Military Technologies – Mechanical
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínkou přijetí ke studiu je:

  • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
  • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
  • prokázání odborných znalostí z problematiky vojenských technologií – strojních absolvováním pohovoru před přijímací komisí.

Při výběru z řad uchazečů o studium je rozhodnuto na základě:

  • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
  • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka.
ISCED F 0788 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví
Code P0788D270014
Number of NAU verdict NAU-336/2020-10
Acreditated 23. 06. 2021 - 23. 06. 2031
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program plk. gšt. prof. RNDr. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas
  • Strojírenství, technologie a materiály (70 %)
  • Bezpečnostní obory (30 %)

 

Practise
Perspective

Záměr rozvoje DSP VTS je v souladu s potřebami státní správy a zejména Ministerstva obrany ČR připravit odborníky v dané oblasti. Očekává se rozvoj DSP ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. Do DSP VTS budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti strojírenství, technologií a materiálů, oblasti bezpečnostních oborů a oblastí souvisejících.

Realizace DSP VTS a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR.

Předpokládá se přijetí 10 uchazečů o studium v DSP VTS ročně (5 prezenční studium, 5 kombinované studium).

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil, jako akademický pracovník na Univerzitě obrany v Brně, případně na jiných vysoké škole. Dále najde uplatnění ve vojenských výzkumných zařízeních a podnicích obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 5
1/1 10
1/1 10
1/1 0
2. semester
Povinný
1/2 5
1/2 10
1/2 10
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
1/2 nebo 2/3 10
3. semester
Povinný
2/3 20
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět, ne stejný jako ve 2. semestru.
4. semester
Povinný
2/4 30
5. semester
Povinný
3/5 30
6. semester
Povinný
3/6 30
7. semester
Povinný
4/7 30
8. semester
Povinný
4/8 30

Together require 240 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties
Suggestion of final thesis topics