Technology for Defense and Security – Mechanical
Study program type bachelor's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 3 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje test studijních předpokladů.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany. V rámci přijímacího řízení si již studenti volí specializaci, kterou chtějí v rámci studijního programu studovat. Student má možnost do doby zahájení výuky předmětů ve specializaci (do konce 1. semestru) požádat děkana o změnu specializace.

ISCED F 0715 Mechanika a kovovýroba
0719 Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (Aircraft)
0719 Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (Technologies for Protection of Assets and People)
0719 Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (Weapons and Ammunition)
Code B0715A270021
B0715A270021 (Aircraft)
B0715A270021 (Technologies for Protection of Assets and People)
B0715A270021 (Weapons and Ammunition)
Number of NAU verdict NAU-358/2020-11
NAU-358/2020-11 (Aircraft)
NAU-358/2020-11 (Technologies for Protection of Assets and People)
NAU-358/2020-11 (Weapons and Ammunition)
Acreditated 10. 07. 2021 - 10. 07. 2031
10. 07. 2021 - 10. 07. 2031 (Aircraft)
10. 07. 2021 - 10. 07. 2031 (Technologies for Protection of Assets and People)
10. 07. 2021 - 10. 07. 2031 (Weapons and Ammunition)
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Bachelor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

Strojírenství, technologie a materiály 70 %

Bezpečnostní obory 30%

Practise
Perspective

Bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní (TOBS) je konstruován jako kombinovaný studijní program se specializacemi v oblastech vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory. Studijní program zahrnuje tři specializace:

  • Technologie pro ochranu majetku a osob,
  • Letecká technika, 
  • Zbraně a munice.

Studijní program je svou koncepcí a zaměřením unikátní v rámci UO v Brně a doplňuje akreditované magisterské studijní programy FVT, které jsou určeny výhradně pro studium vojáků z povolání. Studijní program vychází ze stávajícího navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost a jeho oborů, které jsou orientovány do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály v kombinaci s oblastí vzdělávání Bezpečnostní obory. Studijní program je zaměřen především na problematiku návrhu, použití a údržby moderních obranných a bezpečnostních technologií v oblasti strojírenství, technologií a materiálů.

Studijní program navazuje na dlouhou historii vojenského technického vzdělávání v Brně (od založení Vojenské technické akademie v r. 1951) a využívá jedinečné zkušenosti a schopnosti Fakulty vojenských technologií ve výuce a tvůrčí činnosti v oblasti bezpečnostních a vojenských technologií. Proto je také v řadě předmětů výuka v rámci BSP TOBS plánovaná společně s vojenskými studenty.

Rozvoje studijního programu je plánován v souladu s narůstající potřebou kvalifikovaných odborníků v oblasti státní správy, samosprávy, komerčních a nestátních organizací, kteří jsou schopni navrhovat bezpečnostní a obranné technologie, efektivně řídit jejich použití a údržbu, provádět jejich analýzu a připravovat podklady pro rozhodování zejména v oblasti použití těchto technologií.

Na kvalitu uskutečňování studijního programu dohlíží jeho garant, vyhodnocuje studijní program a ve spolupráci s vedením fakulty ho rozvijí. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu děkan na návrh garanta studijního programu zřizuje, jako poradní orgán garanta, Radu studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality výuky v rámci daného studijního budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu.

Očekává se rozvoj studijního programu ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. V souladu s těmito strategickými dokumenty se předpokládá budoucí akreditace studijního programu v kombinované formě, která by rozšířila možnosti zvyšování kvalifikace pro příslušníky AČR, zaměstnance MO ČR a další zájemce. Do BSP TOBS budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory s ohledem na vývojové trendy v oblasti nových technologií pro obranu a bezpečnost. Uskutečňování BSP TOBS a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR. Při rozvoji studijního programu se předpokládá úzká spolupráce s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu a jejími vybranými členy.

Počet přijímaných uchazečů závisí na kapacitních možnostech FVT a UO, která primárně zabezpečuje vzdělávání vojenských profesionálů pro potřeby Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany. V souvislosti s touto skutečností se předpokládá, že maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní bude 50. Uvedené číslo vychází z kapacitních možností a dlouhodobých zkušeností z realizace civilních studijních programů na FVT.

Absolventi studijního programu mohou nalézt uplatnění v technicko-manažerských pracovních pozicích v bezpečnostních sborech, státních orgánech, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, v soukromých bezpečnostních agenturách, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích na úsecích zajišťujících bezpečnost a v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou a instalací obranných a bezpečnostních technologií v oblasti zvolené specializace.

Pro zajištění vysoké míry uplatnitelnosti absolventů BSP TOBS bylo obsahové zaměření studijního programu připravováno v úzké součinnosti s MO ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.

Příklady typických pracovních pozic pro absolventa bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost jsou uvedeny dále po jednotlivých specializacích.


Specialization and curriculum
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 3
1/1 5
1/1 7
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
1/1 3
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 3
1/2 2
1/2 5
1/2 2
1/2 7
1/2 5
Povinně volitelný type A (Minimum 6 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
1/2 6
1/2 6
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 5
2/3 5
2/3 5
2/3 6
2/3 2
2/3 7
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 2
2/4 5
2/4 3
2/4 6
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 3
2/4 3
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 5
2/4 5
5. semester
Povinný
3/5 3
3/5 2
3/5 6
3/5 4
3/5 5
3/5 3
3/5 3
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 4
3/5 4
6. semester
Povinný
3/6 2
3/6 12
3/6 5
3/6 5
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si volí jazyk výuky předmětu.
3/6 2
3/6 2
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/6 4
3/6 4

Together require 181 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

SZZ zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze tří tematických okruhů. Jeden tematický okruh společný pro celý studijní program a zbývající dva se týkají studované specializace. Požadavky na zna-losti studenta vycházejí z tematické náplně předmětů profilujícího základu.

Společný tematický okruh:

Rizika technologií pro obranu a bezpečnost

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Management rizik, Základy spolehlivosti, Statika, pružnost a pevnost a v dalších dílčích částech předmětů společného základu studijního programu.

Tematické okruhy ve specializaci Letecká technika:

Stavba a provoz letadel

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Stavba letadel, částech předmětu Hydrodynamika a termodynamika zabývající se popisem proudění tekutiny, částech předmětu Aerodynamika a mechanika letu zabývající se vnějším prouděním a stanovením výkonů letecké techniky a částech předmětu Provoz letecké techniky zabývající se provozem letadel.

Letecké pohonné jednotky a jejich provoz

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Letecké motory, částech předmětu Aerodynamika a mechanika letu zabývající se vnitřní aerodynamikou a vysokorychlostním prouděním, částech předmětu Hydrodynamika a termodynamika zabývající se termodynamickými procesy a částech předmětu Provoz letecké techniky zabývající se provozem pohonných jednotek.

Suggestion of final thesis topics
Trends in power systems of modern aircraft
(Navrhovaná)
Usage of composite materials in construction of aircraft engines
(Navrhovaná)
Possibilities of using 3D printing and topological optimization in aeronautics
(Navrhovaná)
Analysis of propeller systems of small UAVs
(Navrhovaná)
Turboshaft engines of contemporary helicopters
(Navrhovaná)
Collecting data system on the operation and reliability of the air carrier's aircraft fleet
(Navrhovaná)
Using of numerical mathematical method for solving of the air flow
(Navrhovaná)
Active infrared thermography for non-destructive testing - current opportunities and trends
(Navrhovaná)
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 3
1/1 5
1/1 7
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Studen si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
1/1 3
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 3
1/2 2
1/2 6
1/2 5
1/2 2
1/2 7
1/2 5
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 5
2/3 5
2/3 5
2/3 6
2/3 2
2/3 7
4. semester
Povinný
2/4 2
2/4 3
2/4 3
2/4 2
2/4 6
2/4 6
2/4 5
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 3
2/4 3
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 6
3/5 5
3/5 4
3/5 3
3/5 3
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 2
3/5 2
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 5
3/5 5
6. semester
Povinný
3/6 12
3/6 5
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/6 5
3/6 5
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/6 2
3/6 2

Together require 181 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

SZZ zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze tří tematických okruhů. Jeden tematický okruh společný pro celý studijní program a zbývající dva se týkají studované specializace. Požadavky na zna-losti studenta vycházejí z tematické náplně předmětů profilujícího základu.

Společný tematický okruh:

Rizika technologií pro obranu a bezpečnost

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Management rizik, Základy spolehlivosti, Statika, pružnost a pevnost a v dalších dílčích částech předmětů společného základu studijního programu.

Tematické okruhy ve specializaci Technologie pro ochranu majetku a osob:

Ochrana objektů

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Systémy fyzické ochrany, Infrastruktura – konstrukce a ochrana a Elektronické zabezpečovací systémy.

Ochrana majetku a osob při přepravě

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětu Dopravní prostředky a jejich bezpečnost a v dalších dílčích částech předmětů specializace souvisejících s ochranou majetku a osob při přepravě.

Suggestion of final thesis topics
Physical protection system effectiveness for a selected industrial factory
(Navrhovaná)
Safe tool-resistance evaluation
(Navrhovaná)
A concept of physical protection system for a weapon shop
(Navrhovaná)
The possibilities of performing maintenance of vehicles in extreme conditions
(Navrhovaná)
Restriction of undesirable movement of vehicles
(Navrhovaná)
Perimeter protection design for object of the Administration of State Material Reserves
(Navrhovaná)
Transport infrastructure analysis for the need of transportation planning
(Navrhovaná)
Possibilities of vehicles protection in security service
(Navrhovaná)
System of personal control and identification at the entrance to the building
(Navrhovaná)
Security of the object with high fire hazard
(Navrhovaná)
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 3
1/1 5
1/1 7
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
1/1 3
1/1 3
2. semester
Povinný
1/2 3
1/2 2
1/2 5
1/2 2
1/2 7
1/2 5
Povinně volitelný type A (Minimum 6 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
1/2 6
1/2 6
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 5
2/3 5
2/3 5
2/3 6
2/3 2
2/3 7
4. semester
Povinný
2/4 2
2/4 3
2/4 6
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 3
2/4 3
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 4
2/4 4
Povinně volitelný type A (Minimum 6 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 6
2/4 6
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá, v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 4
2/4 4
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 6
3/5 4
3/5 3
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 3
3/5 3
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 4
3/5 4
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 4
3/5 4
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/5 4
3/5 4
6. semester
Povinný
3/6 12
3/6 3
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/6 4
3/6 4
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/6 4
3/6 4
Povinně volitelný type A (Minimum 7 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
3/6 7
3/6 7
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.

Together require 184 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

SZZ zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky ze tří tematických okruhů. Jeden tematický okruh společný pro celý studijní program a zbývající dva se týkají studované specializace. Požadavky na znalosti studenta vycházejí z tematické náplně předmětů profilujícího základu.

Společný tematický okruh:

Rizika technologií pro obranu a bezpečnost

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Management rizik, Základy spolehlivosti, Statika, pružnost a pevnost a v dalších dílčích částech předmětů společného základu studijního programu.

Tematické okruhy ve specializaci Zbraně a munice:

Zbraně a přístrojové vybavení zbraní

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Zbraně I a Vojenské optické přístroje a vybraná témata z předmětu Hydrodynamika a termodynamika zaměřená na problematiku proudění tekutin v prvcích lafetace zbraní.

Munice a balistika

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětu Munice a balistika I a vybraná témata z předmětu Hydrodynamika a termodynamika zaměřená na problematiku chování reálného plynu v rámci vnitrobalistických dějů.

Suggestion of final thesis topics
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)