Technology for Defense and Security – Mechanical
Study program type master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 2 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní nebo příbuzného studijního programu a složení přijímací zkoušky.

V rámci příjímací zkoušky se formou písemného testu ověřují odborné znalosti z oblasti bezpečnostních a obranných technologií v oblasti strojírenství, technologií a materiálů. Test svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během studia bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany. V rámci přijímacího řízení si již studenti volí specializaci, kterou chtějí v rámci studijního programu studovat.

ISCED F 0715 Mechanika a kovovýroba
0719 Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (Aircraft)
0719 Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (Technologies for Protection of Assets and People)
0719 Inženýrství a strojírenství – obory j. n. (Weapons and Ammunition)
Code N0715A270038
N0715A270038 (Aircraft)
N0715A270038 (Technologies for Protection of Assets and People)
N0715A270038 (Weapons and Ammunition)
Number of NAU verdict NAU-358/2020-11
NAU-358/2020-11 (Aircraft)
NAU-358/2020-11 (Technologies for Protection of Assets and People)
NAU-358/2020-11 (Weapons and Ammunition)
Acreditated 10. 07. 2021 - 10. 07. 2031
10. 07. 2021 - 10. 07. 2031 (Aircraft)
10. 07. 2021 - 10. 07. 2031 (Technologies for Protection of Assets and People)
10. 07. 2021 - 10. 07. 2031 (Weapons and Ammunition)
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

Strojírenství, technologie a materiály 70 %

Bezpečnostní obory 30%

 

Practise
Perspective

Navazující magisterský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní (TOBS) je konstruován jako kombinovaný studijní program se specializacemi v oblastech vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory. Studijní program zahrnuje tři specializace:

 • Technologie pro ochranu majetku a osob,
 • Letecká technika,
 • Zbraně a munice.

Studijní program je svou koncepcí a zaměřením unikátní v rámci UO a doplňuje akreditované magisterské studijní programy FVT, které jsou určeny výhradně pro studium vojáků z povolání. Studijní program vychází ze stávajícího navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost a jeho oborů, které jsou orientovány do oblasti vzdělávání Strojírenství technologie a materiály v kombinaci s oblastí vzdělávání Bezpečnostní obory. Studijní program je zaměřen především na problematiku návrhu, použití a údržby moderních obranných a bezpečnostních technologií v oblasti strojírenství, technologií a materiálů.

Studijní program navazuje na dlouhou historii vojenského technického vzdělávání v Brně (od založení Vojenské technické akademie v r. 1951) a využívá jedinečné zkušenosti a schopnosti Fakulty vojenských technologií ve výuce a tvůrčí činnosti v oblasti vojenských technologií. Proto je také v řadě předmětů výuka v ráci NMSP TOBS plánovaná společně s vojenskými studenty.

Rozvoj studijního programu je plánován v souladu s narůstající potřebou kvalifikovaných odborníků v oblasti státní správy, samosprávy, komerčních a nestátních organizací, kteří jsou schopni navrhovat bezpečnostní a obranné technologie, efektivně řídit jejich použití a údržbu, provádět jejich analýzu a připravovat podklady pro rozhodování zejména v oblasti použití těchto technologií.

Na kvalitu uskutečňování studijního programu dohlíží jeho garant, který vyhodnocuje studijní program a ve spolupráci s vedením fakulty ho rozvíjí. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu děkan na návrh garanta studijního programu zřizuje, jako poradní orgán garanta, Radu studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality výuky v rámci daného studijního budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu.

Očekává se rozvoj studijního programu ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. V souladu s těmito strategickými dokumenty se předpokládá budoucí akreditace studijního programu v kombinované formě, která by rozšířila možnosti zvyšování kvalifikace pro příslušníky AČR, zaměstnance MO ČR a další zájemce.

Do BSP TOBS budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Strojíenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory s ohledem na vývojové trendy v oblasti nových technologií pro obranu a bezpečnost. Uskutečňování BSP TOBS a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR.

Při rozvoji studijního programu se předpokládá úzká spolupráce s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu a jejími vybranými členy.

 

 

 

Počet přijímaných uchazečů závisí na kapacitních možnostech FVT a UO, která primárně zabezpečuje vzdělávání vojenských profesionálů pro potřeby Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany. V souvislosti s touto skutečností se předpokládá, že maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní bude 50. Uvedené číslo vychází z kapacitních možností a dlouhodobých zkušeností z realizace civilních studijních programů na FVT.

Absolventi studijního programu mohou nalézt uplatnění v technicko-manažerských pracovních pozicích v bezpečnostních sborech, státních orgánech, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, v soukromých bezpečnostních agenturách, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích na úsecích zajišťujících bezpečnost a v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou a instalací obranných a bezpečnostních technologií v oblasti zvolené specializace.

Pro zajištění vysoké míry uplatnitelnosti absolventů BSP TOBS bylo obsahové zaměření studijního programu připravováno v úzké součinnosti s MO ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.

Příklady typických pracovních pozic pro absolventa bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost jsou uvedeny dále po jednotlivých specializacích.

Specializace Letecká technika

Typickými pozicemi jsou manažerské pozice na nižší a střední úrovni, referenti a specialisté:

 • v leteckých společnostech a na letiších,
 • v organizacích na úseku technického zabezpečení letecké techniky včetně dronů záchranných sborů, bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a obecních a městských policií,
 • v soukromých společnostech zabývajících se provozem letecké techniky a bezpečností,
 • v organizacích zabývajících se vývojem, návrhem a výrobou letecké techniky,
 • v organizacích obchodujících s materiálem pro leteckou techniku,
 •  v organizacích zabývajících se poradenskou a expertní činností v oblasti letecké techniky,
 • v organizacích zabývajících se výzkumem v oblasti letecké techniky a její bezpečnosti,
 • v institucích zabývající se vzděláváním v oblasti letecké techniky (lektorská činnost v oblasti použití a údržby letecké techniky).

Specializace Technologie pro ochranu majetku a osob

Typickými pozicemi jsou manažerské pozice na nižší a střední úrovni, referenti a specialisté:

 • na úseku technického zabezpečení záchranných sborů, bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a obecních a mětských policií,
 • na úsecích bezpečnosti ve státních a samosprávných orgánech,
 • v soukromých společnostech na úsecích zajišťujících bezpečnost těchto společností,
 • v organizacích zabývajících se vývojem, návrhem, výrobou technologií pro ochranu majetku a osob,
 • v organizacích obchodujících s bezpečnostními technologiemi,
 • v organizacích zabývajících se instalací, provozem a údržbou technologií pro ochranu majetku a osob,
 • v organizacích zabývajících se poradenskou a expertní činností v oblasti bezpečnostních technologií,
 • v organizacích zabývajících se výzkumem v oblasti bezpečnostních technologií,
 • v institucích zabývajících se vzděláváním v oblasti bezpečnosti (lektorská činnost v oblasti použití a údržby bezpečnostních technologií,
 •  v soukromých bezpečnostních službách v oblasti technického zabezpečení jejich činnosti.

Specializace Zbraně a munice

Typickými pozicemi jsou manažerské pozice na nižší a střední úrovni, referenti a specialisté:

 • v organizacích zajišťujících provoz střelnic a výcvik ve střelbě (koncesované živnosti),
 • v organizacích provozujících obchodní činnost v oblasti výbušnin, zbraní a munice (koncesované živnosti),
 • v organizacích zabývajících se výzkumem, vývojem a výrobou zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje,
 • v organizacích zabývajících se likvidací a znehodnocováním zbraní a munice,
 • v organizacích zabývajících se zkušebnictvím a testováním zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje,
 • v ozbrojených silách ČR na pozicích souvisejících s logistickým zabezpečním těchto složek výzbrojí,
 •  v bezpečnostních sborech ČR na pozicích souvisejících s logistickým zabezpečením těchto složek výzbrojí a na odborech kriminalistické techniky a expertíz,
 • ve vzdělávacích institucích ČR na pozicích lektorů výcvikových středisek AČR a PČR, učitelů středních škol a asistentů vysokých škol, zaměřených na přípravu personálu podniků zbrojní výroby, logistiky AČR a PČR.

Specialization and curriculum
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 3
1/1 3
1/1 2
1/1 5
1/1 3
1/1 5
1/1 5
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 3
1/2 3
1/2 4
1/2 3
1/2 4
1/2 6
1/2 3
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
1/2 2
1/2 2
3. semester
Povinný
2/3 3
2/3 2
2/3 6
2/3 7
2/3 4
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/3 5
2/3 5
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/3 3
2/3 3
4. semester
Povinný
2/4 2
2/4 12
2/4 5
2/4 4
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
2/4 4
2/4 4
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován.
2/4 3
2/4 3

Together require 120 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

SZZ zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky ze tří tematických okruhů. Jeden tematický okruh je společný pro celý studijní program a zbývající dva se týkají studované specializace. Požadavky na znalosti studenta vycházejí z tematické náplně předmětů profilujícího základu.

Společný tematický okruh:

Specifické aspekty návrhu, výroby a použití obranných a bezpečnostních technologií

Zahrnuje vybraná témata vyučovaná v předmětech Technologie výroby, Mechatronika, Základy CAD/CAE, Právo bezpečnosti a obrany a Ochrana obyvatelstva a IZS.

Tematické okruhy ve specializaci Letecká technika:

Konstrukce a provoz letadel

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Konstrukce a pevnost letadel, Provoz a opravy letecké techniky a Management provozu letadel.

Pohonné jednotky, výkony a systémy letadel

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Aerodynamika a mechanika letu, Letecké motory a Letadlové soustavy.

Suggestion of final thesis topics
Analysis of aircraft defects and damage
(Navrhovaná)
Weight optimalization of aircraft console fabricated by 3D printing technology
(Navrhovaná)
Analysis of unsteable centrifugal compressor work
(Navrhovaná)
Use of ultrasonic method for non-destructive testing of sandwich panels
(Navrhovaná)
Determination of flight performance of a small UAV with a propeller drive
(Navrhovaná)
Performance of helicopters in extreme meteorological conditions
(Navrhovaná)
Analysis of the engines rotor burst for small commuter plane
(Navrhovaná)
Optimization of aircraft maintenance planning and management system
(Navrhovaná)
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 3
1/1 2
1/1 6
1/1 5
1/1 5
1/1 5
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
1/2 4
1/2 6
1/2 3
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
1/2 2
1/2 2
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
1/2 3
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 6
2/3 4
2/3 4
2/3 3
2/3 3
Povinně volitelný type A (Minimum 5 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/3 5
2/3 5
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/3 3
2/3 3
4. semester
Povinný
2/4 4
2/4 12
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný type A (Minimum 4 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/4 5
2/4 5

Together require 119 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

SZZ zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky ze tří tematických okruhů. Jeden tematický okruh je společný pro celý studijní program a zbývající dva se týkají studované specializace. Požadavky na znalosti studenta vycházejí z tematické náplně předmětů profilujícího základu.

Společný tematický okruh:

Specifické aspekty návrhu, výroby a použití obranných a bezpečnostních technologií

Zahrnuje vybraná témata vyučovaná v předmětech Technologie výroby, Mechatronika, Základy CAD/CAE, Právo bezpečnosti a obrany a Ochrana obyvatelstva a IZS.

Tematické okruhy ve specializaci Technologie pro ochranu majetku a osob:

Ochrana objektů

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Systémy fyzické ochrany, Infrastruktura – konstrukce a ochrana, Elektronické zabezpečovací systémy a Odolnost mechanických zábranných prostředků.

Ochrana majetku a osob při přepravě

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Aplikované techniky spolehlivosti, Systémy údržby, Technická podpora motorových vozidel a Bezpečnost pohybu vozidel.

Suggestion of final thesis topics
Analysis of the impact of a vehicle to a fixed obstacle
(Navrhovaná)
Analysis throughput communications in a crisis situation
(Navrhovaná)
Experimental verification of penetration resistance test for selected mechanical barrier systems
(Navrhovaná)
Evaluation of physical protection system vulnerability and effectiveness for a selected industrial factory
(Navrhovaná)
Complex design of physical protection system for a weapon shop
(Navrhovaná)
Methods of vehicle balistic resistance assessment
(Navrhovaná)
Design of the ESS model in MATLAB
(Navrhovaná)
Analysis and evaluation of traffic accidents in the Czech Republic
(Navrhovaná)
Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 3
1/1 2
1/1 5
1/1 5
1/1 5
1/1 4
Povinně volitelný type A (Minimum 6 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
1/1 6
1/1 6
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
1/2 4
1/2 6
1/2 3
Povinně volitelný type A (Minimum 2 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
1/2 2
1/2 2
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
1/2 3
1/2 3
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 6
2/3 4
Povinně volitelný type A (Minimum 7 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/3 7
2/3 7
Povinně volitelný type A (Minimum 3 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/3 3
2/3 3
Povinně volitelný type A (Minimum 8 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/3 8
2/3 8
4. semester
Povinný
2/4 12
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/4 10
2/4 10
Povinně volitelný type A (Minimum 8 credits from group)
Student si vybírá v jakém jazyce bude předmět vyučován
2/4 8
2/4 8

Together require 120 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

SZZ zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a zkoušky ze tří tematických okruhů. Jeden tematický okruh je společný pro celý studijní program a zbývající dva se týkají studované specializace. Požadavky na znalosti studenta vycházejí z tematické náplně předmětů profilujícího základu.

Společný tematický okruh:

Specifické aspekty návrhu, výroby a použití obranných a bezpečnostních technologií

Zahrnuje vybraná témata vyučovaná v předmětech Technologie výroby, Mechatronika, Základy CAD/CAE, Právo bezpečnosti a obrany a Ochrana obyvatelstva a IZS.

Tematické okruhy ve specializaci Zbraně a munice:

Zbraně a přístrojové vybavení zbraní

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětech Zbraně II a Vojenské optické přístroje II.

Munice a balistika

Zahrnuje zejména témata vyučovaná v předmětu Munice a balistika II.

Suggestion of final thesis topics
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)
.
(Navrhovaná)