Geography and Meteorology for Defense and Security
Study program type bachelor's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 3 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje test studijních předpokladů.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany.

ISCED F 0532 Vědy o Zemi
Code B0532A330037
Number of NAU verdict NAU-22/2021-8
Acreditated 15. 09. 2021 - 15. 09. 2031
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Bachelor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

Vědy o Zemi 67 %

Bezpečnostní obory 33 %

Practise
Perspective

Bakalářský studijní program Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (GMOB) je konstruován jako kombinovaný studijní program (SP) bez specializací v oblastech vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory. Studijní program je svou koncepcí a zaměřením unikátní v rámci UO a doplňuje akreditované magisterské studijní programy FVT, které jsou určeny výhradně pro studium vojáků z povolání. Studijní program navazuje na stávající bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost a obory v něm akreditované. Studijní program je zaměřen do oblasti technologií v oblasti geografie, zeměměřictví, meteorologie a jejich aplikací v bezpečnosti a obraně. V řadě předmětů je plánovaná část výuky společně s vojenskými studenty.

Studijní program navazuje na několik desetiletí trvající výuku v oblasti geografie a meteorologie a jejich aplikací pro potřeby obrany a bezpečnosti na FVT a UO. Záměr rozvoje studijního programu je plánován v souladu s narůstajícími potřebami připravit odborníky v dané oblasti pro potřeby státní správy, samosprávy, komerčních a nestátních organizací, kteří budou připraveni pracovat s prostorovými daty, provádět jejich analýzy a připravovat podklady pro rozhodování zejména v oblastech bezpečnosti a obrany.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude zodpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Očekává se rozvoj studijního programu ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. Do BSP GMOB budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory a oblastí souvisejících. Rozvoj studijního programu bude reagovat na rozvoj nových technologií v oblasti sběru a hodnocení prostorových dat, na měnící se bezpečnostní prostředí a vznikající rizika, mezi něž se řadí změny klimatu, migrace, regionální nestabilita a další.

Realizace BSP GMOB a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR.

Počet přijímaných uchazečů závisí na kapacitních možnostech FVT a UO, která primárně zabezpečuje vzdělávání vojenských profesionálů pro potřeby Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany. V souvislosti s touto skutečností se předpokládá, že maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost bude 20. Uvedené číslo vychází z kapacitních možností a dlouhodobých zkušeností z realizace civilních studijních programů na FVT.

Absolventi studijního programu mohou nalézt uplatnění ve státních orgánech a organizacích, ve veřejné správě, v bezpečnostních složkách, ale i u subjektů soukromého sektoru či v mezinárodních organizacích pracujících s geografickými a meteorologickými informacemi a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Typickými pracovními pozicemi pro absolventa bakalářského studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost jsou tyto:

  • Operátor bezpečnostního informačního a dohledového centra
  • Správce geodatabáze
  • Analytik prostorových dat
  • Bezpečnostní konzultant pro oblast geografie a meteorologie
  • Referent krajského úřadu na úseku správy GIS
  • Administrátor GIS technického úseku technických sítí
  • Specialista oddělení meteorologických předpovědí
  • Specialista administrace prostorových databází
  • Operátor informačních a komunikačních technologií v oblasti geografie a meteorologie
  • Meteorolog specialista
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 5
1/1 3
1/1 7
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 5
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 5
1/2 4
1/2 7
1/2 2
1/2 5
1/2 3
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 5
2/3 5
2/3 5
2/3 3
2/3 5
2/3 3
4. semester
Povinný
2/4 2
2/4 3
2/4 3
2/4 3
2/4 6
2/4 7
2/4 6
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 6
3/5 3
3/5 3
3/5 5
3/5 2
3/5 3
3/5 4
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 12
3/6 3
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
3/6 4

Together require 180 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Obhajoba bakalářské práce

Geografie a klimatologie

Ověřovány jsou zejména znalosti vyučované v předmětech: Geografie a klimatologie, Sběr prostorových dat, Me-teorologické přístroje a metody pozorování, Synoptická meteorologie

Informační systémy v geografii a meteorologii

Ověřovány jsou zejména znalosti vyučované v předmětech: Kartografie, Matematická kartografie, Informační systémy v geografii a meteorologii, Fyzika atmosféry

Geografická a meteorologická podpora operací

Ověřovány jsou zejména znalosti vyučované v předmětech: Topografie a mapování, Geografická a meteorologická podpora operací, Bezpečnost a obrana státu, Kybernetická bezpečnost

Povinná účast na praktické výuce ve specializaci, odevzdání seminárních prací v předmětech Seminář z geografie a klimatologie, Seminář z geografické a meteorologické podpory operací, Seminář z IS v geografii a meteorologii.

Suggestion of final thesis topics
Comparison of value of current topographic map and new maps produced in compliance with the new NATO standard
(Navrhovaná)
Determinantion of parametres of mini-prism and various reflection surfaces for range measurements
(Navrhovaná)
Methods of change detection and their application in the Geospatial support
(Navrhovaná)
Categorization of communications in the Czech Republic
(Obhájená)
Classification of specialities of people`s ways of living in the world
(Navrhovaná)
Tropopause height variations of moderate lattitudes
(Obhájená)
Prediction of base height of layered clouds
(Obhájená)
Temperature inversions of lower troposphere
(Obhájená)
3D visualizations in ERDAS IMAGINE
(Obhájená)
Options of post-classification techniques in Erdas Imagine
(Obhájená)