Zdravotnické záchranářství
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 3 roky
Garantuje Fakulta vojenského zdravotnictví
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky.
Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu Zdravotnické záchranářství schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je připravit absolventa k výkonu povolání zdravotnického záchranáře, vysokoškolsky vzdělaného odborníka podílejícího se na rozvoji oboru a podporujícího integraci teorie s praxí, který disponuje teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi nutnými pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání.

Absolvent studijního programu bude:
• mít odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v rozsahu odbornosti zdravotnického záchranáře. Jde o široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru, znalosti teorií, konceptů
a metod a porozumění možnostem, podmínkám a omezením jejich využití při poskytování přednemocniční neodkladné péče a specifické ošetřovatelské péče,
• umět s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit problémy
v oboru, vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro jejich řešení, použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení problémů týkajících
se zdravotnického záchranářství,
• schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat a na základě rámcového zadání koordinovat činnost týmu dle přidělených zdrojů a nést odpovědnost za jeho výsledky,
• způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně
a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení, srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu,
• jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce a získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti z přednemocniční a ošetřovatelské praxe a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru zdravotnické záchranářství,
• používat základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru zdravotnické záchranářství.

Absolvent studijního programu bude připraven a schopen samostatného výkonu činností zdravotnického záchranáře definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZČR č. 55/2011 Sb.
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Absolvent také získá odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry podle § 21b) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent studijního programu bude mít kompetence:
• poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními předpisy;
• dodržovat hygienicko-epidemiologický režim v souladu se zvláštními právními předpisy oboru;
• v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou techniku;
• vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů;
• pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení;
• poskytnout pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí;
• podílet se na praktickém vyučování studentů studijních programů a kvalifikačních vzdělávacích kurzů příslušného odborného zaměření;
• adekvátně interpretovat pozici svého oboru ve zdravotnictví a v praxi aplikovat konsekvence spojené s pozicí (profesními kompetencemi) svého oboru vůči jiným oborům;
• určit, plánovat, organizovat a provádět zdravotní péči na základě teoretických a klinických znalostí v souladu s právními předpisy a standardy;
• efektivně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu a účastnit se na praktické přípravě budoucích spolupracovníků;
• obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení;
• přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky;
• zahájit okamžitá opatření na ochranu života a provádět opatření v krizových situacích
a během hromadných katastrof;
• samostatně zajistit kvalitu specifické ošetřovatelské péče a analyzovat ji s cílem jejího neustálého zlepšování;
• odborně komunikovat a kooperovat s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Absolvent bude oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnými právními normami, zabezpečovat ošetřovatelskou péči v rozsahu své způsobilosti a vykonávat činnosti,
ke kterým je připraven na základě tohoto studijního programu a platné legislativy. Je schopen efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na podpoře tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, systémově přistupovat k řešení problémů.

Uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní jako zdravotnický záchranář na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU. Absolvent se může uplatnit také v akademické sféře a v dalších instuticích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

ISCED F 0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
Kód studijního programu B0913P360026
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-526/2019-12
Akreditováno 01. 05. 2020 - 01. 05. 2030
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul bakalář
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Příprava k výkonu regulovaného povolání ANO
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti NE
Datum schválení 17. 04. 2019
Oblasti vzdělávání

36. Zdravotnické obory

Odborná praxe
Údaje o odborné praxi

Povinná odborná praxe tvoří z celkového počtu hodin více jak 50 %, 1800 hodin. Je plněna v průběhu studia ve formě odborné blokové praxe 1480 hodin a individuální odborné praxe 320 hodin. Zastoupení pracovišť
a oborů respektuje požadavky pro vzdělávání v profesi zdravotnický záchranář podle § 3 a § 17 vyhlášky
č. 39/2005 Sb.

Povinná odborná praxe pro studijní program Zdravotnické záchranářství je koncipována ve Studijním plánu jako samostatný předmět označen jako Odborná praxe a Odborná praxe individuální následovně:
• 1. ročník/ZS – Odborná praxe v rozsahu 2 týdny: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Studenti pracují pod dohledem akademických pracovníků s pracovním úvazkem ve zdravotnickém zařízení nebo pracují pod dohledem mentora (forma spolupráce stínování). Součástí odborné praxe je zimní kurz záchrany na horách, který kombinuje nácvik fyzické zdatnosti, dovednosti pohybu v zasněženém terénu a prvky záchrany na horách.
• 1. ročník/LS – Odborná praxe v rozsahu 3 týdny: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče.
• 1. ročník/LS – Odborná praxe individuální v rozsahu 4 týdny: Cílem je získat zkušenosti z reálné praxe, které jsou důležité pro profesionální rozvoj a chápání odlišností při uspokojování potřeb zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících klientů/pacientů v různém vývojovém období. Student si prohloubí své praktické i teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, podílí se na spolupráci uvnitř zdravotnického týmu, respektuje a dodržuje platné zákony a normy. Praxe se uskutečňuje formou přímé i nepřímé péče o pacienty/klienty, v souladu s platnou legislativou, podle plánu praxe, pod vedením odborníka z praxe v daném zdravotnickém zařízení. Výuka probíhá v nemocničních zařízeních, zdravotnických záchranných službách, operačních střediscích. Pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů a splňují kritéria pro kvalitní výuku studentů. Praktická výuka je smluvně zajištěna. Student si volí odborné zařízení po konzultaci s garantem praxe tak, aby splnil povinné výkony podle portfolia. Splnění individuální praxe je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.
• 2. ročník/ZS – Odborná praxe v rozsahu 8 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Studenti pracují pod dohledem akademických pracovníků s pracovním úvazkem ve zdravotnickém zařízení nebo pracují pod dohledem mentora (forma spolupráce stínování). Předmět je ukončen zkouškou.
• 2. ročník/LS – Odborná praxe v rozsahu 9 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Součástí odborné praxe je letní kurz věnovaný dovednostem záchrany na vodě.
• 2. očník/LS – Odborná praxe individuální v rozsahu 4 týdnů: Cílem je získat zkušenosti z reálné praxe, které jsou důležité pro profesionální rozvoj a chápání odlišností při uspokojování potřeb zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících klientů/pacientů v různém vývojovém období. Student si prohloubí své praktické i teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, podílí se na spolupráci uvnitř zdravotnického týmu, respektuje a dodržuje platné zákony a normy. Praxe se uskutečňuje formou přímé i nepřímé péče o pacienty/klienty, v souladu s platnou legislativou, podle plánu praxe, pod vedením odborníka z praxe v daném zdravotnickém zařízení. Výuka probíhá v nemocničních zařízeních, zdravotnických záchranných službách, operačních střediscích. Pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů a splňují kritéria pro kvalitní výuku studentů. Praktická výuka je smluvně zajištěna. Student si volí odborné zařízení po konzultaci s garantem praxe tak, aby splnil povinné výkony podle portfolia. Splnění individuální praxe je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.
• 3. ročník/ZS – Odborná praxe v rozsahu 9 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Součástí odborné praxe je kurz zaměřený na řidičské a navigační dovednosti. Pro jeho absolvování musí mít studující řidičské oprávnění skupiny B.
• 3. ročník/LS – Odborná praxe v rozsahu 6 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Součástí odborné praxe je kurz zaměřený na operační řízení v přednemocniční péči a nácvik hromadného neštěstí a kurz záchrany na horách. Předmět je ukončen zkouškou.

Jednou z podmínek úspěšného ukončení předmětu je 100% účast na praxi. Studenti v rámci praxe plní výkony a aktivity dané portfoliem (2 ošetřovatelské procesy, 15 záznamů o výjezdu u stanovených skupin pacientů a 2 zpracované modelové situace), které je součástí hodnocení splnění odborné praxe v jednotlivých ročnících studia, tak i celého bakalářského studia.
Odborné praxe studenti vykonávají v souladu s Organizací studia pro daný akademický rok v době semestrální výuky během zimního a letního semestru. Odbornou praxi individuální vykonávají v době od června do září v prvním a druhém ročníku.

Studenti jsou ke splnění povinné odborné praxe primárně vysíláni do vojenských zdravotnických zařízení, útvarů a zařízení Armády České republiky.

Jelikož, Univerzita obrany v Brně spadá pod Sekci státního tajemníka Ministerstva obrany, není nutné s vojenskými poskytovateli zdravotnických služeb uzavírat smlouvu. S dalšími institucemi uzavírá univerzita smlouvu o zajištění odborné praxe. Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů Fakulty vojenského zdravotnictví v civilních zdravotnických zařízeních jsou uvedeny v příloze D Sebehodnotící zprávy (Smlouvy o zabezpečení praxe).

 

1800
45

Tabulka odborné praxe

1. ročník Počet týdnů Počet hodin
zimní semestr 2 80
Zahajovací kurz – první pomoc 1 40
Zimní kurz – lyžařský výcvik 1 40
letní semestr 3 120
Interna / chirurgie lůžkové oddělení 3 120
Odborná praxe individuální 4 160
Celkem za 1. ročník 9 360
2. ročník Počet týdnů Počet hodin
zimní semestr 8 320
Interní obory 2 80
Chirurgické obory 2 80
Pediatrie 2 80
Výjezdové stanoviště ZZS 2 80
letní semestr 9 360
JIP chirurgických oborů 1 40
JIP interních oborů (interna, kardiologie, neurologie) 3 120
Výjezdová stanoviště ZZS 2 80
Psychiatrie 1 40
Krajské operační středisko ZZS 1 40
Kurz - záchrana na vodě 1 40
Odborná praxe individuální 4 160
Celkem za 2. ročník 21 840
3. ročník Počet týdnů Počet hodin
zimní semestr 9 360
ARO lůžka 2 80
JIP chirurgických oborů 2 80
Urgentní příjem 2 80
Porodní sál 2 80
Komplexní kurz řidičských a navigačních dovedností 1 40
letní semestr 6 240
ARO lůžka 2 80
ARO anestezie 1 40
Urgentní příjem 1 40
Kurz operačního řízení v PNP 1 40
Kurz záchrana na horách 1 40
Celkem za 3. ročník 15 600
Odborná praxe celkem 37 1480
Odborná praxe individuální celkem 8 320
CELKEM 45 1800

Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Vojenská nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Brno
Fakultni nemocnice Hradec Králové (smluvně)
Agentrua Vojenského Zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje (smluvně)
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (smluvně)
Záměr rozvoje

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny je Ministerstvo obrany, jehož zájem o odborníky z oblasti vojenského zdravotnictví je trvalý.  Náplň specifické výuky vychází především z požadavků Vojenské zdravotnické služby.

Výuka bakalářského studijního programu Fakulty Vojenského Zdravotnictví má několikaletou tradici (od roku 2008). Časem osvědčeným a jediným fungujícím modelem naplňující požadavky zřizovatele ať v kvalitě na výstupu z učení či v počtu uchazečů a absolventů je předkládaný typ spolupráce s Univerzitou Pardubice.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nebytným předpokladem rozvoj pedagogických a vědeckých dovedností akademických pracovníků, s tím spojená nutnost kvalitních publikací, získávání projektů a grantů. Kvalitní růst akademických pracovníků bude nově zajišťován informačním systémem HAP (Hodnocení Akademických Pracovníků), který slouží ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude odpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Z hlediska náplně studijního programu Zdravotnické záchranářství (ZZ) v porovnání se stávajícím studijním programem Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář nedojde k zásadním změnám. Absolvent studijního programu bude připraven a schopen samostatného výkonu činností zdravotnického záchranáře definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZČR č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Absolvent také získá odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry podle § 21b) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále bude důraz položen na rozšíření a pohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti.

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 10-15 uchazečů o studium ročně.

Akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář, na který studijní program Zdravotnické záchranářství plynule navazuje, má platnost do xx.xx 2020. Níže je uvedena tabulka s počty požadovaných studentů na výstupu, počty přijatých a zapsaných studentů do studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář v letech 2014-2018.

Studijní program

Specializace ve zdravotnictví

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

Směrné číslo (požadavek na výstupu po studiu)

5

12

9

10

10

46

Počet přijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

13

15

15

16

15

74

Počet zapsaných do studia

9

10

11

13

9

52

Poměr mezi přijatými uchazeči a zapsanými studenty (v procentech)

Poměr přijatých a zapsaných

70

67

73

81

60

70

Absolvent se uplatní jako zdravotnický záchranář na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1
3
2
2
1
1
2
2
3
1
2
2
2
2
2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2
2
2
2. semestr
Povinný
1
2
2
2
2
1
1
1
2
3
3
2
2
1
2
1
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2
2
2
3. semestr
Povinný
1
2
1
2
2
7
4
3
2
2
2
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
1
3
4
3
8
3
1
2
3
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
1
2
3
3
2
4
1
8
2
2
2
6. semestr
Povinný
1
2
2
2
4
2
2
10
3
0
0
0
0
Povinně volitelný typu A (minimálně 2 kredity ze skupiny)
2
2

Celkem potřeba 180 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné (bakalářské) práce a ústní zkoušky z předmětů:
• Urgentní medicína a Medicína katastrof
• Chirurgie a Vnitřní lékařství
• Komplex společenskovědních předmětů

Témata jsou zpracovávána v souladu s požadavky AČR.

Témata obhájených prací:
• Zajištění stravování u osob exponovaných profesí
• Nepovinné očkování v České republice
• Analýza prodlev v péči o pacienty s akutním infarktem myokardu
• Bojové dávky potravin
• Strategický vzdušný zdravotnický odsun raněných občanů ČR ze zahraničí
• Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v České republice
• Pregraduální a postgraduální vzdělávání a profesní život operátora zdravotnického operačního střediska
• Povědomí o poskytování první pomoci mezi narkomany
• Masivní zevní krvácení v přednemocniční péči
• Kompetence orgánů krizového řízení a členů zasahujících složek IZS při krizových situacích
• Psychologie situací mimořádných událostí
• Stejnokroj zdravotnického záchranáře, jeho síla a význam: Česko
• Tracheostomie
• Systém vzdělávání CLS a jeho efektivita
• LZS v péči o polytraumatizovaného pacienta v jednotlivých krajích

Zpracování závěrečné práce se řídí Opatřením rektora UO č. 3/2018 Závěrečné práce. Pro kontrolu původnosti závěrečných prací používá UO systém na odhalování plagiátů (SOP) s názvem Theses.cz určený pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Student, vedoucí práce, oponent a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky mají přístup k výsledku kontroly závěrečné práce provedené v SOP.
Správcem databáze závěrečných prací, který databázi vede a spravuje, je knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví.

Přístup ke zveřejněným obhájeným bakalářským pracím: https://apl.unob.cz/Guarantee/Pages/FreeArea/Find/Information.aspx

Studující musí splnit stanovený počet hodin přednášek, praktických cvičení dle studijního plánu. Musí dále absolvovat stanovený počet hodin odborné praxe a splnit stanovené odborné výkony a zároveň zpracovat 2 kazuistiky (ošetřovatelské procesy) a 15 záznamů o výjezdu u stanovených skupin pacientů a 2 zpracované modelové situace.

Návrh témat závěrečných prací
Nepovinné očkování v České republice
(Obhájená)
Analýza prodlev v péči o pacienty s akutním infarktem myokardu
(Obhájená)
Bojové dávky potravin
(Obhájená)
Strategický vzdušný zdravotnický odsun raněných občanů České republiky ze zahraničí
(Obhájená)
Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v České republice
(Obhájená)
Pregraduální a postgraduální vzdělávání a profesní život operátora zdravotnického operačního střediska
(Obhájená)
Povědomí o poskytování první pomoci mezi narkomany
(Obhájená)
Masivní zevní krvácení v přednemocniční péči
(Obhájená)
Zajištění stravování u osob exponovaných profesí
(Obhájená)
Kompetence orgánů krizového řízení a členů zasahujících složek IZS při krizových situacích
(Obhájená)
Psychologie situací mimořádných událostí
(Obhájená)
Stejnokroj zdravotnického záchranáře, jeho síla a význam: Česko
(Obhájená)
Tracheostomie
(Obhájená)
Systém vzdělávání CLS a jeho efektivita
(Obhájená)
LZS v péči o polytraumatizovaného pacienta v jednotlivých krajích
(Obhájená)