Medical Rescue
Study program type bachelor's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 3 years
Ensures Faculty of Military Health Sciences
Conditions of acceptance to study

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky.
Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu Zdravotnické záchranářství schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

The aim of the study program of Medical Rescue is to prepare graduates for performance of the profession of a paramedic, a university educated professional participating in development of this branch and in supporting the integration of theory with practice, who has theoretical knowledge and practical skills needed for lifelong education in this specialization and for further academic education.

Graduates of this study program will be prepared and able to perform the profession of a paramedic independently according to the Act No.96/2004 Coll., on obtaining and recognizing professional qualification for non-medical professions and for activities related to the provision of health care, according to later regulations and Decree No.55/2011 Coll. of the Ministry of Health of the Czech Republic on activities of healthcare workers and other professional workers. The graduates also obtain a professional qualification for performance of the profession of a practice nurse according to § 21b) Act. No.96/2004 Coll. according to later regulations.
The graduates will be qualified for ensuring nursing care on the basis of their own decision and assessment and in accord with valid legal rules in the range of their competences and they will perform activities to which they have been prepared in this study program and valid legislation. They are able to develop effectively this branch of profession, to help making a creative atmosphere at the workplace and at the institution, and to use system approach in solving problems.

ISCED F 0913 Ošetřovatelství a porodní asistentství
Code B0913P360026
Number of NAU verdict NAU-526/2019-12
Acreditated 01. 05. 2020 - 01. 05. 2030
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Bachelor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Preparation for the exercise of a regulated profession YES
Preparation of security experts NO
Approval date 17. 04. 2019
Education areas

36. Zdravotnické obory

Practise
Údaje o odborné praxi

Povinná odborná praxe tvoří z celkového počtu hodin více jak 50 %, 1800 hodin. Je plněna v průběhu studia ve formě odborné blokové praxe 1480 hodin a individuální odborné praxe 320 hodin. Zastoupení pracovišť
a oborů respektuje požadavky pro vzdělávání v profesi zdravotnický záchranář podle § 3 a § 17 vyhlášky
č. 39/2005 Sb.

Povinná odborná praxe pro studijní program Zdravotnické záchranářství je koncipována ve Studijním plánu jako samostatný předmět označen jako Odborná praxe a Odborná praxe individuální následovně:
• 1. ročník/ZS – Odborná praxe v rozsahu 2 týdny: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Studenti pracují pod dohledem akademických pracovníků s pracovním úvazkem ve zdravotnickém zařízení nebo pracují pod dohledem mentora (forma spolupráce stínování). Součástí odborné praxe je zimní kurz záchrany na horách, který kombinuje nácvik fyzické zdatnosti, dovednosti pohybu v zasněženém terénu a prvky záchrany na horách.
• 1. ročník/LS – Odborná praxe v rozsahu 3 týdny: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče.
• 1. ročník/LS – Odborná praxe individuální v rozsahu 4 týdny: Cílem je získat zkušenosti z reálné praxe, které jsou důležité pro profesionální rozvoj a chápání odlišností při uspokojování potřeb zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících klientů/pacientů v různém vývojovém období. Student si prohloubí své praktické i teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, podílí se na spolupráci uvnitř zdravotnického týmu, respektuje a dodržuje platné zákony a normy. Praxe se uskutečňuje formou přímé i nepřímé péče o pacienty/klienty, v souladu s platnou legislativou, podle plánu praxe, pod vedením odborníka z praxe v daném zdravotnickém zařízení. Výuka probíhá v nemocničních zařízeních, zdravotnických záchranných službách, operačních střediscích. Pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů a splňují kritéria pro kvalitní výuku studentů. Praktická výuka je smluvně zajištěna. Student si volí odborné zařízení po konzultaci s garantem praxe tak, aby splnil povinné výkony podle portfolia. Splnění individuální praxe je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.
• 2. ročník/ZS – Odborná praxe v rozsahu 8 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Studenti pracují pod dohledem akademických pracovníků s pracovním úvazkem ve zdravotnickém zařízení nebo pracují pod dohledem mentora (forma spolupráce stínování). Předmět je ukončen zkouškou.
• 2. ročník/LS – Odborná praxe v rozsahu 9 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Součástí odborné praxe je letní kurz věnovaný dovednostem záchrany na vodě.
• 2. očník/LS – Odborná praxe individuální v rozsahu 4 týdnů: Cílem je získat zkušenosti z reálné praxe, které jsou důležité pro profesionální rozvoj a chápání odlišností při uspokojování potřeb zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících klientů/pacientů v různém vývojovém období. Student si prohloubí své praktické i teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, podílí se na spolupráci uvnitř zdravotnického týmu, respektuje a dodržuje platné zákony a normy. Praxe se uskutečňuje formou přímé i nepřímé péče o pacienty/klienty, v souladu s platnou legislativou, podle plánu praxe, pod vedením odborníka z praxe v daném zdravotnickém zařízení. Výuka probíhá v nemocničních zařízeních, zdravotnických záchranných službách, operačních střediscích. Pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů a splňují kritéria pro kvalitní výuku studentů. Praktická výuka je smluvně zajištěna. Student si volí odborné zařízení po konzultaci s garantem praxe tak, aby splnil povinné výkony podle portfolia. Splnění individuální praxe je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.
• 3. ročník/ZS – Odborná praxe v rozsahu 9 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Součástí odborné praxe je kurz zaměřený na řidičské a navigační dovednosti. Pro jeho absolvování musí mít studující řidičské oprávnění skupiny B.
• 3. ročník/LS – Odborná praxe v rozsahu 6 týdnů: Cílem je zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti při práci v podmínkách klinické praxe, vybavit zdravotnického záchranáře znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. Součástí odborné praxe je kurz zaměřený na operační řízení v přednemocniční péči a nácvik hromadného neštěstí a kurz záchrany na horách. Předmět je ukončen zkouškou.

Jednou z podmínek úspěšného ukončení předmětu je 100% účast na praxi. Studenti v rámci praxe plní výkony a aktivity dané portfoliem (2 ošetřovatelské procesy, 15 záznamů o výjezdu u stanovených skupin pacientů a 2 zpracované modelové situace), které je součástí hodnocení splnění odborné praxe v jednotlivých ročnících studia, tak i celého bakalářského studia.
Odborné praxe studenti vykonávají v souladu s Organizací studia pro daný akademický rok v době semestrální výuky během zimního a letního semestru. Odbornou praxi individuální vykonávají v době od června do září v prvním a druhém ročníku.

Studenti jsou ke splnění povinné odborné praxe primárně vysíláni do vojenských zdravotnických zařízení, útvarů a zařízení Armády České republiky.

Jelikož, Univerzita obrany v Brně spadá pod Sekci státního tajemníka Ministerstva obrany, není nutné s vojenskými poskytovateli zdravotnických služeb uzavírat smlouvu. S dalšími institucemi uzavírá univerzita smlouvu o zajištění odborné praxe. Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů Fakulty vojenského zdravotnictví v civilních zdravotnických zařízeních jsou uvedeny v příloze D Sebehodnotící zprávy (Smlouvy o zabezpečení praxe).

 

1800
45

Tabulka odborné praxe

1. ročník Počet týdnů Počet hodin
zimní semestr 2 80
Zahajovací kurz – první pomoc 1 40
Zimní kurz – lyžařský výcvik 1 40
letní semestr 3 120
Interna / chirurgie lůžkové oddělení 3 120
Odborná praxe individuální 4 160
Celkem za 1. ročník 9 360
2. ročník Počet týdnů Počet hodin
zimní semestr 8 320
Interní obory 2 80
Chirurgické obory 2 80
Pediatrie 2 80
Výjezdové stanoviště ZZS 2 80
letní semestr 9 360
JIP chirurgických oborů 1 40
JIP interních oborů (interna, kardiologie, neurologie) 3 120
Výjezdová stanoviště ZZS 2 80
Psychiatrie 1 40
Krajské operační středisko ZZS 1 40
Kurz - záchrana na vodě 1 40
Odborná praxe individuální 4 160
Celkem za 2. ročník 21 840
3. ročník Počet týdnů Počet hodin
zimní semestr 9 360
ARO lůžka 2 80
JIP chirurgických oborů 2 80
Urgentní příjem 2 80
Porodní sál 2 80
Komplexní kurz řidičských a navigačních dovedností 1 40
letní semestr 6 240
ARO lůžka 2 80
ARO anestezie 1 40
Urgentní příjem 1 40
Kurz operačního řízení v PNP 1 40
Kurz záchrana na horách 1 40
Celkem za 3. ročník 15 600
Odborná praxe celkem 37 1480
Odborná praxe individuální celkem 8 320
CELKEM 45 1800

Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Vojenská nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Brno
Fakultni nemocnice Hradec Králové (smluvně)
Agentrua Vojenského Zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje (smluvně)
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (smluvně)
Perspective

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny je Ministerstvo obrany, jehož zájem o odborníky z oblasti vojenského zdravotnictví je trvalý.  Náplň specifické výuky vychází především z požadavků Vojenské zdravotnické služby.

Výuka bakalářského studijního programu Fakulty Vojenského Zdravotnictví má několikaletou tradici (od roku 2008). Časem osvědčeným a jediným fungujícím modelem naplňující požadavky zřizovatele ať v kvalitě na výstupu z učení či v počtu uchazečů a absolventů je předkládaný typ spolupráce s Univerzitou Pardubice.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nebytným předpokladem rozvoj pedagogických a vědeckých dovedností akademických pracovníků, s tím spojená nutnost kvalitních publikací, získávání projektů a grantů. Kvalitní růst akademických pracovníků bude nově zajišťován informačním systémem HAP (Hodnocení Akademických Pracovníků), který slouží ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude odpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Z hlediska náplně studijního programu Zdravotnické záchranářství (ZZ) v porovnání se stávajícím studijním programem Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář nedojde k zásadním změnám. Absolvent studijního programu bude připraven a schopen samostatného výkonu činností zdravotnického záchranáře definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZČR č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Absolvent také získá odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry podle § 21b) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále bude důraz položen na rozšíření a pohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti.

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 10-15 uchazečů o studium ročně.

Akreditace studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář, na který studijní program Zdravotnické záchranářství plynule navazuje, má platnost do xx.xx 2020. Níže je uvedena tabulka s počty požadovaných studentů na výstupu, počty přijatých a zapsaných studentů do studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář v letech 2014-2018.

Studijní program

Specializace ve zdravotnictví

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

Směrné číslo (požadavek na výstupu po studiu)

5

12

9

10

10

46

Počet přijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

13

15

15

16

15

74

Počet zapsaných do studia

9

10

11

13

9

52

Poměr mezi přijatými uchazeči a zapsanými studenty (v procentech)

Poměr přijatých a zapsaných

70

67

73

81

60

70

Absolvent se uplatní jako zdravotnický záchranář na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 1
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 2
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 1
1/1 2
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
1/1 2
1/1 2
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 1
1/2 1
1/2 1
1/2 2
1/2 2
1/2 3
1/2 3
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 1
1/2 1
1/2 1
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
1/2 2
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 1
2/3 2
2/3 3
2/3 7
2/3 4
2/3 2
2/3 2
2/3 2
2/3 2
2/3 2
2/3 1
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
2/3 2
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 3
2/4 8
2/4 3
2/4 1
2/4 3
2/4 2
2/4 1
2/4 3
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
2/4 2
2/4 2
5. semester
Povinný
3/5 3
3/5 3
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 1
3/5 8
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 1
6. semester
Povinný
3/6 2
3/6 10
3/6 0
3/6 0
3/6 2
3/6 2
3/6 0
3/6 4
3/6 2
3/6 2
3/6 0
3/6 3
3/6 1
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
3/6 2
3/6 2

Together require 180 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné (bakalářské) práce a ústní zkoušky z předmětů:
• Urgentní medicína a Medicína katastrof
• Chirurgie a Vnitřní lékařství
• Komplex společenskovědních předmětů

Témata jsou zpracovávána v souladu s požadavky AČR.

Témata obhájených prací:
• Zajištění stravování u osob exponovaných profesí
• Nepovinné očkování v České republice
• Analýza prodlev v péči o pacienty s akutním infarktem myokardu
• Bojové dávky potravin
• Strategický vzdušný zdravotnický odsun raněných občanů ČR ze zahraničí
• Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v České republice
• Pregraduální a postgraduální vzdělávání a profesní život operátora zdravotnického operačního střediska
• Povědomí o poskytování první pomoci mezi narkomany
• Masivní zevní krvácení v přednemocniční péči
• Kompetence orgánů krizového řízení a členů zasahujících složek IZS při krizových situacích
• Psychologie situací mimořádných událostí
• Stejnokroj zdravotnického záchranáře, jeho síla a význam: Česko
• Tracheostomie
• Systém vzdělávání CLS a jeho efektivita
• LZS v péči o polytraumatizovaného pacienta v jednotlivých krajích

Zpracování závěrečné práce se řídí Opatřením rektora UO č. 3/2018 Závěrečné práce. Pro kontrolu původnosti závěrečných prací používá UO systém na odhalování plagiátů (SOP) s názvem Theses.cz určený pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Student, vedoucí práce, oponent a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky mají přístup k výsledku kontroly závěrečné práce provedené v SOP.
Správcem databáze závěrečných prací, který databázi vede a spravuje, je knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví.

Přístup ke zveřejněným obhájeným bakalářským pracím: https://apl.unob.cz/Guarantee/Pages/FreeArea/Find/Information.aspx

Studující musí splnit stanovený počet hodin přednášek, praktických cvičení dle studijního plánu. Musí dále absolvovat stanovený počet hodin odborné praxe a splnit stanovené odborné výkony a zároveň zpracovat 2 kazuistiky (ošetřovatelské procesy) a 15 záznamů o výjezdu u stanovených skupin pacientů a 2 zpracované modelové situace.

Suggestion of final thesis topics
Voluntary vaccination in the Czech Republic
(Obhájená)
Analysis of delays in the care of patiens with acute myocardial infarction
(Obhájená)
Combat rations
(Obhájená)
Strategic aeromedical evacuation of the Czech Republic citizens from abroad
(Obhájená)
Prevalence of risk factors of cardiovascular diseases in the Czech Republic
(Obhájená)
Pregraduate and postgraduate tuition and a vocational life of the operator of the Public - safety answering point
(Obhájená)
Awarness about providing of first aid amongst drug users
(Obhájená)
Massive external hemorrhage in pre-hospital care
(Obhájená)
Provision of catering services in specific professions
(Obhájená)
The competence of crisis management authority and intervening components of IRS in crisis situations
(Obhájená)
Psychology of Emergency Events
(Obhájená)
The uniform of the paramedic, its power and importance: Czech
(Obhájená)
Tracheostomy
(Obhájená)
CLS education and its efficiency
(Obhájená)
The use of the air medical service in the care for a polytraumatized patient in individual regions
(Obhájená)