Bezpečnost a obrana
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 3 roky
Garantuje Fakulta vojenského leadershipu
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schváleny akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje:

  • test studijních předpokladů,
  • test z jazyka anglického.

Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu stanovuje Ministerstvo obrany.

 

Studijní program je prioritně konstruován ve prospěch Ministerstva obrany. Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu státních zaměstnanců, občanských zaměstnanců, popř. vojáků z povolání Ministerstva obrany v prezenční a kombinované formě studia. V souladu s koncepčními materiály resortu Ministerstva obrany a pro oblast krizového řízení naplňuje vzdělávání v bakalářském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu zaměstnanců státní správy, popř. i soukromého sektoru v oblasti bezpečnostní obory. Celý studijní program je realizován v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany, na výuce vybraných témat se budou externě podílet odborníci z resortu obrany.

Cílem studijního programu je příprava budoucích a stávajících státních zaměstnanců, občanských zaměstnanců, popř. vojáků z povolání působící na Ministerstvu obrany, popř. jiných orgánech státní správy, soukromého sektoru, kteří si potřebují zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci v bezpečnostních oborech. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu.

Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty nejen praxe na vybraných pozicích zejména rezortu obrany, ale i povinně volitelné předměty typu B pro užší odborné zaměření absolventů. Studijní program je navrhován jako studijní program bez specializací.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

 • Krizové řízení,
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti.

Absolvováním profesního bakalářského studijního programu absolvent získává kompetence potřebné k působení na pozicích nižšího a středního managementu v resortu obrany. Absolvent programu může získané kompetence využít také ve státní správě, popř. soukromém sektoru, s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti státu. Jedná se o:

a) odborné znalosti:

 • znalosti v oblasti krizového řízení:
  • pojmosloví z jednotlivých oblastí obrany, bezpečnosti a krizového managementu,
  • bezpečnostních hrozeb,
  • krizového managementu a pochopení místa a úlohy subjektů krizového řízení, včetně součinnosti jednotlivých subjektů při řešení mimořádných událostí/krizových situací,
  • znalost zásad činnosti subjektů integrovaného záchranného systému, porozumění jeho účelu a významu při zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky,
  • krizové a havarijní plánování a jeho role pro zajištění bezpečnosti, rozdělování ohrožení (vojenská/nevojenská) a další postup,
  • principů zajišťování obrany a bezpečnosti ČR,
  • znají a umí vysvětlit pojmosloví v oblasti národní obrany,
  • popisují vazby, postupy a úkoly obrany státu,
  • vysvětlí roli obranného plánování v rámci bezpečnostního systému ČR,
 • znalosti metod a nástrojů využitelných při rozhodování, vč. metod a nástrojů uplatnitelných při rozhodování v situacích charakterizovaných vysokou mírou rizika a nejistoty:
  • místo a úlohu řízení rizik pro zajištění bezpečnosti,
  • obecný postup řízení rizik včetně kvalitativních metod identifikace hrozeb,
  • priority v rozhodovacích procesech a pravidla pro rozhodování za rizika a nejistoty, možnosti a omezení hodnocení rizik,
  • základní metody popisné i induktivní statistiky, metody sběru reálných dat a vytváření datových souborů pro statistickou analýzu,
 • znalost základních právních předpisů:
  • z oblasti správního práva,
  • z oblasti pracovního a občanského práva,
  • z oblasti ochrany utajovaných informací,
  • znalost vybraných interních normativních aktů v oblasti obrany a bezpečnosti a personálního řízení a porozumění jejich významu a uplatnění v praxi,
 • mechanismy a principy zajišťování zdrojových potřeb obrany a bezpečnosti státu.

 b) odborné dovednosti:

 • řeší poslání, roli a použití krizového řízení při zajišťování bezpečnosti:
  • uplatňuje zásady krizového managementu v praxi,
  • podílí se na zpracování krizových a havarijních plánů subjektů,
  • podílí se na řešení vzniklých mimořádných událostech/krizových situací a odstraňování jejich následků,
  • je schopen vysvětlit účel nasazení AČR ve prospěch integrovaného záchranného systému,
  • podílí se na plánování a řízení obrany na základní úrovni zabezpečování obrany,
 • používá kvalitativní a kvantitativní metody pro řešení rozhodovacích problémů v podmínkách nejistoty a rizika:
  • aplikuje kvalitativní metody identifikace hrozeb, zpracovává registr nebezpečí a ohrožených aktiv,
  • kvalitativně odhaduje a posuzuje rizika a stanovuje priority rizik pro implementaci nápravných protiopatření,
  • aplikuje základní metody popisné i induktivní statistiky, metody sběru reálných dat a vytváření datových souborů pro statistickou analýzu pro potřeby rozhodování,
  • používá matematický aparát k objasňování a řešení reálných jevů a problémů,
 • aplikuje a dodržuje právní a vnitřní předpisy v oblasti:
  • při přípravě, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí/krizových situací,
  • ochrany utajovaných informací,
  • správního práva,
  • personální práci.

 c) obecné způsobilosti:

 • plánuje a působí v součinnosti s krizovými štáby a se složkami integrovaného záchranného systému,
 • podílí se na plánování zdrojů pro bezpečnost a obranu,
 • plánuje činnost podřízených jednotlivců a týmů s důrazem na zvládání mimořádných událostí/krizových situací,
 • rozhoduje se při nedostatku relevantních informací v nestabilním bezpečnostním prostředí,
 • je schopen komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Kód studijního programu B1031P020001
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-61/2019-14
Akreditováno 10. 07. 2019 - 10. 07. 2029
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul bakalář
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 05. 12. 2018
Oblasti vzdělávání

Bezpečnostní obory

Odborná praxe
Údaje o odborné praxi

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu tři praxe. Každá praxe má 160 hodinovu dotaci, tj. 4 týdny, 1 týden = 40 pracovních hodin. Praxe jsou zařazeny ve čtvrtém, pátém a šestém semestru studia. Praxe budou zabezpečovány a realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky. První praxe je zaměřena na ověření znalostí a dovedností spojených s aplikací problematiky právního systému v oblasti veřejné správy. Praxe ve třetím ročníku je zaměřena do oblasti bezpečnosti a obrany nebo podle zvoleného bloku povinně volitelných předmětů typu B a slouží k prohloubení získaných odborných znalostí a dovedností.

Studenti budou na jednotlivá pracoviště pro výkon praxe umisťováni podle možností resortu. Účelem praxe je také příprava studenta na výkon budoucího povolání.

Termín konání praxe je součástí harmonogramu akademického roku, jak pro studenty prezenční nebo kombinované formy studia. Na základě vytvořeného harmonogramu akademického roku dává rektor-velitel na základě návrhu děkana fakulty, předloženého garantem studijního programu, termíny vyčleněné pro konání praxe do ročního plánu Ministerstva obrany, podle kterého se řídí všechny útvary a zařízení Armády České republiky. Upřesnění útvarů a zařízení Armády České republiky, ve kterých studenti budou vykonávat praxi, je závislé na konkrétních úkolech a plánu daného kalendářního roku. Požadavek rektora-velitele je odpovědnými součástmi (příslušné útvary a zařízení Armády České republiky nebo Ministerstva obrany) odpovězen cestou Sekce státního tajemníka.

V případě studentů kombinované formy studia je při organizaci praxe postupováno shodně jako u prezenčního studia. Předpokládá se, že převážná většina studentů kombinovaného studia bude příslušníky Ministerstva obrany/Armády České republiky, kteří musí být vysláni ke studium. Na základě vyslání jsou studenti uvolňováni ke studiu v souladu se zákoníkem práce a vnitřními předpisy rezortu Ministerstva obrany. Z tohoto důvodu budou uvolňováni i k vykonání praxe, která je povinnou součástí studia. V případě studentů mimo resort Ministerstva obrany/Armády České republiky se očekává, že bude také postupováno v souladu s § 231 – 235 Zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohoda zákoníku práce. V souladu s těmito paragrafy studenti mají právo na uvolnění z práce v nezbytně nutném rozsahu k účasti na výuce, což praxe, která je součástí akreditovaného studia, splňuje.

Součástí přílohy žádosti o akreditaci je i stanovisko Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany o poskytnutí součinnosti při zabezpečování praxí pro studenty ve studijním programu Bezpečnost a obrana.

Studenti budou moci požádat garanta předmětu o výkon praxe i mimo Ministerstvo obrany/Armádu České republiky. Součástí předložené žádosti studenta bude uvedení organizace výkonu praxe a obsahová náplň praxe. Garant studijního programu posoudí organizaci, ve které má být praxe vykonávána, s ohledem na její odborné zaměření v oblasti bezpečnosti a obrany, a obsahovou náplň praxe. Pokud uvedená praxe naplní požadavky související s výstupy z učení a obsahovou náplní předmětu, bude garantem předmětu vyhotovena a rektorovi-velitelovi předložena k podpisu smlouva o zajištění odborné praxe. Student v souladu s touto smlouvu a obsahovou náplní praxe bude moci vykonat praxi i mimo uvedená pracoviště.

Univerzita obrany dlouhodobě spolupracuje se Statutárním městem Brnem – Městskou částí a úřadem Brno – Královo Pole. Z toho důvodu předpokládá zahájení spolupráce na přípravě smlouvy o dlouhodobé spolupráci při zajišťování výuky studentů ve studijním programu Bezpečnost a obrana.

V předchozím studijním oboru Bezpečností management byla uzavřena dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, jejímž obsahem bylo získávání odborné způsobilosti v úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a CNP absolventů studijního programu na základě absolvování praxí u HZS. Snahou fakulty bude obnova dohody o spolupráci. Dále bude chtít fakulta obnovit dohodu o spolupráci se Statutárním městem Brnem – Městkou částí a úřadem Brno – Sever, kde se studenti v předchozím studijním programu taktéž účastnili praxí.

The students complete three practical training courses during the Degree Programme. Each practical training lasts 160 hours, i. e. 4 weeks; 1 week = 40 work hours. The practical training is included in the fourth, fifth and sixth semester. The practical training will be provided and implemented in cooperation with the Ministry of Defence in the military departments and facilities of the Army of the Czech Republic. The first practical training is focused on the knowledge and skills connected with application of the legal system in the area of public administration. In the third year, the practical training is focused on the area of security and defence or according to the selected block of the B type elective subjects; it deepens the acquired knowledge and skills.

The students will be located to the individual practical training sites according to the potentialities of the Ministry. The purpose of the practical training is preparation of the students for the performance of their future careers.

The terms of the practical training are part of the academic year timetable for both the full-time students and the combined form of study. The faculty dean proposes terms submitted by the Degree Programme guarantor and based on the timetable of the academic year, the rector-commandant enters the terms dedicated to the practical training into the annual plan of the Ministry of Defence, which governs all departments and facilities of the Army of the Czech Republic. The determination of the departments and facilities of the Army of the Czech Republic where the students will perform the practical training depends on the particular tasks and the plan of the given calendar year. The rector-commandant's requirement receives answer from the responsible components (the related departments and facilities of the Army of the Czech Republic or the Ministry of Defence) through the State Secretary Division.

The practical training of the combined form of study is organized in the same way as in the full-time study. It is assumed that a vast majority of students in the combined study will include members of the Ministry of Defence/Army of the Czech Republic sent for the study. Based on the sending, the students are released for the study in accordance with the Labour Code and internal regulations of the Ministry of Defence. For this reason, they will be released also for the performance of practical training, which is an obligatory part of the study. As regards students outside the Ministry of Defence/Army of the Czech Republic, it is assumed that the procedure will be governed by Par. 231 – 235 of the Labour Code on Qualification Upgrading and Qualification Agreement. In accordance with these paragraphs, the students have a right to be released from their jobs in the necessary extent in order to participate in the education, which the practical training satisfies, being a part of the accredited study.

The application for the accreditation contains an opinion of the State Secretary Division of the Ministry of Defence regarding the provision of cooperation in ensuring the practical training for students in the Degree Programme of Security and Defence.

The students will be allowed to ask the guarantor of the subject to perform practical training outside the Ministry of Defence/Army of the Czech Republic. The submitted application shall include the organisation where the practical training is to be carried out and the content of the training. The programme director will assess the organisation where the practical training is to be performed with regard to its professional focus in the area of security and defence and the content of the training. If the indicated practical training meets requirements related to the teaching outcomes and the content of the subject, the programme director will produce an agreement on provision of practical training and submit it to the rector-commandant for signature. In accordance with this agreement and the content of the practical training, the student will be allowed to perform the training also outside the mentioned workplaces.

The University of Defence has long cooperated with the Statutory City of Brno – the Brno Municipality and the Brno – Královo Pole office. For this reason, the start of cooperation is expected in preparation of an agreement on long-term cooperation in the Degree Programme of Security and Defence.

In the previous Degree Programme of Security Management, an agreement on cooperation was concluded with the Ministry of the Interior – the General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech Republic, which included acquiring professional qualification in the area of protection of the population, crisis management and civilian emergency planning by the graduates of the Degree Programme based on practical training performed at the Fire Rescue Service. The faculty will thus try to renew the agreement to cooperate. In addition, the faculty will want to renew the agreement to cooperate with the Statutory City of Brno – Brno Municipality and the Brno – North office, where the students also performed practical training in the previous Degree Programme.

 

480
12

2. ročník - 4 týdny, 160h

3. ročník - 8 týdnů, 320h

Útvary a zařízení Armády České republiky (smluvně)
Ministerstvo obrany (smluvně)
Záměr rozvoje

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Zájem o odborníky z oblasti bezpečnosti neustále narůstá. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny, je Ministerstvo obrany.

Výuka ve prospěch bezpečnostního systému státu má na Univerzitě obrany a jejím předchůdci Vysoké vojeského škole pozemního vojska ve Vyškově dlouholetou tradici. Studenti byly od roku 2001 přijímáni do studijního modulu Ochrana obyvatelstva. Výuka ve studijním oboru Bezpečnostní management na Fakultě vojenského leadershipu byla uskutečňována od roku 2010 a studijní obor byl pro studenty velice perspektivní. Studenti ve studijním modulu Ochrana obyvatelstva získávali odbornou způsobilost v oblasti C Ochrana obyvatelstva, krizové řízení, nozové civilní plánování, která byla garantována Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Studenti modulu Bezpečnostní služby získávali odbornou zpsůobilost u Asociace bezpečnostních služeb. Ve studijním programu Bezpečnost a obrana bude snaha navázat na perspektivní a dlouhodobý rozvoj, který byl u studijního oboru Bezpečnostní management.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nezbytným předpokladem zajištění rozvoje pedagogických a vědeckých kompetencí akademických pracovníků, kdy se očekává zvýšená potřeba kvalitní publikační činnosti v mezinárodních databázích, získávání projektů a grantů, spolupráce s praxí (účast na odborných stážích, cvičeních). Kvalitativní růst akademických pracovníků je zajišťován v rámci jejich osobních plánů kariérního rozvoje.

Ve studijním programu bude kladen hlavní důraz na rozvoj teoretických předmětů profilujícího základu (Právo bezpečnosti a obrany a Krizové řízení), čímž jsou pokryty dvě tématické oblasti v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, následně rozvoj předmětů profilující základu. Z důvodu profesně zaměřeného studijního programu bude rozvoj zaměřen i na spolupráci s praxí pro zajištění uplatnění absolventů.

Dále bude důraz položen na rozšíření a prohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti (získávání společných projektů).

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude zodpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Počty přijímaných studentů ke studiu ve studijním programu jsou formulovány ze strany vedení Ministerstva obrany. Počet civilních studentů přijímaných na fakultu je počítán na úrovni cca 15 % z počtu přijímaných vojenských studentů v příslušném akademickém roce. Přesný počet přijímaných studentů do akademického roku je zveřejňován ve Věstníku vzdělávacích aktivit na příslušný rok.

Do platného akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Bezpečnostní management a Ekonomika obrany státu bylo přijímáno průměrně 50 civilních studenů.

Předpokládá se ke studiu do studijního programu Bezpečnost a obrana přijímat cca 30 studentů v prezenční a 30 studetnů v kombinované formě.

Absolventi studijního programu Bezpečnost a obrana se uplatní prioritně ve prospěch Ministerstva obrany, dalších ústředních orgánů státní správy, krajských a obecních úřadů, popřípadě v soukromém sektoru.

Absolventi jsou schopni uplatnit se ve funkcích:

 1. Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
 2. Specialisté v oblasti krizového řízení
 3. Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
 4. Bezpečnostní pracovník
 5. Bezpečnostní referent
 6. Vedoucí bezpečnostní pracovník
 7. Odborní pracovníci v oblasti personalistiky a ekonomiky
 8. Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
 9. Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 5
1/1 2
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 4
1/1 2
1/1 5
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 4
1/2 4
1/2 4
1/2 6
1/2 4
1/2 4
1/2 2
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 6
2/3 4
2/3 4
2/3 4
2/3 2
2/3 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 4
2/3 4
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 4
2/4 4
2/4 4
2/4 6
2/4 4
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 4
2/4 4
5. semestr
Povinný
3/5 6
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 4
3/5 6
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 4
3/5 4
6. semestr
Povinný
3/6 12
3/6 2
3/6 6
3/6 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 8
3/6 8
3/6 8

Celkem potřeba 180 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu bakalářské práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška je tvořena předměty Právo bezpečnosti a obrany a Krizové řízení. Student si z předmětu vylosuje otázku. Otázka se skládá z teoretické a aplikované části, která ověřuje schopnost studenta získané poznatky implementovat do praxe.

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

Komise pro vykonání státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z resortu obrany s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu tři praxe. Každá praxe je v rozsahu 160 h, což odpovídá 4 týdnům. Celkový rozsah praxe za dobu studia je 12 týdnů. Praxe jsou zařazeny ve čtvrtém, pátém a šestém semestru studia.

Praxe budou zabezpečovány a realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky. První praxe je zaměřena na ověření znalostí a dovedností spojených s aplikací problematiky právního systému v oblasti bezpečnosti. Praxe ve třetím ročníku je zaměřena do oblasti bezpečnosti a obrany nebo podle zvoleného bloku povinně volitelných předmětů typu B a slouží k prohloubení získaných odborných dovedností. Účelem praxe je také příprava studenta na výkon budoucího povolání.

Pro další praktické osvojení získaných znalostí a dovedností je zařazen v každém bloku povinně volitelných předmětů typu B předmět Praktická výuka k bloku řízení bezpečnosti nebo Praktická výuka k řízení finančních zdrojů a Praktická výuka k řízení lidských zdrojů (ekvivalence předmětů).

Plánované exkurze v předmětech jsou nezbytnou součástí výuky a jejich účast na nich je povinná. Účelem exkurzí je seznámit se s fungováním pracovišť podílejících se na zajištění bezpečnosti a obrany.

Podmínka pro splnění této skupiny povinně volitelných předmětů: Student si na konci druhého semestru vybere jeden ze dvou bloků – řízení bezpečnosti nebo řízení zdrojů. Po výběru daného bloku již není možné provádět změnu. V daném bloku absolvuje všechny stanovené předměty. Absolvování předmětu ve stanoveném semestru je nezbytnou podmínkou pro zápis do dalšího ročníku / pro postup do dalšího semestru.

Návrh témat závěrečných prací
Nasazení sil a prostředků AČR při řešení radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany
(Navrhovaná)
Zabezpečení materiálem humanitární pomoci v České republice
(Navrhovaná)
Evidence humanitární pomoci
(Navrhovaná)
Postup ústředních orgánů státní správy při poskytnutí humanitární pomoci v důsledku vzniku krizové situace v zahraničí
(Navrhovaná)
Návrh plánu krizové připravenosti vybraného subjektu
(Navrhovaná)
Využití Armády České republiky při řešení krizové situace na úrovni kraje
(Navrhovaná)
Hospodářská politika a vojenské mise
(Navrhovaná)
Komparace plánovaných a skutečných výdajů na obranu České republiky po vstupu do NATO
(Navrhovaná)
Místo a úloha Armády České republiky v integrovaném záchranném systému
(Navrhovaná)
Fyzická bezpečnost u objektů s potenciálním rizikem vzniku mimořádné události či krizové situace
(Navrhovaná)
Nasazení sil a prostředků vybraného útvaru Armády České republiky pro podporu řešení krizové situace
(Navrhovaná)