Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 6 let
Garantuje Fakulta vojenského zdravotnictví
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky nebo jiných armád NATO ošetřeno mezinárodní dohodou.

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství má za cíl vzdělat a vychovat odborníka všestranně připraveného pro potřeby ozbrojených sil České republiky a armád NATO, důstojníka splňujícího požadavky zdravotnické služby AČR. Kromě všech znalostí a dovedností nutných k výkonu lékařské profese, které jsou nezbytným předpokladem k poskytování zdravotních služeb v souladu se soudobými standardy zdravotní péče, vyžaduje služba tohoto specialisty v ozbrojených silách také unikátní kompetence ke zvládnutí širokého spektra činností jak v době míru, tak v nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu, v zahraničních operacích i při mimořádných situacích a katastrofách. Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství se zaměřuje na výuku směřující k získání právě těchto specifických kompetencí tak, aby byla plně zachována a rozvíjena zdravotnická složka ozbrojených sil státu.

Absolvent studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství má všechny potřebné znalosti a dovednosti z teoretických, preklinických i klinických oborů humánní medicíny, které jsou nezbytné pro výkon povolání lékaře. Dále má specifické znalosti v oblasti urgentní medicíny zejména pro oblast medicíny katastrof, poskytování zdravotní péče v mimořádných podmínkách a při zásahu zbraněmi hromadného ničení. Má rozšířené znalosti v oblasti vojenské chirurgie, vojenského¨vnitřního lékařství, epidemiologie, prevence a podpory zdraví, psychologie a práva, které vyžaduje služba v ozbrojených silách. Má dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti managementu k základnímu výkonu funkce velitele zdravotnických složek a útvarů ozbrojených sil v důstojnickém sboru včetně schopnosti organizovat a metodicky správně provádět odborný výcvik a výchovu podřízených. Rovněž zná organizaci ozbrojených sil a umí ji na odpovídající úrovni využít k efektivnímu zdravotnickému zabezpečení vojsk nejen v míru, ale i za mimořádných podmínek. Absolvent má rovněž dostatečnou fyzickou zdatnost, která je nezbytná k službě v ozbrojených silách, a velmi dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Absolvent musí znát                             

- kompletní spektrum znalostí absolventa všeobecného lékařství

- základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím přístrojové techniky a laboratorních metod, praktické diferenciálně diagnostické postupy, způsoby třídění nemocných a raněných podle naléhavosti, způsobů a místa léčby s přihlédnutím k potřebám praxe lékařů prvního kontaktu, organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných,

- způsoby poskytování kvalifikované pomoci k obnově a udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život, prakticky ovládat základní léčebné a ošetřovací výkony v rozsahu potřebném pro základní článek zdravotnických služeb,

- způsoby poskytování první lékařské pomoci v rozsahu úkonů podle směrnic pro léčebně odsunové zabezpečení AČR v poli a zásady organizace zdravotnického zabezpečení AČR v míru i za války,

- základní druhy a typy mírové zdravotnické techniky, principy jejich činnosti, návody provozování,

- hlavní zásady plánování zdravotnického zabezpečení,

- celospolečenský význam prevence, ochrany zdraví, posilování psychické a fyzické zdatnosti vojáků a upevňování návyků zdravého způsobu života a výcviku vojsk,

- zásady vojenské posudkové činnosti, postupy při stanovování schopnosti vojáků k vojenské službě a zařazování vojáků na funkce podle zdravotního stavu a zdravotní klasifikace v míru a za války,

- význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií, způsoby a metody provádění běžného a preventivního dohledu na úseku osobní a kolektivní hygieny vojáků, hygieny výživy a stravování vojsk, dodržování zásad ochrany zdraví při práci a výcviku vojsk,

- základní články epidemického procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR, zásady preventivních a represívních opatření zaměřených proti jednotlivým článkům epidemického procesu v míru i za války na stupni útvaru, zásady a význam očkování a pasivní imunizace vojsk,

- zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace,

- zásady účelné farmakoterapie, opatření bránící záměně léčiv a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných v poli,

- základní postupy v medicíně katastrof: rozeznat bezprostředně život ohrožující stavy v případě událostí s hromadným postižením zdraví, aplikovat život zachraňující výkony, aplikovat zásady třídících postupů, znát základní principy komunikace mezi složkami podílejícími se na řešení takové události, znát principy vedení vstupní dokumentace.

- nejdůležitější legislativní normy regulující výkon lékařského povolání,

- základy mezinárodního humanitárního práva,

- znalosti právních předpisů ozbrojených sil České republiky

- organizaci a zásady použití vojsk AČR a v potřebném rozsahu armád států NATO v operacích vojenského a nevojenského charakteru,

- činnost zdravotnických útvarů a jednotek při zabezpečování bojové činnosti vojsk,

- zásady ochrany osob a materiálu před účinky zbraní hromadného ničení a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým zbraněmi hromadného ničení,

- aktivně alespoň jeden světový jazyk na úrovni STANAG 2. stupně k samostatnému studiu odborné literatury a k běžné konverzaci při služebních stycích s příslušníky jiných armád,

Absolvent musí umět

- poskytovat lékařskou zdravotní péči

- organizovat zdravotnické zabezpečení útvarů vojenské posádky, poskytování preventivní a léčebné péče, vyšetřovat a ošetřovat vojáky svěřené do jeho péče,

- organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení útvarů posádky a provádět odborné lékařské výkony v této oblasti, včetně aplikace očkovacích látek a sér,

- zpracovat plán zdravotnického zabezpečení útvaru,

- řídit a provádět posudkovou činnost podle příslušných vojenských předpisů i podle předpisů státní zdravotní správy,

- sledovat a soustavně vyhodnocovat zdravotní stav, nemocnost a úrazovost příslušníků útvaru, úroveň jejich zdravotního uvědomění, hygienickou a epidemiologickou situaci u útvaru a v prostoru jeho rozmístění,

- provádět částečnou a úplnou hygienickou očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu,

- zabezpečovat úkoly zdravotnické služby útvaru zdravotnickým materiálem a technikou, řádně hospodařit se svěřeným materiálem a finančními prostředky, zajišťovat všestrannou péči o něj včetně obměn a vedení předepsané evidence a dokumentace,

- navrhnout a koordinovat odpovídající odbornou pomoc při řešení mimořádných událostí a krizových situací vojenského a nevojenského charakteru,

- zhodnotit možnosti zneužití zbraní hromadného ničení,
- základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace podle požadavků štábní práce AČR,

Absolvent musí být seznámen

- s poskytováním zdravotnického zabezpečení na jednotlivých zdravotních rolích 1-4 podle klasifikace NATO,

- s organizací a způsobem zdravotnického zabezpečení útvarů druhů vojsk v míru i za války,

- se strukturou a činností vojenských zdravotnických zařízení a se zásadami spolupráce se zařízeními státní zdravotní správy,

- s právními normami nutnými pro výkon odpovídající funkce,

- se základními principy zdravotnického zabezpečení humanitárních misí.

ISCED F 0912 Humánní medicína
Kód studijního programu M0912A350007
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-446/2019-13
Akreditováno 18. 01. 2020 - 18. 01. 2030
Profil studijního programu Akademicky zaměřený
Udělovaný akademický titul magistr
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 05. 06. 2019
Oblasti vzdělávání

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství (80%)
2. Bezpečnostní obory (20%)

Odborná praxe
Záměr rozvoje

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny je Ministerstvo obrany, jehož zájem o odborníky z oblasti vojenského zdravotnictví je trvalý. Náplň specifické výuky vychází především z požadavků Vojenské zdravotnické služby.

Výuka magisterských studijních programů Fakulty Vojenského Zdravotnictví má dlouholetou tradici (od roku 1988). Časem osvědčeným a jediným fungujícím modelem naplňující požadavky zřizovatele ať v kvalitě na výstupu z učení či v počtu uchazečů a absolventů je předkládaný typ spolupráce s Univerzitou Karlovou.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nebytným předpokladem rozvoj pedagogických a vědeckých dovedností akademických pracovníků, s tím spojená nutnost kvalitních publikací, získávání projektů a grantů. Kvalitní růst akademických pracovníků bude nově zajišťován informačním systémem HAP (Hodnocení Akademických Pracovníků), který slouží ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude odpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Z hlediska náplně studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (VZVŠE) v porovnání se stávajícím studijním programem Vojenské všeobecné lékařství (VŠE) nedojde k zásadním změnám. Hlavní důraz bude kladen na předměty profilujícího základu ve dvou oblastech vzdělávání - lékařství a bezpečnostní obory, které rozvíjejí teoretické předměty profilujícího základu lékařské fakulty. Přestože je studijní program akademicky zaměřený, tvoří vzhledem k jeho specifičnosti nemalou část studijního plánu praxe. Dále bude důraz položen na rozšíření a pohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti.

 

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 30-35 uchazečů o studium ročně.

Akreditace studijního programu Vojenské všeobecné lékařství, na který studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství plynule navazuje, má platnost do 12. května 2020. Níže je uvedena tabulka s počty požadovaných studentů na výstupu, počty přijatých a zapsaných studentů do studijního programu Vojenské všeobecné lékařství v letech 2014-2018.

Studijní program

Vojenské všeobecné lékařství

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

Směrné číslo (požadavek na výstupu po studiu)

22

28

30

30

30

140

Počet přijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

30

31

24

32

52

169

Počet zapsaných do studia

19

17

15

26

40

117

Poměr mezi přijatými uchazeči a zapsanými studenty (v procentech)

Poměr přijatých a zapsaných

63

55

63

81

77

68

Absolventi jsou připraveni vykonávat funkce specialisty vojenského zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství, odborníka pro řízení zdravotnického zabezpečení v míru i za mimořádných podmínek. Po získání specializované způsobilosti je absolvent připraven samostatně zastávat funkce velitele jednotek zdravotnické služby ozbrojených sil v hodnostním sboru důstojníků, je schopen vykonávat funkce v jednotlivých specializovaných odbornostech, má uplatnění ve státní správě v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Dále nachází uplatnění v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
28
2
2. semestr
Povinný
2
3
5
1
17
2
3. semestr
Povinný
26
2
2
4. semestr
Povinný
1
6
3
17
2
1
5. semestr
Povinný
2
26
2
6. semestr
Povinný
1
5
6
2
12
2
2
7. semestr
Povinný
3
23
2
2
8. semestr
Povinný
2
2
4
2
12
2
2
1
2
1
9. semestr
Povinný
0
26
2
2
10. semestr
Povinný
2
1
1
2
2
2
2
15
2
1
11. semestr
Povinný
2
7
8
7
0
0
12. semestr
Povinný
8
2
10
16
0
0
0

Celkem potřeba 360 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je ústní zkouška a obhajoba diplomové práce, může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví se skládá se z těchto částí:

*pro oblast 35 všeobecné lékařství, z ústní státní rigorózní zkoušky složené z:

Vojenské hygieny a vojenské epidemiologie
Vojenské chirurgie
Vojenského vnitřního lékařství

*pro oblast 2 bezpečnostní obory z:

Obhajoby diplomové práce z těchto tematických okruhů: Organizace vojenského zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, Krizové řízení, Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva.

Předměty studijního plánu, které jsou oblastmi státní závěrečné zkoušky, jsou v kategorii předmětů profilujícího základu (PZ).

Státní závěreční zkoušky navazují na tyto předměty:
pro oblast Vojenské hygieny a vojenské epidemiologie – Vojenská hygiena, Vojenská epidemiologie, Praxe V
pro oblast Vojenské chirurgie – Medicína katastrof, Vojenská chirurgie, Zdravotnická příprava v poli, Praxe VI
pro oblast Vojenského vnitřního lékařství – Vojenské vnitřní lékařství, Zdravotnická příprava v poli, Praxe VII

Pro bezpečnostní obory (diplomová práce) – Krizové řízení, Leadership, Taktická příprava, Management ve zdravotnictví, Organizace a taktika zdravotnické služby, Mezinárodní a humanitární právo, Vojenská historie

Témata diplomových prací budou stanovována v součinnosti s představiteli velení Armády České republiky a gestory jednotlivých vojenských zdravotnických odborností. Nabídka vypisovaných témat je usměrňována tak, aby směřovala
do bezpečnostních oborů v těchto tematických okruzích:

* Organizace vojenského zdravotnictví
* Ochrana obyvatelstva
* Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
* Krizové řízení
* Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva

Zpracování závěrečné práce se řídí Opatřením rektora UO č. 3/2018 Závěrečné práce. Pro kontrolu původnosti závěrečných prací používá UO systém na odhalování plagiátů (SOP) s názvem Theses.cz určený pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Student, vedoucí práce, oponent a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky mají přístup k výsledku kontroly závěrečné práce provedené v SOP.

Správcem databáze závěrečných prací, který databázi vede a spravuje, je knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví. https://apl.unob.cz/Guarantee/Pages/FreeArea/Find/Information.aspx
Vzhledem k nově zavedenému systému ukončení studia, přístup ke zveřejněným obhájeným diplomovým pracím zatím není k dispozici.

Příklady témat závěrečných prací, které mohou být řešeny v předkládaném studijním programu:

 • Nasazení zdravotnických sil a prostředků AČR při řešení radiační havárie,
 • Zabezpečení zdravotnickým materiálem humanitární pomoci v České republice,
 • Postup zdravotnické služby AČR při poskytnutí pomoci v důsledku vzniku krizové situace
  v zahraničí,
 • Využití zdravotnické služby AČR při řešení krizové situace na úrovni kraje,
 • Místo a úloha Armády České republiky v integrovaném záchranném systému,
 • Nasazení sil a prostředků vybraného útvaru AČR pro podporu řešení krizové situace
 • Bezpečnost potravin v AČR,
 • Návrh optimálního způsobu zabezpečení stravování u vybraných vojenských útvarů a zařízení,
 • Řešení interoperability v praxi partnerských armád v rámci vyprošťování a odsunů v poli,
 • Analýza plnění požadavků na připravenost v oblastech ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Studující musí splnit stanovený počet hodin přednášek a praktických cvičení dle studijního plánu.
Musí dále absolvovat stanovený počet hodin odborné praxe a splnit stanovené odborné výkony, které jsou nezbytné pro vykonání příslušné zkoušky a pro výkon vojenské odbornosti. Viz Pravidla a podmínky pro tvorbu studujících plánů a karty charakteristiky studijních předmětů – Praxe.

Návrh témat závěrečných prací
Organizace vojenského zdravotnictví
(Navrhovaná)
Ochrana obyvatelstva
(Navrhovaná)
Krizové řízení
(Navrhovaná)
Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru
(Navrhovaná)
Preventivní výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva
(Navrhovaná)