zásady hospodaření s nimi v MO ČR,
 • široké znalosti legislativy upravující obchodní podmínky a všeobecné přepravní podmínky civilních dopravců,
 • koncepce operační přípravy státního území v oblasti vojenské dopravy,
 • obecné znalosti činnosti ústředního a oblastního dispečerského aparátu vojenské dopravy a systému vyhodnocování realizovaných přesunů a vojenských přeprav,
 • základní úkoly a postupy v ochraně životního prostředí, požadavky na ekologické chování vojsk, BOZP a požární ochrany.

b) odborné dovednosti:

 • plánovat úkoly logistického zabezpečení a činnosti jednotek a zařízení logistiky na I. a II. úrovni, s důrazem na realizaci a plnění úkolů vojenské dopravy,
 • řešit dílčí úkoly vojenské dopravy v místech stálé dislokace a v rámci mnohonárodních operací mimo území ČR,
 • využívat základní funkce informačního systému logistiky (subsystémy Řízení dopravy, funkce sledování zásilek) v rámci ISL AČR a MO, při vyžadování přepravních požadavků, včetně použití a řešení případových studií logistické podpory a využívaných informačních systémů pro sledování a koordinaci přesunů a vojenských přeprav (ISL, OTS, LOGFAS – ADAMS, EVE, CORSOM, ČD-OLTIS),
 • zpracovávat dokumentaci odesílatele k zabezpečení přesunů a vojenských přeprav, celní deklarace vojenského materiálu, pasové odbavení osob a zpracování souvisejících přepravních dokladů, včetně specifických vojenských,
 • plánovat a organizovat vojenské převozy a vojenské transporty, s důrazem na nakládku/vykládku, včetně zásad fixace a upevnění materiálu a pozemní vojenské techniky:
  • provádět predikci potřeby finančních prostředků na zajištění vojenských přeprav, kontrolu a vyhodnocování jejich efektivnosti a účelného vynakládání,
  • zadávat veřejné zakázky v oblasti vojenské dopravy decentrálním a centrálním způsobem k zabezpečení přepravních požadavků odesílatele a zpracovat příslušnou dokumentaci,
  • řízení hospodaření s majetkem v oblasti vojenské dopravy, včetně tvorby rezerv, zabezpečení přepravních služeb a kontrolní činnosti.
 • plánovat výcvik jednotek a štábu (útvaru) v přepravách po železnici a poskytovat metodickou pomoc při jeho provádění,
 • uplatňovat požadavky k přípravě zájmové dopravní infrastruktury ČR ve prospěch ozbrojených sil, v rámci operační přípravy státního území.

c) obecné způsobilosti:

 • absolvování speciálních kurzů dle INA MO ČR/AČR k zajišťování přesunů a přeprav (ISL Doprava), dále kurzy přepravy nebezpečného nákladu, pořádkové služby, nakládky a upevňování zásob v kontejneru a na paletu 463L, kurz veřejných zakázek a materiálové evidence.

Ve specializaci Velitel mechanizovaných a tankových jednotek:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad a principů vedení vojenských operací:
  • zná organizaci, možnosti využití jednotek druhů vojsk při podpoře a vedení vševojskového boje,
  • prokazuje znalosti faktorů operačního prostředí (PMESII-PT), faktorů hodnocení situace (METT-TC) a jejich vlivu na plánování a vedení operací až na stupeň prapor,
 • znalosti specializace/odbornosti:
  • diskutuje zásady přípravy a vedení taktických činností jednotek a útvarů mechanizovaného vojska,
  • diskutuje možností součinnosti jednotek mechanizovaného vojska se silami a prostředky bojové podpory a bojového zabezpečení,
 • zná prostředky komunikační a informační podpory velení a řízení bojových jednotek mechanizovaného vojska, metodické přípravy velitelů a příslušníků bojových jednotek do úrovně rota.

b) odborné dovednosti:

 • aplikuje zásady a opatření přípravy čety k plnění bojového úkolu,
 • organizuje a řídí boj čety v jednotlivých druzích boje a v rámci dalších taktických činností,
 • je schopen vést podřízené ke splnění stanovených úkolů za nejistoty a rizika,
 • aplikuje zásady ochrany vojsk a vyhodnocuje míru rizika identifikovaných hrozeb v operacích,
 • plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje výcvik podřízených velitelů a jednotek,
 • aktivně využívá komunikační prostředky a aplikační programové vybavení prostředků informační podpory (BVIS),
 • organizuje součinnost se sousedícími jednotkami a jednotkami bojové podpory a bojového zabezpečení.

c) obecné způsobilosti:

 • orientuje se oblasti aliančních a národních dokumentů řešících problematiku použití sil a prostředků ozbrojených sil v operacích vojenského a nevojenského charakteru,
 • je schopen přijímat zdůvodněná rozhodnutí k uloženým úkolům, formulovat svá rozhodnutí v úkolech pro podřízené a prosadit realizaci rozhodnutí u podřízené jednotky,
 • je kompetentní plnit úkoly střeleb z organických ručních zbraní a lafetovaných zbraní bojových vozidel pěchoty (BVP).

Ve specializaci Velitel průzkumných jednotek:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad a principů vedení vojenských operací:
  • zná zásady použití sil a prostředků (SaP) zpravodajského zabezpečení na taktickém stupni ve všech druzích operací,
  • zná zásady poskytování podpory SaP zpravodajského zabezpečení veliteli jednotky/úkolového uskupení na taktickém stupni v průběhu plánování a řízení boje,
  • zná zásady organizace a struktur armád cizích států, jejich výzbroje a způsobů jejich použití.
 • znalosti specializace/odbornosti:
  • zná terminologii v oblasti zpravodajského zabezpečení,
  • zná problematiku všech oblastí Zpravodajského zabezpečení v AČR a jejich vzájemnou provázanost, 
  • zná organizaci a určení SaP zpravodajského zabezpečení, jejich schopnosti a použití,
  • zná zásady plánování a provádění odborné přípravy jednotek,
  • zná základní procesy a produkty plánování a řízení SaP zpravodajského zabezpečení,
  • zná procesy, nástroje a produkty plánování a řízení SaP pozemního a vzdušného průzkumu a jejich návaznost na jednotlivé fáze rozhodovacího procesu velitele jednotky/úkolového uskupení na taktickém stupni v průběhu plánování a řízení boje,
  • zná úkoly, schopnosti a technické a taktické možnosti a omezení SaP vzdušného a pozemního průzkumu ve všech druzích operací na taktickém stupni do úrovně brigádního úkolového uskupení,
  • zná zásady managementu zpravodajských požadavků a managementu shromažďování,
  • zná systémy velení a řízení a jejich SW aplikace a databázové nástroje pro podporu procesů zpravodajského zabezpečení,
  • zná základní fyzikální zákonitosti a principy v oblasti šíření vln, opto-elektroniky, elektromagnetického spektra a elektromechaniky.

b) odborné dovednosti:

 • je schopen plánovat a řídit přípravu průzkumných jednotek ve všech druzích příprav do úrovně četa,
 • je schopen samostatně plnit úkoly velitele průzkumných jednotek ve všech druzích operací do úrovně četa,
 • je schopen plánovat, řídit a koordinovat SaP pozemního a vzdušného průzkumu do úrovně prapor v návaznosti na zpravodajský cyklus ve všech fázích plánování a řízení boje a zpracovávat k tomu příslušnou bojovou dokumentaci,
 • je schopen prezentovat zpravodajské závěry,
 • je schopen adekvátně reagovat na situace charakteristické časovou tísní, nejistotou a rizikem a jednat a rozhodovat v širší souvislosti s vývojem hrozeb soudobého a perspektivního bezpečnostního a operačního prostředí.

c) obecné způsobilosti:

 • je způsobilý k seznamování se s utajovanými skutečnostmi do stupně utajení „TAJNÉ“,
 • orientuje se ve vojenských předpisech a vojenských doktrínách a publikacích AČR a NATO ve vztahu ke zpravodajskému zabezpečení.

Ve specializaci Zpravodajské zabezpečení AČR:

a) odborné znalosti

 • znalosti zásad a principů vedení vojenských operací:
  • zná zásady použití sil a prostředků (SaP) zpravodajského zabezpečení na taktickém stupni ve všech druzích operací,
  • zná zásady poskytování podpory SaP zpravodajského zabezpečení veliteli jednotky / úkolového uskupení na taktickém stupni v průběhu plánování a řízení boje, znalosti globálních bezpečnostních hrozeb, jejich souvislostí a příčin:
  • zná způsoby a metody získávání informací z utajovaných i otevřených zdrojů, od orgánů veřejné správy státu, orgánů velení NATO a součinnostních složek,
  • zná základní pojmy v oblasti vyhledávání, zpracování a analýzy informací, využití technologií v oblasti databázových, informačních a dokumentografických systémů,
  • zná základní přístupy a nástroje pro vyhledávání a zpracování dat,
  • zná zpravodajské metody hodnocení vývoje ekonomických, politických, vojenských a mezinárodních podmínek jako informačních zdrojů pro řešení otázek bezpečnosti a obrany na taktické úrovni,
  • zná specifika soudobého a perspektivního operačního prostředí a možné dopady historických, politických, vojenských, ekonomických, sociálních, infrastrukturálních, informačních a dalších souvislostí na vývoj bezpečnostního prostředí, hrozeb, jejich příčin a důsledků,
  • zná zásady organizace a struktur armád cizích států, jejich výzbroje a způsobů jejich použití.
 • znalosti specializace/odbornosti:
  • zná základní fyzikální zákonitosti a principy v oblasti mechaniky, šíření vln, opto-elektroniky, elektromagnetického spektra, elektromechaniky a informačních technologií,
  • zná terminologii v oblasti zpravodajského zabezpečení (zpravodajství, průzkum, elektronický boj, geografické a hydrometeorologické zabezpečení),
  • zná organizaci a určení SaP zpravodajského zabezpečení; zná úkoly, schopnosti a technické a taktické možnosti a omezení SaP zpravodajského zabezpečení ve všech druzích operací na taktickém stupni,
  • zná zásady plánování a provádění odborné přípravy SaP zpravodajského zabezpečení na taktickém stupni,
  • zná procesy, nástroje a produkty plánování a řízení SaP zpravodajského zabezpečení a jejich návaznost na jednotlivé fáze rozhodovacího procesu velitele jednotky/úkolového uskupení na taktickém stupni v průběhu plánování a řízení boje,
  • zná zásady managementu zpravodajských požadavků a managementu shromažďování;
  • zná systémy velení a řízení a jejich softwarové aplikace a databázové nástroje pro podporu procesů zpravodajského zabezpečení,
  • zná systém GeoZ a HMZ činnosti vojsk, zásady tvorby GEOMETOC produktů a jejich charakteristiky.

b) odborné dovednosti:

 • je schopen naplňovat zpravodajský cyklus a cyklus ISR v návaznosti na operační cyklus na taktické úrovni ve všech fázích plánování a řízení boje,
 • je schopen řídit proces zpravodajské přípravy bojiště na taktické úrovni,
 • je schopen provádět hodnocení nepřítele/protivníka a ostatních aspektů na taktické úrovni v průběhu plánování a řízení boje a zpracovat zpravodajské produkty s tím související,
 • je schopen prezentovat zpravodajské závěry, j
 • e schopen adekvátně reagovat na situace charakteristické časovou tísní, nejistotou a rizikem a jednat a rozhodovat v širší souvislosti s vývojem hrozeb soudobého a perspektivního bezpečnostního a operačního prostředí,
 • je schopen interpretovat a začlenit GEOMETOC produkty do zpravodajských produktů v jednotlivých fázích plánovacího procesu operace,
 • schopnost zpracovávat komplexní zpravodajské analýzy.

c) obecné způsobilosti:

 • je způsobilý k seznamování se s utajovanými skutečnostmi do stupně utajení „TAJNÉ“,
 • orientuje se ve vojenských předpisech a vojenských doktrínách a publikacích AČR a NATO ve vztahu ke zpravodajství.

Ve specializaci Management informačních zdrojů:

a) odborné znalosti:

 • znalosti zásad a principů vedení vojenských operací:
  • zná způsoby a metody získávání informací z utajovaných i otevřených zdrojů, od orgánů veřejné správy státu, orgánů velení NATO a součinnostních zpravodajských služeb,
  • zná základní pojmy v oblasti vyhledávání, zpracování a analýzy informací, využití technologií v oblasti databázových, informačních a dokumentografických systémů, základní přístupy a nástroje pro vyhledávání a zpracování dat,
 • znalosti globálních bezpečnostních hrozeb, jejich souvislostí a příčin:
  • zná široké spektrum národních i skupinových zájmů a cílů zahraniční politiky států či koalic, jejichž zahraniční politika může být v rozporu či nepřátelská bezpečnostním zájmům ČR, NATO, EU a zahraničních subjektů, s nimiž je ČR smluvně vázána,
  • zná zpravodajské metody hodnocení vývoje ekonomických, politických, vojenských a mezinárodních podmínek jako informačních zdrojů pro řešení otázek bezpečnosti a obrany ČR ve střednědobém výhledu,
  • zná možné dopady historických, politických, vojenských, ekonomických, sociálních, infrastrukturálních a informačních souvislostí na vývoj bezpečnostního prostředí, hrozeb, jejich příčin a důsledků,
 • znalosti specializace/odbornosti:
  • zná základní metody, přístupy a technologie zpracování informací využívaných ve Vojenském zpravodajství,
  • zná zásady řízení zpravodajství, plánování shromažďování informací,
  • zná vyhledávání a posuzování informačních důkazů, hodnocení informačních vstupů.

b) odborné dovednosti:

 • vyhodnocuje informace získané z různých zdrojů, třídí je, analyzuje a srovnává je s cílem vytvoření hodnověrných závěrů,
 • aplikuje způsoby a metody získávání informací z otevřených zdrojů a dalších informací,
 • používá nástroje pro přípravu, klasifikaci, výběr, zpracování a analýzu souborů informací,
 • hodnotí bezpečnostní hrozby 21. století, příčiny a podstatu soudobých ozbrojených konfliktů.

c) obecné způsobilosti:

 • orientuje se ve vojenských předpisech a vojenských doktrínách a publikacích AČR a NATO ve vztahu k vojenskému zpravodajství a zpravodajskému zabezpečení.

Ve specializaci Důstojník štábů vzdušných sil:

a) odborné znalosti:

 • organizace štábní služby u útvarů vzdušných sil a struktury rozhodovacího procesu v rámci vzdušných sil (VzS) AČR a NATO,
 • zásad velení a řízení u útvarů vzdušných sil při aplikaci standardů, předpisů a požadavků VzS AČR, ICAO a NATO,
 • zbraňových systémů letecké techniky a pozemní protivzdušné obrany (PVO), technologií letištního technického zabezpečení, jejich účinky a zásady jejich použití,
 • zásad a postupů při řešení a plánování činností v krizových situací vzniklých v prostředí vzdušných sil v době míru, krize a za války,
 • organizace letištního zabezpečení a údržby letištních ploch a letištních zařízení v podmínkách vzdušných sil AČR a NATO,
 • zásad a postupů v systému přípravy, údržby, oprav a provozu techniky vzdušných sil, letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení v míru a polních podmínkách v době míru, krize a za války,
 • základních principů a zásad použití prostředků pozemní protivzdušné obrany,
 • operačních a systémových architektur středisek vzdušných sil (WOC, SQOC, SAMOC, CRC, CAOC).

b) odborné dovednosti:

 • využívání technických prostředků z oblasti systémů velení a řízení vzdušných sil (VzS) při plnění odborných úkolů s důrazem na zabezpečení specifických činností útvarů vzdušných sil,
 • využívání technických prostředků a technologií z oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a ekonomičnost letového provozu,
 • vyhodnocování možností použití techniky s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů v oblasti činností jednotlivých součástí vzdušných sil,
 • analyzování účinků a výsledků působení specifické techniky v prostředí vzdušných sil s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje,
 • realizovat činnost v rámci systému velení a řízení dle svého pracovního zařazení u útvaru VzS na základě stanovených požadavků,
 • realizovat činnost z oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení dle standardů VzS AČR a NATO,
 • analyzovat účinky a výsledky působení techniky vzdušných sil v rámci vedení vzdušných operací,
 • realizovat činnost v rámci systému velení a řízení dle svého pracovního zařazení u útvaru VzS na základě stanovených požadavků,
 • realizovat proces plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva a pozemní PVO ve vzdušném prostoru a činnosti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při využití operační dokumentace,
 • plánovat systém součinnosti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při vedení bojové činnosti všemi druhy letectva.

c) obecné způsobilosti:

 • orientuje se ve vojenských předpisech ve vztahu k řízení štábů vzdušnýc sil.

Ve specializaci Velitel chemických jednotek:

a) odborné znalosti:

 • znalosti základních chemických disciplín a souvisejících předmětů utvářejících odborný profil technicko-manažerského zaměření:
  • znalosti v oblasti chemických zbraní, jaderných zbraní, dozimetrie, individuální a kolektivní ochrany, dekontaminace, výzbroje chemického vojska a taktiky a bojového použití chemického vojska,
  • znalosti vlastností bojových chemických látek, radioaktivních látek, průmyslových nebezpečných látek a vybraných biologických látek,
  • znalosti principů jejich detekce, dekontaminace a ochrany proti nim,
  • znalosti šíření těchto látek v terénu a vlivu na činnost jednotek v podmínkách kontaminace,
 • znalosti použití jednotek a útvarů chemického vojska, realizace opatření chemického zabezpečení a ochrany proti zbraním hromadného ničení:
  • znalosti složení, organizačních struktur, materiálního vybavení, možností, taktiky jednotek a útvarů chemického vojska na taktickém stupni,
  • znalosti zásad velení a řízení jednotkám a útvarům chemického vojska; o
  • znalosti cílů, úkolů a zásad organizace ochrany proti zbraním hromadného ničení v systému ochrany vojsk, působnosti a podílu chemického vojska na plnění úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení.

b) odborné dovednosti:

 • schopnost velet přípravě a použití specifické součásti ozbrojených sil na taktickém stupni a řešení specifických činností ve štábu praporu:
  • ovládat odbornou terminologii související s chemickou a radiační ochranou, s řízením a velením jednotkám chemického vojska,
  • pracovat s bojovými chemickými, radioaktivními a nebezpečnými látkami nebo jejich směsmi, umět je detekovat a analyzovat s využitím adekvátního přístrojového vybavení při použití prostředků individuální ochrany,
  • hodnotit ničivé účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových nebezpečných látek, organizovat monitorování radiační, chemické a biologické situace, organizovat plnění úkolů jednotkami chemického vojska,
  • vyhodnocovat stanovený úkol, provádět materiálové kalkulace související s plněním úkolu a zpracovat dokumentaci v míře nezbytné pro vydání odborného úkolu podřízeným,
  • používat standardní operační postupy při velení jednotce a v rámci vševojskového štábu.

c) obecné způsobilosti:

 • je schopen aplikovat platnou normativní akty v oblasti s nakládání s bojovými chemickými látkami a radiační ochrany,
 • je schopen využívat softwarové nástroje v oblasti vyhodnocování účinků zbraní hromadného ničení.

Ve specializaci Řízení lidských zdrojů:

a) odborné znalosti:

 • znalosti právních předpisů týkajících se personální práce s vojáky z povolání, vojáky v záloze, státními a občanskými zaměstnanci,
 • znalosti vnitřních předpisů týkajících se problematiky personálního řízení s vojáky z povolání, vojáky v záloze, státními a občanskými zaměstnanci,
 • znalosti zásad řízení kariér vojáků z povolání, vojáků v záloze, státních a občanských zaměstnanců,
 • znalosti zásad systemizace míst ve státní správě a v rezortu MO,
 • znalosti zásad personálního marketingu a problematiku realizace podpory kvality života v rezortu MO,
 • znalosti systému přípravy a vzdělávání důstojnického sboru včetně průběhu kariéry vojáků z povolání,
 • znalosti personálních a právních informačních systémů používaných v rezortu MO v personální práci.

b) odborné dovednosti:

 • aplikovat právní a vnitřní předpisy v oblasti personální práce,
 • zpracovávat podklady pro personální práci s vojáky z povolání, státními a s občanskými zaměstnanci,
 • podílet se na vedení a řízení ve věcech služebního poměru,
 • aplikovat zásady objektivního hodnocení a spravedlivého odměňování zaměstnanců,
 • analyzovat a plánovat potřebu vzdělávacích a výcvikových aktivit,
 • vést osobní evidenci vojáků z povolání, státních a občanských zaměstnanců,
 • realizovat činnosti v orgánech veřejné správy v oblasti personálního zabezpečení rozpočtových organizací.

c) obecné způsobilosti:

 • je způsobilý pracovat jako uživatel Štábního informačního sytému, Elektronického systému spisové služby a Integrovaného subsystému o službě a personálu (na základě získaných přístupů),
 • dovede zpracovávat analýzy, statistické výstupy a pracovat se statistickými údaji týkajícími se personální oblasti resortu MO.

Ve specializaci Řízení finančních zdrojů:

a) odborné znalosti:

 • znalosti procesu finančního řízení a finančního zabezpečení resortu MO ČR:
  • znalosti v oblasti realizace osobních výdajů,
  • znalosti zásad a postupů procesu financování,
  • znalosti finanční kontroly, procesu řídící finanční kontroly, finančně právní problematiky, 
  • znalosti procesu účetnictví v resortu MO,
  • znalosti výkaznictví, statistiky a controllingu (FIS),
 • znalosti procesu plánování finančních zdrojů a rozpočtování:
  • znalosti zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a sestavení střednědobého výhledu,
  • znalosti zásad změnového řízení v běžném roce,
 • znalosti zásad a řízení akvizic MO ČR:
  • znalosti právní úpravy veřejných zakázek, smluv a objednávek,
  • znalosti v oblasti pořizování majetku a služeb decentrálním způsobem (veřejné zakázky malého rozsahu).

b) odborné dovednosti:

 • zpracovávat podklady k přípravě návrhu rozpočtu kapitoly státního rozpočtu a střednědobého výhledu,
 • analyzovat a navrhovat opatření k hospodárnému, účelnému a efektivnímu využití přidělených rozpočtových prostředků,
 • připravovat podklady pro realizaci osobních výdajů a aplikovat zásady platové politiky,
 • připravovat podkladové účetní záznamy pro Agenturu finanční MO, řešit pořizování majetku a služeb decentrálním způsobem a porovnávat výhodnost variant/předložených nabídek,
 • řešit realizaci průběžné a následné řídící finanční kontroly,
 • vytvářet analytickou, informační a vyhodnocovací podporu vedoucímu organizačního celku,
 • realizovat činnosti v orgánech veřejné správy v oblasti ekonomického zabezpečení rozpočtových organizací.

c) obecné způsobilosti:

 • je připraven pracovat jako uživatel ŠISu a FISu (na základě absolvovaných kurzů a získaných přístupů).
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
1031 Vojsko a obrana (Velitel dělostřeleckých jednotek)
1031 Vojsko a obrana (Velitel ženijních jednotek)
1031 Vojsko a obrana (Velitel mechanizovaných a tankových jednotek)
1031 Vojsko a obrana (Vojenská logistika)
1031 Vojsko a obrana (Vojenská doprava)
1031 Vojsko a obrana (Velitel průzkumných jednotek)
1031 Vojsko a obrana (Zpravodajské zabezpečení AČR)
1031 Vojsko a obrana (Management informačních zdrojů)
1031 Vojsko a obrana (Velitel chemických jednotek)
1031 Vojsko a obrana (Důstojník štábů vzdušných sil)
1031 Vojsko a obrana (Řízení lidských zdrojů)
1031 Vojsko a obrana (Řízení finančních zdrojů)
Kód studijního programu M1031P020001
M1031P020001 (Velitel dělostřeleckých jednotek)
M1031P020001 (Velitel ženijních jednotek)
M1031P020001 (Velitel mechanizovaných a tankových jednotek)
M1031P020001 (Vojenská logistika)
M1031P020001 (Vojenská doprava)
M1031P020001 (Velitel průzkumných jednotek)
M1031P020001 (Zpravodajské zabezpečení AČR)
M1031P020001 (Management informačních zdrojů)
M1031P020001 (Velitel chemických jednotek)
M1031P020001 (Důstojník štábů vzdušných sil)
M1031P020001 (Řízení lidských zdrojů)
M1031P020001 (Řízení finančních zdrojů)
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-113/2018-9
NAU-113/2018-9 (Velitel dělostřeleckých jednotek)
NAU-113/2018-9 (Velitel ženijních jednotek)
NAU-113/2018-9 (Velitel mechanizovaných a tankových jednotek)
NAU-113/2018-9 (Vojenská logistika)
NAU-113/2018-9 (Vojenská doprava)
NAU-113/2018-9 (Velitel průzkumných jednotek)
NAU-113/2018-9 (Zpravodajské zabezpečení AČR)
NAU-113/2018-9 (Management informačních zdrojů)
NAU-113/2018-9 (Velitel chemických jednotek)
NAU-113/2018-9 (Důstojník štábů vzdušných sil)
NAU-113/2018-9 (Řízení lidských zdrojů)
NAU-113/2018-9 (Řízení finančních zdrojů)
Akreditováno 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Velitel dělostřeleckých jednotek)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Velitel ženijních jednotek)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Velitel mechanizovaných a tankových jednotek)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Vojenská logistika)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Vojenská doprava)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Velitel průzkumných jednotek)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Zpravodajské zabezpečení AČR)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Management informačních zdrojů)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Velitel chemických jednotek)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Důstojník štábů vzdušných sil)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Řízení lidských zdrojů)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Řízení finančních zdrojů)
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul inženýr
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 07. 03. 2018
Oblasti vzdělávání

Bezpečnostní obory

Odborná praxe
Údaje o odborné praxi ve studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě stáže. Každá stáž má 120 hodinovou dotaci, tj. 4 týdny. První vševojsková stáž je zahrnuta v šestém semestru a studenti ji realizují u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka. 
Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují praktický výcvik, zahrnutý v předmětech Příprava v poli a Aplikované vojenské technologie, v prvních třech letech studia. Praktický výcvik slouží k formování a praktickému ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka – velitele.  Za 1. ročník tvoří praktický výcvik 140 h (tj. 4,6 týdne), za 2. ročník 140 h (tj. 4,6 týdne) a za 3. ročník 194 h (6,5 týdne).  Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově.
Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Její rozsah je 210 h, což odpovídá 7 týdnům. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.
Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Students undergo two internships during the study program. Each internship has a 120-hour grant, it means 4 weeks. The first internship within the sixth semester and the students will conduct it in Czech army military units. This internship is focused on the practical verification of the knowledge and skills related to the general formation of the officer - commander. This is followed by an internship at position where the future officer will be posted after graduation, in the tenth semester, which is aimed at deepening professional skills in the chosen specialization (military expertise) and preparing for the transition into practice. As it was mentioned  in cooperation with the Army of the Czech Republic, students undergo these internships, at the position where students will start the career.
In addition to the above-mentioned internships, students undergo the practical training included Field Training and Applied Military Technologies during the first three years of study. Practical training is used to form and practice the knowledge and skills associated with the general formation of an officer-commander. For the 1st year, practical training is 140 hours (ie 4.6 weeks), for the 2nd year 140 hours (ie 4.6 weeks) and for the 3rd year 194 hours (6.5 weeks). Most of these are implemented in cooperation with the military units and the Headquarters of Training - the Military Academy in Vyškov.
In particular, practical training in the 4th year focuses on the field of specialization. Its range is 210 h, which corresponds to 7 weeks. They are required to pass the professional examinations necessary for the performance of military expertise or to increase the skills and competencies resulting from the specialization.
To increase the level of physical fitness of students and their language competencies, the study plan includes a total of 8 weekly physical and language training sessions.

924
31

1. ročník - 4,6 týdne (140 h), 2. ročník - 4,6 týdne (140h), 3. ročník - 10,5 týdne (314h), 4. ročník - 7 týdnů (210h), 5. ročník - 4 týdny (120h)

Útvary a zařízení Armády České republiky – smlouva se neuzavírá
Záměr rozvoje

Záměrem je rozvíjet studijní program v návaznosti na kontext vývoje mezinárodního (evropského) bezpečnostního prostředí, jeho aktérů a vazeb, vč. specifik vedení mezinárodních týmů v krizových situacích a participaci na misích a projektech mezinárodního (evropského) krizového managementu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby by měly být naplněny, je Armáda České republiky a Ministerstvo obrany.

Nezbytným předpokladem rozvoje studijního programu je i zajištění rozvoje pedagogických a vědeckých kompetencí akademických pracovníků, kdy se očekává zvýšený tlak na kvalitní publikace, získávání projektů a grantů.

Důraz bude kladen na rozšíření a prohloubení spolupráce s partnerskými vysokými školami, zejména z členských států NATO, v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti (získávání společných projektů).

Oblasti rozvoje studijního programu budou v souladu s dvěma vymezenými klíčovými tematickými oblastmi - vedení operací vojenského a nevojenského charakteru a bezpečnostní hroby vojenského a nevojenského charakteru. Bude se jednat zejména o rozvoj schopností hodnocení rizik, úkolů, schopností a připravenosti ozbrojených sil podílet se na řešení vojenských a nevojenských hrozeb. Podpůrnou roli bude mít vedení lidí a schopnost velitele zvládat zátěžové situace u sebe a svých podřízených při řešení hrozeb.

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu 200 až 250 uchazečů o studium ročně.

 

Akreditace studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil byla udělena dne 14. března 2014 a do studijního programu a oboru bylo zahájeno přijímání studentů a v následujícím roce, tj. první ročník nastoupil do akademického roku 2015/2016.

 

Pro akademický rok

Počet přijatých studentů

Počet zapsaných studentů

2015/2016

188

129

2016/2017

224

139

2017/2018

255

168

2018/2019 - předpoklad

300

227

Absolventi studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil se uplatní na systematizovaných místech, pozicích klíčového personálu AČR, kariérního důstojníka-velitele způsobilého k vedení vojáků a schopného připravovat jednotku k boji a vést bojovou činnost.

Typicky zastávané pozice absolventů jsou:

 1. Velitel mechanizované (pěší, výsadkové, tankové) čety,
 2. Velitel průzkumné čety,
 3. Důstojník zpravodajské skupiny,
 4. Velitel záchranné (pontonové, pobřežní) čety,
 5. Velitel palebné čety,
 6. Velitel zásobovací čety,
 7. Velitel čety logistické podpory,
 8. Náčelník pracoviště rozpočtu a financování ekonomické skupiny,
 9. Důstojník ekonomické skupiny,
 10. Důstojník personální skupiny.

Specializace a studijní plány
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 5
4/7 2
4/7 10
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 4
4/8 2
4/8 8
4/8 4
4/8 3
4/8 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 7
5/9 2
5/9 7
5/9 4
5/9 2
5/9 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 2
5/10 4
5/10 3
5/10 2
5/10 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy u specializace Velitel dělostřeleckých jednotek z předmětů – Řízení palby dělostřelectva a Taktika dělostřelectva.

Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Prostředky dělostřeleckého průzkumu zavedené v Armádě České republiky
(Obhájená)
Plnění úkolů s využitím automatizovaného systému řízení palby ASPRO
(Obhájená)
Činnost v palebném postavení minometné baterie v průběhu plnění palebných úkolů
(Obhájená)
Symboly, zkratky a akronymy střelby a řízení palby dělostřeleckých jednotek
(Obhájená)
Určování prvků pro účinnou střelbu zastřílením bez využití prostředků dělostřeleckého průzkumu
(Obhájená)
Možnosti využití programu MS EXCEL pro přípravu prvků pro střelbu dělostřelectva
(Obhájená)
Činnost návodčího společných paleb (Joint Fires Observer) v boji
(Obhájená)
Příprava dělostřeleckých návodčích a návodčích společných paleb
(Obhájená)
Určování prvků pro účinnou střelbu přenosem palby od pomocných cílů
(Obhájená)
Činnost rekognoskačních skupin při přípravě prvků bojové sestavy
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 8
4/7 5
4/7 3
4/7 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 6
4/8 2
4/8 5
4/8 3
4/8 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 6
5/9 2
5/9 10
5/9 2
5/9 6
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 6
5/10 8
5/10 3
5/10 2
5/10 2
5/10 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy u specializace Velitel ženijních jednot z předmětů Všeobecná ženijní podpora a Organizace a řízení jednotek ženijního vojska. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Trendy v oblasti trhacích prací při plnění úkolů ženijní podpory
(Obhájená)
Možnosti optimalizace činností jednotek ženijního vojska v rámci podpory přežití vlastních vojsk
(Obhájená)
Soudobé požadavky na ochranu životního prostředí při plnění úkolů ženijní podpory
(Obhájená)
Možnosti optimalizace činností jednotek ženijního vojska v rámci podpory opatření proti pohybu nepřítele
(Obhájená)
Možnosti jednotek ženijního praporu pro vytváření destrukčních odřadů (skupin) pro ničení objektů při plnění úkolů bojové ženijní podpory
(Obhájená)
Návrh metodiky hodnocení rizik při plnění úkolů všeobecné ženijní podpory
(Obhájená)
Reálné možnosti jednotek útvarů ženijního vojska při plnění ženijních opatření ochrany sil
(Obhájená)
Analýza rizik při plnění úkolů ženijní podpory činnosti vojsk a návrh opatření k jejich eliminaci
(Obhájená)
Možnosti jednotek útvaru ženijního vojska při plnění úkolů všeobecné ženijní podpory
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 3
4/7 6
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 3
4/8 2
4/8 2
4/8 6
4/8 3
4/8 5
4/8 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 6
5/9 3
5/9 9
5/9 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 3
5/10 2
5/10 2
5/10 6
5/10 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. U specializace velitel mechanizovaných a tankových jednotek ji tvoří předměty Taktika bojových jednotek a Metodika řízení vojsk. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Informační procesy na taktické úrovni v boji
(Obhájená)
Možnosti nasazení jednotek AČR v budoucích operacích v rámci NATO
(Obhájená)
Útok praporního úkolového uskupení v zastavěné oblasti
(Obhájená)
Možnosti náhrady současných bojových vozidel pěchoty v AČR
(Obhájená)
Možnosti využití prostředků ISR v sestavě mechanizovaných jednotek
(Obhájená)
Ruční protitankové zbraně v AČR a možnosti jejich použití v soudobém boji
(Obhájená)
Operačně taktický zákres v ISVŘ a možnosti jeho zdokonalení
(Obhájená)
Zásady použití rotního úkolového uskupení na pásovém BVP v soudobém boji
(Obhájená)
Soft operace jako součást bojových operací
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 7
4/7 10
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 7
4/8 3
4/8 9
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 8
5/9 2
5/9 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 11
5/10 2
5/10 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy u specializace Vojenská logistika z předmětů – Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky a Logistické zabezpečení operací. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Hospodaření s bateriemi používanými v pozemní vojenské technice
(Obhájená)
Využití sil a prostředků roty logistiky v poli
(Obhájená)
Bezpečnost potravin v Armádě České republiky
(Obhájená)
Nakládání s chemickými látkami u vojenského útvaru
(Obhájená)
Hodnocení efektivnosti provozu zařízení PHM
(Obhájená)
Návrh úpravy rozsahu vybraných výstrojních náležitostí
(Obhájená)
Řešení dočasných oprav u vybrané pozemní vojenské techniky
(Obhájená)
Návrh optimálního způsobu zabezpečení stravování u vybraných VÚ/VZ rezortu MO
(Obhájená)
Logistická podpora jednotek v mírových operacích pod vedením OSN – vybrané problémy
(Obhájená)
Využití subsystému SDM projektu LOGFAS pro simulaci logistické podpory jednotek v rámci zahraniční mise
(Obhájená)
Reverzní logistika zdravotnického materiálu vojenské nemocnice
(Obhájená)
Řešení interoperability v praxi partnerských armád v rámci vyprošťování a odsunů v poli
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 4
4/7 7
4/7 10
4/7 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 9
4/8 3
4/8 6
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 2
5/9 18
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 7
5/10 2
5/10 2
5/10 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy u specializace Velitel ženijních jednot z předmětů Vojenská doprava a Dopravní zabezpečení operací. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Modulární nosné systémy
(Obhájená)
Návrh nástroje k výběru vhodné technologie přepravy malých zásilek po silnici
(Obhájená)
Optimalizace skladových a manipulačních operací ve vybraném vojenském skladu
(Obhájená)
Plánování vnitrostátních vojenských přeprav s využitím Informačního systému logistiky MO AČR
(Obhájená)
Kalkulace nákladů na přesun vojenské techniky při redislokaci vojenského útvaru
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 6
4/7 8
4/7 3
4/7 2
4/7 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 5
4/8 3
4/8 3
4/8 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 10
5/9 2
5/9 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 2
5/10 2
5/10 5
5/10 2
5/10 2
5/10 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Ve specializaci Velitel průzkumných jednotek se skládá z předmětů Metodika a řízení vojsk, Taktika průzkumných jednotek, Zpravodajské zabezpečení I a Zpravodajské zabezpečení II. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Zpravodajská skupina bojového praporu při řízení boje
(Obhájená)
Využití moderních technických prostředků k vedení vzdušného průzkumu
(Obhájená)
Návrh pomůcky pro vedení průzkumu s vozidlem Pandur
(Obhájená)
Zásady a principy zpravodajství z lidských zdrojů
(Obhájená)
Využití modulárního bojového kompletu (MBK) hloubkovým průzkumem
(Obhájená)
Data mining jako moderní prostředek analýzy dat a možnosti jeho uplatnění v podmínkách AČR
(Obhájená)
Technologie a možnosti systémů vojáka 21. století a perspektivy jejich dalšího vývoje
(Obhájená)
Zhodnocení použití průzkumné čety mechanizovaného praporu v operacích na území Afghánistánu
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 6
4/7 2
4/7 3
4/7 2
4/7 3
4/7 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 7
4/8 2
4/8 3
4/8 3
4/8 5
4/8 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 3
5/9 4
5/9 2
5/9 11
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 4
5/10 2
5/10 2
5/10 2
5/10 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Ve specializaci Zpravodajské zabezpečení AČR je tvořeno předměty Zpravodajské zabezpečení AČR I, Zpravodajské zabezpečení AČR III, Zpravodajství I a Operační použití průzkumu a elektronického boje II. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Tvorba a prezentace zpravodajských produktů
(Obhájená)
Zpravodajská podpora úkolových uskupení modulární jednotkou Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)
(Obhájená)
Příprava osob do mise se zaměřením na znalost prostředí
(Obhájená)
Zpravodajské zabezpečení vybraných armád
(Navrhovaná)
Zpravodajské zabezpečení v NATO
(Navrhovaná)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 6
4/7 2
4/7 3
4/7 2
4/7 3
4/7 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 7
4/8 2
4/8 3
4/8 3
4/8 5
4/8 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 7
5/9 4
5/9 3
5/9 2
5/9 8
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 4
5/10 2
5/10 3
5/10 2
5/10 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Ve specializaci Management informačních zdrojů je státní závěrečná zkouška tvořena předměty Zpravodajství I, Zpravodajství, II, Informační analýza I a Informační analýza II. Zahrnuje problematiku obsaženou ve studijních předmětech dané studijní specializace. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Hybridní válka v pojetí Ruska a USA
(Obhájená)
Syrský konflikt, možnosti jeho vývoje a vliv na mezinárodní společenství
(Obhájená)
Tvorba a prezentace zpravodajských produktů
(Obhájená)
Porovnání civilních a vojenských geografických produktů a aplikací a jejich možné využití v AČR
(Obhájená)
Zpravodajská podpora úkolových uskupení modulární jednotkou Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)
(Obhájená)
Příprava osob do mise se zaměřením na znalost prostředí
(Obhájená)
Kyberšpionáž – hrozba pro komunikační a informační systémy AČR
(Obhájená)
Využití zpravodajství z elektronických zdrojů v protipovstaleckých operacích
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 3
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 13
4/7 4
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 9
4/8 2
4/8 4
4/8 2
4/8 4
4/8 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 8
5/9 4
5/9 6
5/9 2
5/9 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 2
5/10 2
5/10 3
5/10 2
5/10 2
5/10 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Zahrnuje problematiku obsaženou ve specializaci Velitel chemických jednotek v předmětech Chemické a biologické zbraně a Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Gamaspektrometrické stanovení vzorků nestandardních geometrií
(Obhájená)
Možnosti zavedení CBRN Defence base pro podporu operační činnosti vojsk
(Obhájená)
Možnosti použití simulantů jako náhrada sírového yperitu k testování konstrukčních materiálů ochranných prostředků povrchu těla
(Obhájená)
Chemické zabezpečení dělostřeleckého oddílu v hlavních druzích boje
(Obhájená)
Analýza plnění požadavků na připravenost v oblastech ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení
(Obhájená)
Konstrukce detekční trubičky k stanovení perfluorisobutenu
(Obhájená)
Stanovení remifentanilu spektrální metodou v oblasti viditelného záření
(Obhájená)
Určení vybraných psychoaktivních látek spektrálními a chromatografickými metodami
(Obhájená)
Hydratace organismu v prostředcích individuální ochrany a její zabezpečení v podmínkách AČR
(Obhájená)
Scénář videozáznamu: Metodika činností družstva RCHPz při plnění bojových úkolů
(Obhájená)
Využitelnost scintilačních prášků v kapalinové scintilaci
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 7
4/7 3
4/7 3
4/7 3
4/7 3
4/7 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 8
4/8 2
4/8 4
4/8 7
4/8 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 10
5/9 2
5/9 8
5/9 4
5/9 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 5
5/10 2
5/10 2
5/10 6
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Ve specializaci Důstojník štábů vzdušných sil je státní závěrečná zkouška tvořena předměty Bojové použití protivzdušné obrany, Operační použití vzdušných sil a Zabezpečení letového provozu. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Lidský faktor v řízení letového provozu
(Obhájená)
Možnosti využití prostředků vzdušných sil Armády České republiky v rámci FRONTEX
(Obhájená)
Zabezpečení leteckého provozu u základny dopravního letectva Armády České republiky
(Obhájená)
Realizace letní údržby letiště silami jednotky letištního zabezpečení a dodavatelským způsobem na letišti se smíšeným leteckým provozem
(Obhájená)
Hodnocení použití civilního letiště pro potřeby AČR
(Obhájená)
Simulační technologie v oblasti zabezpečení letového provozu
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 13
4/7 3
4/7 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 2
4/8 5
4/8 2
4/8 9
4/8 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 5
5/9 14
5/9 4
5/9 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 2
5/10 2
5/10 7
5/10 2
5/10 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 297 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy u specializace Řízení lidských zdrojů z předmětů – Řízení a rozvoj lidských zdrojů a Pracovní právo a právo služebního poměru. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace. P

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Využití sociálních sítí k náboru vojenských profesionálů pro Armádu České republiky
(Obhájená)
Možnosti zvyšování objektivity služebního hodnocení VZP
(Obhájená)
Vzdělávací programy a jejich vliv na profesní růst zaměstnanců
(Obhájená)
Přijímání a adaptace zaměstnanců
(Obhájená)
Vedení a motivace vojenských týmů
(Obhájená)
Styly rozhodování a vedení velitele
(Obhájená)
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 3
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 4
3. semestr
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/1 4
2/3 3
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 5
2/3 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 4
2/4 5
2/4 4
2/4 3
2/4 3
2/4 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 5
3/5 4
3/5 2
3/5 3
3/5 4
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 2
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 7
4/7 4
4/7 3
4/7 7
4/7 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 4 kredity ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 4
4/8 8
4/8 7
4/8 3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 7
5/9 5
5/9 5
5/9 2
5/9 5
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 8
5/10 5
5/10 2
5/10 2
5/10 2
5/10 2
5/10 2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 295 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška se stává z části teoretické a z části aplikované. Státní závěrečná zkouška z teoretické části se koná na konci šestého semestru a jejími předměty jsou: Válečné studie a Ozbrojené síly a společnost I.

Aplikovaná část státní závěrečné zkoušky je zařazena na konci desátého semestru. Aplikovaná část proběhne formou kolokviální rozpravy u specializace Řízení finančních zdrojů z předmětů – Finanční řízení a Realizace osobních výdajů. Součástí aplikované části státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Komise pro vykonání aplikované části státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z Armády České republiky s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu dvě měsíční stáže. V šestém semestru je to měsíční vševojsková stáž u vojenského útvaru či zařízení Armády České republiky. Tato stáž je zaměřena na praktické ověření znalostí a dovedností spojených s obecným formováním důstojníka - velitele. Následuje odborná stáž na systematizovaném místě v desátém semestru, která je zaměřena na prohloubení odborných dovedností ve zvolené studijní specializaci (vojenské odbornosti) a k přípravě na přechod studenta do praxe. Ve spolupráci s velením Armády České republiky studenti absolvují tyto stáže přednostně u útvarů a zařízení Armády České republiky, popř. i jiných součástí Ministerstva obrany České republiky, u nichž po absolvování studia zahájí kariéru důstojníka.

Vedle výše uvedených stáží studenti v průběhu studijního programu absolvují v každém ročníku 4 až 7 týdnů praktického výcviku, krátkodobých stáží a intenzivních školení. Převážná část je realizována ve spolupráci s útvary a zařízeními Armády České republiky, dále Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Zejména praktická výuka/praktická příprava ve 4. ročníku je zaměřena do oblasti specializace. Slouží ke složení odborných zkoušek, které jsou nezbytné pro výkon vojenské odbornosti nebo ke zvýšení dovedností a způsobilostí vyplývajících ze specializace.

Stáže, praktický výcvik/příprava, krátkodobé stáže a intenzivní školení za celou dobu studia tvoří 30,7 týdne.

Pro zvýšení úrovně fyzické kondice studentů a jejich jazykových kompetencí studijní plán zahrnuje celkem 8 týdenních tělovýchovných a jazykových soustředění.

Návrh témat závěrečných prací
Vývoj výdajů ČR na obranu od vstupu do NATO až po současnost a faktory ovlivňující jejich velikost
(Obhájená)
Etapy vývoje systému odměňování VZP od roku 2006 do současnosti
(Obhájená)
Komparace plánovaných a skutečných výdajů na obranu ČR po vstupu do NATO
(Obhájená)
Analýza a identifikace rizik v akvizičním procesu u veřejných zakázek malého rozsahu
(Obhájená)
FIS při zpracování finančních analýz, podkladů a hlášení na stupni pluk
(Obhájená)
Dlouhodobě nevymahatelné pohledávky resortu Ministerstva obrany
(Obhájená)
Místo a úloha orgánů ekonomické služby v oblasti realizace osobních výdajů na stupni prapor – pluk
(Obhájená)
Pilotní projekt controllingu v podmínkách rezortu Ministerstva obrany
(Obhájená)
Manažerské účetnictví a řízení v podmínkách AČR
(Obhájená)
Manuál akvizičního procesu pro zaměstnance ekonomické služby
(Obhájená)