Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 5 let
Garantuje Fakulta vojenského zdravotnictví
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky.

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství“ schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství má za cíl vzdělat a vychovat odborníka všestranně připraveného pro potřeby ozbrojených sil České republiky a armád NATO, důstojníka splňujícího požadavky zdravotnické služby AČR Kromě všech znalostí a dovedností nutných k výkonu lékařské profese, které jsou nezbytným předpokladem k poskytování zdravotních služeb v souladu se soudobými standardy zdravotní péče, vyžaduje služba tohoto specialisty v ozbrojených silách také unikátní kompetence ke zvládnutí širokého spektra činností jak v době míru, tak v nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu, v zahraničních operacích i při mimořádných situacích a katastrofách. Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství se zaměřuje na výuku směřující k získání právě těchto specifických kompetencí tak, aby byla plně zachována a rozvíjena zdravotnická složka ozbrojených sil státu.

Absolvent studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní má všechny potřebné znalosti a dovednosti z teoretických, preklinických i klinických oborů stomatologie, které jsou nezbytné pro výkon povolání zubního lékaře. Dále má specifické znalosti v oblasti urgentní medicíny zejména pro oblast medicíny katastrof, poskytování zdravotní péče v mimořádných podmínkách a při zásahu zbraněmi hromadného ničení. Má rozšířené znalosti v oblasti vojenského vnitřního lékařství, epidemiologie, prevence a podpory zdraví, psychologie a práva, které vyžaduje služba v ozbrojených silách. Má dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti managementu k základnímu výkonu funkce velitele zdravotnických složek a útvarů ozbrojených sil v důstojnickém sboru včetně schopnosti organizovat a metodicky správně provádět odborný výcvik a výchovu podřízených. Rovněž zná organizaci ozbrojených sil a umí ji na odpovídající úrovni využít k efektivnímu zdravotnickému zabezpečení vojsk nejen v míru, ale i za mimořádných podmínek. Absolvent má rovněž dostatečnou fyzickou zdatnost, která je nezbytná k službě v ozbrojených silách, a velmi dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Absolvent musí znát                             

- kompletní spektrum znalostí absolventa zubního lékařství

- základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím přístrojové techniky a laboratorních metod, praktické diferenciálně diagnostické postupy, způsoby třídění nemocných a raněných podle naléhavosti, způsobů a místa léčby s přihlédnutím k potřebám praxe lékařů prvního kontaktu, organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných,

- způsoby poskytování kvalifikované pomoci k obnově a udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život, prakticky ovládat základní léčebné a ošetřovací výkony v rozsahu potřebném pro základní článek zdravotnických služeb,

- způsoby poskytování první lékařské pomoci v rozsahu úkonů podle směrnic pro léčebně odsunové zabezpečení AČR v poli a zásady organizace zdravotnického zabezpečení AČR v míru i za války,

- základní druhy a typy mírové zdravotnické techniky, principy jejich činnosti, návody provozování,

- hlavní zásady plánování zdravotnického zabezpečení,

- celospolečenský význam prevence, ochrany zdraví, posilování psychické a fyzické zdatnosti vojáků a upevňování návyků zdravého způsobu života a výcviku vojsk,

- zásady vojenské posudkové činnosti, postupy při stanovování schopnosti vojáků k vojenské službě a zařazování vojáků na funkce podle zdravotního stavu a zdravotní klasifikace v míru a za války,

- význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií, způsoby a metody provádění běžného a preventivního dohledu na úseku osobní a kolektivní hygieny vojáků, hygieny výživy a stravování vojsk, dodržování zásad ochrany zdraví při práci a výcviku vojsk,

- základní články epidemického procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR, zásady preventivních a represívních opatření zaměřených proti jednotlivým článkům epidemického procesu v míru i za války na stupni útvaru, zásady a význam očkování a pasivní imunizace vojsk,

- zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace,

- zásady účelné farmakoterapie, opatření bránící záměně léčiv a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných v poli,

- základní postupy v medicíně katastrof: rozeznat bezprostředně život ohrožující stavy v případě událostí s hromadným postižením zdraví, aplikovat život zachraňující výkony, aplikovat zásady třídících postupů, znát základní principy komunikace mezi složkami podílejícími se na řešení takové události, znát principy vedení vstupní dokumentace.

- nejdůležitější legislativní normy regulující výkon lékařského povolání,

- základy mezinárodního humanitárního práva,

- znalosti právních předpisů ozbrojených sil České republiky

- organizaci a zásady použití vojsk AČR a v potřebném rozsahu armád států NATO v operacích vojenského a nevojenského charakteru,

- činnost zdravotnických útvarů a jednotek při zabezpečování bojové činnosti vojsk,

- zásady ochrany osob a materiálu před účinky zbraní hromadného ničení a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým zbraněmi hromadného ničení,

- aktivně alespoň jeden světový jazyk na úrovni STANAG 2. stupně k samostatnému studiu odborné literatury a k běžné konverzaci při služebních stycích s příslušníky jiných armád,

Absolvent musí umět

- poskytovat lékařskou zdravotní péči

- organizovat zdravotnické zabezpečení útvarů vojenské posádky, poskytování preventivní a léčebné péče, vyšetřovat a ošetřovat vojáky svěřené do jeho péče,

- organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení útvarů posádky a provádět odborné lékařské výkony v této oblasti, včetně aplikace očkovacích látek a sér,

- zpracovat plán zdravotnického zabezpečení útvaru,

- řídit a provádět posudkovou činnost podle příslušných vojenských předpisů i podle předpisů státní zdravotní správy,

- sledovat a soustavně vyhodnocovat zdravotní stav, nemocnost a úrazovost příslušníků útvaru, úroveň jejich zdravotního uvědomění, hygienickou a epidemiologickou situaci u útvaru a v prostoru jeho rozmístění,

- provádět částečnou a úplnou hygienickou očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu,

- zabezpečovat úkoly zdravotnické služby útvaru zdravotnickým materiálem a technikou, řádně hospodařit se svěřeným materiálem a finančními prostředky, zajišťovat všestrannou péči o něj včetně obměn a vedení předepsané evidence a dokumentace,

- navrhnout a koordinovat odpovídající odbornou pomoc při řešení mimořádných událostí a krizových situací vojenského a nevojenského charakteru,

- zhodnotit možnosti zneužití zbraní hromadného ničení,

- základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace podle požadavků štábní práce AČR,

Absolvent musí být seznámen

- s poskytováním zdravotnického zabezpečení na jednotlivých zdravotních rolích 1-4 podle klasifikace NATO,

- s organizací a způsobem zdravotnického zabezpečení útvarů druhů vojsk v míru i za války,

- se strukturou a činností vojenských zdravotnických zařízení a se zásadami spolupráce se zařízeními státní zdravotní správy,

- s právními normami nutnými pro výkon odpovídající funkce,

- se základními principy zdravotnického zabezpečení humanitárních misí.

Uplatnění absolventa
Absolventi jsou připraveni vykonávat funkce specialisty vojenského zdravotnictví pro oblast zubní lékařství, odborníka pro řízení zdravotnického zabezpečení v míru i za mimořádných podmínek. Po získání odborné způsobilosti je absolvent připraven samostatně zastávat funkce velitele jednotek zdravotnické služby ozbrojených sil v hodnostním sboru důstojníků, je schopen vykonávat funkce v jednotlivých specializovaných odbornostech, má uplatnění ve státní správě v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Dále nachází uplatnění v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

ISCED F 0911 Stomatologie
Kód studijního programu M0911A350011
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-444/2019-13
Akreditováno 18. 01. 2020 - 18. 01. 2030
Profil studijního programu Akademicky zaměřený
Udělovaný akademický titul magistr
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 05. 06. 2019
Oblasti vzdělávání

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství (80%)
2. Bezpečnostní obory (20%)

Odborná praxe
Záměr rozvoje

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny je Ministerstvo obrany, jehož zájem o odborníky z oblasti vojenského zdravotnictví je trvalý. Náplň specifické výuky vychází především z požadavků Vojenské zdravotnické služby.

Výuka magisterských studijních programů Fakulty Vojenského Zdravotnictví má dlouholetou tradici (od roku 1988). Časem osvědčeným a jediným fungujícím modelem naplňující požadavky zřizovatele ať v kvalitě na výstupu z učení či v počtu uchazečů a absolventů je předkládaný typ spolupráce s Univerzitou Karlovou.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nebytným předpokladem rozvoj pedagogických a vědeckých dovedností akademických pracovníků, s tím spojená nutnost kvalitních publikací, získávání projektů a grantů. Kvalitní růst akademických pracovníků bude nově zajišťován informačním systémem HAP (Hodnocení Akademických Pracovníků), který slouží ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude odpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Z hlediska náplně studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství (VZZUB) v porovnání se stávajícím studijním programem Vojenské zubní lékařství (ZUB) nedojde k zásadním změnám. Hlavní důraz bude kladen na předměty profilujícího základu ve dvou oblastech vzdělávání - zubní lékařství a bezpečnostní obory, které rozvíjejí teoretické předměty profilujícího základu lékařské fakulty. Přestože je studijní program akademicky zaměřený, tvoří vzhledem k jeho specifičnosti nemalou část studijního plánu praxe. Dále bude důraz položen na rozšíření a pohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti.

 

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství 3-5 uchazečů o studium ročně.

 

Akreditace studijního programu Vojenské všeobecné lékařství, na který studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství plynule navazuje, má platnost do 12. května 2020. Níže je uvedena tabulka s počty požadovaných studentů na výstupu, počty přijatých a zapsaných studentů do studijního programu Vojenské všeobecné lékařství v letech 2014-2018.

Studijní program

Vojenské zubní lékařství

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

Směrné číslo (požadavek na výstupu po studiu)

3

5

5

5

4

22

Počet přijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

3

4

2

3

3

15

Počet zapsaných do studia

3

4

2

2

1

12

Poměr mezi přijatými uchazeči a zapsanými studenty (v procentech)

Poměr přijatých a zapsaných

100

100

100

67

33

80

Absolventi jsou připraveni vykonávat funkce specialisty vojenského zdravotnictví pro oblast zubní lékařství, odborníka pro řízení zdravotnického zabezpečení v míru i za mimořádných podmínek. Po získání odborné způsobilosti je absolvent připraven samostatně zastávat funkce velitele jednotek zdravotnické služby ozbrojených sil v hodnostním sboru důstojníků, je schopen vykonávat funkce v jednotlivých specializovaných odbornostech, má uplatnění ve státní správě v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Dále nachází uplatnění v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
28
2
2. semestr
Povinný
5
3
1
17
2
2
3. semestr
Povinný
26
2
2
4. semestr
Povinný
5
1
6
15
2
1
5. semestr
Povinný
2
26
2
6. semestr
Povinný
1
6
15
2
2
2
2
7. semestr
Povinný
3
23
2
2
8. semestr
Povinný
1
1
11
2
2
1
2
1
4
2
2
1
9. semestr
Povinný
23
7
10. semestr
Povinný
4
8
2
16
0
0
0

Celkem potřeba 300 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku (státní rigorózní zkoušku) a obhajobu diplomové práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví se skládá se z těchto částí:

*Pro oblast 35 (všeobecné a zubní lékařství) z:
SRZ z Vojenského vnitřní lékařství

*Pro oblast 2 (bezpečnostní obory) z:
Obhajoby diplomové práce z těchto tematických okruhů: Organizace vojenského zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, Krizové řízení, Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva

Předměty studijního plánu, které jsou oblastmi státní závěrečné zkoušky, jsou v kategorii předmětů profilujícího základu (PZ).

Státní závěreční zkoušky navazují na tyto předměty:
pro oblast Vojenského vnitřního lékařství – Vojenské vnitřní lékařství, Zdravotnická příprava v poli

Pro bezpečnostní obory (diplomovou práci) – Krizové řízení, Leadership, Taktická příprava, Management ve zdravotnictví, Organizace a taktika zdravotnické služby, Mezinárodní a humanitární právo, Vojenská historie

Témata diplomových prací budou stanovována v součinnosti s představiteli velení Armády České republiky a gestory jednotlivých vojenských zdravotnických odborností. Studenti tohoto magisterského studijního programu si budou moci vybrat témata závěrečných prací minimálně z následujících okruhů:

* Organizace vojenského zdravotnictví
* Ochrana obyvatelstva
* Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
* Krizové řízení
* Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva

Zpracování závěrečné práce se řídí Opatřením rektora UO č. 3/2018 Závěrečné práce. Pro kontrolu původnosti závěrečných prací používá UO systém na odhalování plagiátů (SOP) s názvem Theses.cz určený pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Student, vedoucí práce, oponent a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky mají přístup k výsledku kontroly závěrečné práce provedené v SOP.

Správcem databáze závěrečných prací, který databázi vede a spravuje, je knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví. https://apl.unob.cz/Guarantee/Pages/FreeArea/Find/Information.aspx
Vzhledem k nově zavedenému systému ukončení studia, přístup ke zveřejněným obhájeným diplomovým pracím zatím není k dispozici.

Příklady témat závěrečných prací, které mohou být řešeny v předkládaném studijním programu:

 • Nasazení zdravotnických sil a prostředků AČR při řešení radiační havárie,
 • Zabezpečení zdravotnickým materiálem humanitární pomoci v České republice,
 • Postup zdravotnické služby AČR při poskytnutí pomoci v důsledku vzniku krizové situace
  v zahraničí,
 • Využití zdravotnické služby AČR při řešení krizové situace na úrovni kraje,
 • Místo a úloha Armády České republiky v integrovaném záchranném systému,
 • Nasazení sil a prostředků vybraného útvaru AČR pro podporu řešení krizové situace
 • Bezpečnost potravin v AČR,
 • Návrh optimálního způsobu zabezpečení stravování u vybraných vojenských útvarů a zařízení,
 • Řešení interoperability v praxi partnerských armád v rámci vyprošťování a odsunů v poli,
 • Analýza plnění požadavků na připravenost v oblastech ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Studující musí splnit stanovený počet hodin přednášek a praktických cvičení dle studijního plánu.
Musí dále absolvovat stanovený počet hodin odborné praxe a splnit stanovené odborné výkony. Viz Pravidla a podmínky pro tvorbu studujících plánů.

Návrh témat závěrečných prací
Organizace vojenského zdravotnictví
(Navrhovaná)
Ochrana obyvatelstva
(Navrhovaná)
Krizové řízení
(Navrhovaná)
Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru
(Navrhovaná)
Preventivní výchovná činnost v obasti ochrany a obrany obyvatelstva
(Navrhovaná)