Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 5 let
Garantuje Fakulta vojenského zdravotnictví
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky.

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast Farmacie“ schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie má za cíl vzdělat a vychovat odborníka všestranně připraveného pro potřeby ozbrojených sil České republiky a armád NATO, důstojníka splňujícího požadavky zdravotnické služby AČR. Kromě všech znalostí a dovedností nutných k výkonu farmaceuta, které jsou nezbytným předpokladem k poskytování zdravotních služeb v souladu se soudobými standardy zdravotní péče, vyžaduje služba tohoto specialisty v ozbrojených silách také unikátní kompetence ke zvládnutí širokého spektra činností jak v době míru, tak v nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu, v zahraničních operacích i při mimořádných situacích a katastrofách. Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie se zaměřuje na výuku směřující k získání právě těchto specifických kompetencí tak, aby byla plně zachována a rozvíjena zdravotnická složka ozbrojených sil státu.

Absolvent studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie má všechny potřebné znalosti a dovednosti z teoretických a preklinických oborů farmacie, které jsou nezbytné pro výkon povolání farmaceuta. Dále má specifické znalosti v oblasti urgentní medicíny zejména pro oblast medicíny katastrof, poskytování zdravotní péče v mimořádných podmínkách a při zásahu zbraněmi hromadného ničení. Má rozšířené znalosti v oblasti vojenské farmacie a toxikologie, dále epidemiologie, prevence a podpory zdraví, psychologie a práva, které vyžaduje služba v ozbrojených silách. Má dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti managementu k základnímu výkonu funkce velitele zdravotnických složek a útvarů ozbrojených sil v důstojnickém sboru včetně schopnosti organizovat a metodicky správně provádět odborný výcvik a výchovu podřízených. Rovněž zná organizaci ozbrojených sil a umí ji na odpovídající úrovni využít k efektivnímu zdravotnickému zabezpečení vojsk nejen v míru, ale i za mimořádných podmínek. Absolvent má rovněž dostatečnou fyzickou zdatnost, která je nezbytná k službě v ozbrojených silách, a velmi dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Absolvent musí znát
- kompletní spektrum znalostí absolventa farmacie
- teoretické základy přípravných přírodovědných a lékařských disciplín oboru,

- zásady a praktické postupy výroby a kontroly léčiv včetně vakcín za mimořádných podmínek,

- základy účelné farmakoterapie, chemoprofylaxe a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných
za mimořádných situací,

- principy organizace a řízení vojenské farmacie,

- základy rozborové činnosti, výkaznictví a vojenské zdravotnické statistiky,

- význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií, způsoby a metody provádění běžného a preventivního dohledu na úseku osobní a kolektivní hygieny vojáků, hygieny výživy a stravování vojsk, dodržování zásad ochrany zdraví při práci a výcviku vojsk,

- základní články epidemického procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR, zdravotnické materiální zabezpečení preventivních a represívních opatření zaměřených proti jednotlivým článkům epidemického procesu v míru i za války na stupni útvaru, zásady a význam očkování a pasivní imunizace vojsk,

- zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace,

- základní metodologii vědecké práce,

- základní poznatky a návyky účinného psychologického působení na nemocné a sociálně humanistická podmíněnost práce farmaceuta,

- formy a metody provádění zdravotní výchovy a osvětové výchovné práce ve vojscích,

- psychologicko-pedagogické mechanismy rozvoje a seberozvoje osobnosti, utváření mezilidských vztahů v armádě a regulace chování v náročných životních situacích,

- základní řády a předpisy AČR,

- hlavní zásady soudobého vševojskového boje s důrazem na obranu praporu a brigády, jejich logistickou podporu a zdravotnické materiální zabezpečení,

- základní strukturu a úkoly NATO,

- základy mezinárodního humanitárního práva,

- organizaci a zásady použití vojsk AČR a v potřebném rozsahu i armád států NATO, takticko-technická data hlavních druhů výzbroje a techniky,

- činnost zdravotnických součástí, útvarů a zařízení útvarů a jednotek logistické podpory vojsk při zabezpečování bojové činnosti vojsk,

- zásady ochrany utajovaných skutečností,

- obecné zásady organizace a taktiky zdravotnické služby,

- zásady ochrany osob a materiálu před účinky zbraní hromadného ničení a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým zbraní hromadného ničení,

- druhy, vlastnosti a použitelnost zdravotnického materiálu a materiálního vybavení polních zdravotnických etap na vojskovém stupni, zásady jeho ošetřování, provozu a oprav a opatření k uchování jeho užitných hodnot v poli i v mírových podmínkách,

- zásady pro zabezpečení nepřetržité připravenosti útvarů a jednotek, signály pro uvádění vojsk do jednotlivých stupňů připravenosti a činnost zdravotnických zařízení při přechodu z mírové služby na činnost v poli,

- způsoby poskytování kvalifikované pomoci k udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život, prakticky ovládat základní léčebné a ošetřovací výkony v rozsahu potřebném pro základní článek zdravotnických služeb,

- hlavní zásady plánování zdravotnického materiálního zabezpečení,

- úkoly a organizaci zdravotnické služby a povinnosti funkcionářů zdravotnické služby jednotek, útvarů a svazků,

- organizaci zdravotnického materiálního zabezpečení a úkoly materiálních orgánů na vojskovém stupni,

- celospolečenský význam prevence, ochrany zdraví, posilování psychické a fyzické zdatnosti vojáků a upevňování návyků zdravého způsobu života a výcviku vojsk,

- zásady hospodaření se zdravotnickým materiálem a technikou a přidělenými finančními prostředky, způsoby financování zdrav. služby AČR, péče o zdravotnický materiál a systém zásobování zdravotnickým a ostatním týlovým materiálem v míru i v poli, způsoby kontroly léčiv a zdravotnického materiálu, opatření bránící záměně léčiv,

- aktivně alespoň jeden světový jazyk na úrovni STANAG 2. stupně k samostatnému studiu odborné literatury a k běžné konverzaci při služebních stycích s příslušníky jiných armád,

- zásady práce na mobilizační dokumentaci pro zabezpečení úkolů útvarů za branné připravenosti z hlediska potřeby zdravotnické služby.

Absolvent musí umět

- na základě znalostí získaných při výuce farmaceutických, vojensko-odborných a humanitních disciplín samostatně si osvojovat nové poznatky jako základní formy jeho celoživotního profesionálního růstu a základního předpokladu jeho služebně odborné kariéry,

- využívat psychologické prostředky v práci s lidmi, při výchově a vedení podřízených i rozvoji vlastní osobnosti,

- základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace podle požadavků štábní práce AČR, orientovat se v terénu,

- organizovat hygienické a protiepidemiologické zabezpečení útvarů posádky,

- používat provozní vybavení polních lékáren, umět pracovat s vybranými polními zdravotnickými přístroji a prostředky zdravotnické techniky,

- zpracovat veškeré doklady účetní evidence používané v poli k účtování a evidenci zdravotnického materiálu a kontrolovat jejich formální i věcnou správnost u podřízených či zásobovaných součástí,

- organizovat a kontrolovat hospodaření se zdravotnickým materiálem, jeho provoz, uchovávání, ošetřování, zajišťování oprav a revizí technického stavu a provádění obměn,

- organizovat a kontrolovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky,

- kontrolovat odbornou přípravu příslušníků zdravotnické služby příslušného útvaru ve vojenské farmacii a podle pokynů nadřízeného náčelníka zdravotnické služby ji zajišťovat,

- provádět částečnou a úplnou hygienickou očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu,

- aplikovat hlavní zásady taktiky a logistické podpory vojsk při řešení bojových situací k organizaci zdravotnického materiálního zabezpečení jednotek a útvarů v soudobém boji,

- využít znalosti základů velení vojskům k organizaci a řízení zdravotnického materiálního zabezpečení a řešení otázek bojového zabezpečení a logistické podpory zdravotnických jednotek, útvarů a zařízení.

Absolvent musí být seznámen

- s organizací zdravotnického zabezpečení a logistické podpory na jednotlivých rolích I-IV podle NATO klasifikace,

- s organizací a řízením zdravotnického zabezpečení v míru i za války,

- se strukturou a činností vojenských zdravotnických zařízení a se zásadami spolupráce se zařízeními státní zdravotní správy,

- s organizací a činností jednotek logistické podpory vojsk u praporu v míru a v poli,

- s organizací oprav zdravotnického materiálu a techniky v poli,

- s finančními, výstrojními a ostatními náležitostmi vojáka z povolání,

- s právními normami nutnými pro výkon funkce,

- s organizací a úkoly sil a prostředků vojenské farmacie v poli,

- se základními principy zdravotnického zabezpečení humanitárních misí.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni vykonávat funkce specialisty vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie, odborníka pro řízení zdravotnického zabezpečení v míru i za mimořádných podmínek. Po získání odborné způsobilosti je absolvent připraven samostatně zastávat funkce velitele jednotek zdravotnické služby ozbrojených sil v hodnostním sboru důstojníků, je schopen vykonávat funkce v jednotlivých specializovaných odbornostech, má uplatnění ve státní správě v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Dále nachází uplatnění v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

ISCED F 0916 Farmacie
Kód studijního programu M0916A080003
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-445/2019-12
Akreditováno 29. 02. 2020 - 28. 02. 2030
Profil studijního programu Akademicky zaměřený
Udělovaný akademický titul magistr
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 05. 06. 2019
Oblasti vzdělávání

8. Farmacie (80%)
2. Bezpečnostnví obory (20%)

 

Odborná praxe
Záměr rozvoje

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny je Ministerstvo obrany, jehož zájem o odborníky z oblasti vojenského zdravotnictví je trvalý. Náplň specifické výuky vychází především z požadavků Vojenské zdravotnické služby.

Výuka magisterských studijních programů Fakulty Vojenského Zdravotnictví má dlouholetou tradici (od roku 1988). Časem osvědčeným a jediným fungujícím modelem naplňující požadavky zřizovatele ať v kvalitě na výstupu z učení či v počtu uchazečů a absolventů je předkládaný typ spolupráce s Univerzitou Karlovou.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nebytným předpokladem rozvoj pedagogických a vědeckých dovedností akademických pracovníků, s tím spojená nutnost kvalitních publikací, získávání projektů a grantů. Kvalitní růst akademických pracovníků bude nově zajišťován informačním systémem HAP (Hodnocení Akademických Pracovníků), který slouží ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude odpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Z hlediska náplně studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie (VZFAR) v porovnání se stávajícím studijním programem Vojenské farmacie (FAR) nedojde k zásadním změnám. Hlavní důraz bude kladen na předměty profilujícího základu ve dvou oblastech vzdělávání – farmacie a bezpečnostní obory, které rozvíjejí teoretické předměty profilujícího základu farmaceutické fakulty. Přestože je studijní program akademicky zaměřený, tvoří vzhledem k jeho specifičnosti nemalou část studijního plánu praxe. Dále bude důraz položen na rozšíření a pohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti.

 

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 2-4 uchazeče o studium ročně.

Akreditace studijního programu Vojenská farmacie, na který studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie plynule navazuje, má platnost do 12. května 2020. Níže je uvedena tabulka s počty požadovaných studentů na výstupu, počty přijatých a zapsaných studentů do studijního programu Vojenská farmacie v letech 2014-2018.

Studijní program

Vojenská farmacie

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

Směrné číslo (požadavek na výstupu po studiu)

2

2

1

1

2

8

Počet přijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

6

4

5

6

4

25

Počet zapsaných do studia

4

3

4

4

3

18

Poměr mezi přijatými uchazeči a zapsanými studenty (v procentech)

Poměr přijatých a zapsaných

67

75

80

67

75

72

Absolventi jsou připraveni vykonávat funkce specialisty vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie, odborníka pro řízení zdravotnického zabezpečení v míru i za mimořádných podmínek. Po získání odborné způsobilosti je absolvent připraven samostatně zastávat funkce velitele jednotek zdravotnické služby ozbrojených sil v hodnostním sboru důstojníků, je schopen vykonávat funkce v jednotlivých specializovaných odbornostech, má uplatnění ve státní správě v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Dále nachází uplatnění v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
28
2
2. semestr
Povinný
3
5
1
15
1
2
1
2
3. semestr
Povinný
26
2
2
4. semestr
Povinný
1
6
17
1
1
2
1
1
5. semestr
Povinný
2
26
2
6. semestr
Povinný
4
1
5
12
1
1
2
2
2
7. semestr
Povinný
3
23
2
2
8. semestr
Povinný
1
12
4
1
2
1
2
4
2
1
9. semestr
Povinný
21
2
0
7
10. semestr
Povinný
2
12
16
0
0
0

Celkem potřeba 300 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví se skládá se z těchto částí:

*Pro oblast 8 (farmacie) z:
Vojenské farmacie (po úspěšném splnění SZZ na FaF UK)

*Pro oblast 2 (bezpečnostní obory) z:
Obhajoby diplomové práce z těchto tematických okruhů: Organizace vojenského zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, Krizové řízení, Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva

Předměty studijního plánu, které jsou oblastmi státní závěrečné zkoušky, jsou v kategorii předmětů profilujícího základu (PZ).

Státní závěrečné zkoušky navazují na tyto předměty:
pro oblast Vojenského farmacie – Vojenská farmacie, Vojenská toxikologie, Praxe

Pro bezpečnostní obory (diplomovou práci) – Krizové řízení, Leadership, Taktická příprava, Management ve zdravotnictví, Organizace a taktika zdravotnické služby, Mezinárodní a humanitární právo, Vojenská historie

Zpracování závěrečné práce se řídí Opatřením rektora UO č. 3/2018 Závěrečné práce. Pro kontrolu původnosti závěrečných prací používá UO systém na odhalování plagiátů (SOP) s názvem Theses.cz určený pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Student, vedoucí práce, oponent a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky mají přístup k výsledku kontroly závěrečné práce provedené v SOP.

Správcem databáze závěrečných prací, který databázi vede a spravuje, je knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví. https://apl.unob.cz/Guarantee/Pages/FreeArea/Find/Information.aspx
Vzhledem k nově zavedenému systému ukončení studia, přístup ke zveřejněným obhájeným diplomovým pracím zatím není k dispozici.

Témata diplomových prací budou stanovována v součinnosti s představiteli velení Armády České republiky a gestory jednotlivých vojenských zdravotnických odborností. Studenti tohoto magisterského studijního programu si budou moci vybrat témata závěrečných prací minimálně z následujících okruhů:

* Organizace vojenského zdravotnictví
* Ochrana obyvatelstva
* Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
* Krizové řízení
* Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva

Příklady témat závěrečných prací, které mohou být řešeny v předkládaném studijním programu:

 • Nasazení zdravotnických sil a prostředků AČR při řešení radiační havárie,
 • Zabezpečení zdravotnickým materiálem humanitární pomoci v České republice,
 • Postup zdravotnické služby AČR při poskytnutí pomoci v důsledku vzniku krizové situace
  v zahraničí,
 • Využití zdravotnické služby AČR při řešení krizové situace na úrovni kraje,
 • Místo a úloha Armády České republiky v integrovaném záchranném systému,
 • Nasazení sil a prostředků vybraného útvaru AČR pro podporu řešení krizové situace
 • Bezpečnost potravin v AČR,
 • Návrh optimálního způsobu zabezpečení stravování u vybraných vojenských útvarů a zařízení,
 • Řešení interoperability v praxi partnerských armád v rámci vyprošťování a odsunů v poli,
 • Analýza plnění požadavků na připravenost v oblastech ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Studující musí splnit stanovený počet hodin přednášek a praktických cvičení dle studijního plánu.
Musí dále absolvovat stanovený počet hodin odborné praxe a splnit stanovené odborné výkony. Viz Pravidla a podmínky pro tvorbu studujících plánů.

Návrh témat závěrečných prací
Organizace vojenského zdravotnictví
(Navrhovaná)
Ochrana obyvatelstva
(Navrhovaná)
Krizové řízení
(Navrhovaná)
Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru
(Navrhovaná)
Preventivní vychovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva
(Navrhovaná)