Military Healthcare for the Branch of General Medicine
Study program type long cycle master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 6 years
Ensures Faculty of Military Health Sciences
Conditions of acceptance to study

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky nebo jiných armád NATO ošetřeno mezinárodní dohodou.

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

The aim of the study program of Military Healthcare for the branch of General Medicine is to educate a professional to be prepared for the needs of the Armed Forces of the Czech Republic and NATO armies, an officer fulfilling requirements of the Medical Service of the ACR.
In addition to all knowledge and skills necessary for performance of medical profession, which are a prerequisite for providing medical services in accord with current standards in health care, the service of such a specialist in the armed forces also requires unique competences to manage a wide range of activities both in peacetime and in the state of emergency, threat to the state or in the state of war, in foreign operations and in an emergency situation and natural disasters. The study program of Military Healthcare for the branch of General Medicine provides education focused on gaining such specific competences to fully maintain and develop the medical service of the armed forces of the state.

Graduates of the study program of Military Healthcare for the branch of General Medicine have all necessary knowledge and skills in theoretical, pre-clinical and clinical branches of humane medicine which are needed for performance of the medical profession. Furthermore, they have specific knowledge in urgent medicine, especially in the area of disaster medicine, in providing medical care in emergency conditions and in case of attack by weapons of mass destruction. They have extended knowledge of military surgery, military internal medicine, epidemiology, prevention and health support, psychology and law which the service in the armed forces requires. They also have sufficient knowledge and skills in management to be able to perform the function of a commander of medical components and units of the armed forces in the officer corps including the ability to organize and perform methodically correct professional training and education of the subordinates. They are also familiar with the organization of the armed forces and are able to use it at the appropriate level for effective medical support of the troops not only in peace, but also in emergency conditions. The graduates also have sufficient physical fitness, which is necessary for serving in the armed forces, and very good communication skills in English.

ISCED F 0912 Humánní medicína
Code M0912A350007
Number of NAU verdict NAU-446/2019-13
Acreditated 18. 01. 2020 - 18. 01. 2030
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 05. 06. 2019
Education areas

35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství (80%)
2. Bezpečnostní obory (20%)

Practise
Perspective

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny je Ministerstvo obrany, jehož zájem o odborníky z oblasti vojenského zdravotnictví je trvalý. Náplň specifické výuky vychází především z požadavků Vojenské zdravotnické služby.

Výuka magisterských studijních programů Fakulty Vojenského Zdravotnictví má dlouholetou tradici (od roku 1988). Časem osvědčeným a jediným fungujícím modelem naplňující požadavky zřizovatele ať v kvalitě na výstupu z učení či v počtu uchazečů a absolventů je předkládaný typ spolupráce s Univerzitou Karlovou.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nebytným předpokladem rozvoj pedagogických a vědeckých dovedností akademických pracovníků, s tím spojená nutnost kvalitních publikací, získávání projektů a grantů. Kvalitní růst akademických pracovníků bude nově zajišťován informačním systémem HAP (Hodnocení Akademických Pracovníků), který slouží ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude odpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Z hlediska náplně studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (VZVŠE) v porovnání se stávajícím studijním programem Vojenské všeobecné lékařství (VŠE) nedojde k zásadním změnám. Hlavní důraz bude kladen na předměty profilujícího základu ve dvou oblastech vzdělávání - lékařství a bezpečnostní obory, které rozvíjejí teoretické předměty profilujícího základu lékařské fakulty. Přestože je studijní program akademicky zaměřený, tvoří vzhledem k jeho specifičnosti nemalou část studijního plánu praxe. Dále bude důraz položen na rozšíření a pohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti.

 

V návaznosti na požadavky formulované ze strany velení Armády České republiky/vedení Ministerstva obrany České republiky na počty absolventů studijního programu předkladatel předpokládá přijímat ke studiu ve studijním programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství 30-35 uchazečů o studium ročně.

Akreditace studijního programu Vojenské všeobecné lékařství, na který studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství plynule navazuje, má platnost do 12. května 2020. Níže je uvedena tabulka s počty požadovaných studentů na výstupu, počty přijatých a zapsaných studentů do studijního programu Vojenské všeobecné lékařství v letech 2014-2018.

Studijní program

Vojenské všeobecné lékařství

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

Směrné číslo (požadavek na výstupu po studiu)

22

28

30

30

30

140

Počet přijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení

30

31

24

32

52

169

Počet zapsaných do studia

19

17

15

26

40

117

Poměr mezi přijatými uchazeči a zapsanými studenty (v procentech)

Poměr přijatých a zapsaných

63

55

63

81

77

68

Absolventi jsou připraveni vykonávat funkce specialisty vojenského zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství, odborníka pro řízení zdravotnického zabezpečení v míru i za mimořádných podmínek. Po získání specializované způsobilosti je absolvent připraven samostatně zastávat funkce velitele jednotek zdravotnické služby ozbrojených sil v hodnostním sboru důstojníků, je schopen vykonávat funkce v jednotlivých specializovaných odbornostech, má uplatnění ve státní správě v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví. Dále nachází uplatnění v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 28
1/1 2
2. semester
Povinný
1/2 5
1/2 17
1/2 2
1/2 3
1/2 2
1/2 1
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 26
2/3 2
4. semester
Povinný
2/4 2
2/4 1
2/4 3
2/4 6
2/4 17
2/4 2
2/4 1
5. semester
Povinný
3/5 2
3/5 26
3/5 2
6. semester
Povinný
3/6 2
3/6 1
3/6 5
3/6 12
3/6 6
3/6 2
3/6 2
7. semester
Povinný
4/7 2
4/7 3
4/7 23
4/7 2
8. semester
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 2
4/8 12
4/8 2
4/8 1
4/8 2
4/8 2
4/8 1
4/8 4
4/8 2
9. semester
Povinný
5/9 2
5/9 0
5/9 26
5/9 2
10. semester
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 17
5/10 2
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 1
5/10 2
11. semester
Povinný
6/11 7
6/11 2
6/11 7
6/11 10
6/11 6
6/11 0
6/11 0
6/11 2
6/11 2
6/11 0
12. semester
Povinný
6/12 16
6/12 0
6/12 7
6/12 10
6/12 8
6/12 0
6/12 2
6/12 0
6/12 0
6/12 2

Together require 387 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je ústní zkouška a obhajoba diplomové práce, může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví se skládá se z těchto částí:

*pro oblast 35 všeobecné lékařství, z ústní státní rigorózní zkoušky složené z:

Vojenské hygieny a vojenské epidemiologie
Vojenské chirurgie
Vojenského vnitřního lékařství

*pro oblast 2 bezpečnostní obory z:

Obhajoby diplomové práce z těchto tematických okruhů: Organizace vojenského zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, Krizové řízení, Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva.

Předměty studijního plánu, které jsou oblastmi státní závěrečné zkoušky, jsou v kategorii předmětů profilujícího základu (PZ).

Státní závěreční zkoušky navazují na tyto předměty:
pro oblast Vojenské hygieny a vojenské epidemiologie – Vojenská hygiena, Vojenská epidemiologie, Praxe V
pro oblast Vojenské chirurgie – Medicína katastrof, Vojenská chirurgie, Zdravotnická příprava v poli, Praxe VI
pro oblast Vojenského vnitřního lékařství – Vojenské vnitřní lékařství, Zdravotnická příprava v poli, Praxe VII

Pro bezpečnostní obory (diplomová práce) – Krizové řízení, Leadership, Taktická příprava, Management ve zdravotnictví, Organizace a taktika zdravotnické služby, Mezinárodní a humanitární právo, Vojenská historie

Témata diplomových prací budou stanovována v součinnosti s představiteli velení Armády České republiky a gestory jednotlivých vojenských zdravotnických odborností. Nabídka vypisovaných témat je usměrňována tak, aby směřovala
do bezpečnostních oborů v těchto tematických okruzích:

* Organizace vojenského zdravotnictví
* Ochrana obyvatelstva
* Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
* Krizové řízení
* Preventivné výchovná činnost v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva

Zpracování závěrečné práce se řídí Opatřením rektora UO č. 3/2018 Závěrečné práce. Pro kontrolu původnosti závěrečných prací používá UO systém na odhalování plagiátů (SOP) s názvem Theses.cz určený pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Student, vedoucí práce, oponent a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky mají přístup k výsledku kontroly závěrečné práce provedené v SOP.

Správcem databáze závěrečných prací, který databázi vede a spravuje, je knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví. https://apl.unob.cz/Guarantee/Pages/FreeArea/Find/Information.aspx
Vzhledem k nově zavedenému systému ukončení studia, přístup ke zveřejněným obhájeným diplomovým pracím zatím není k dispozici.

Příklady témat závěrečných prací, které mohou být řešeny v předkládaném studijním programu:

 • Nasazení zdravotnických sil a prostředků AČR při řešení radiační havárie,
 • Zabezpečení zdravotnickým materiálem humanitární pomoci v České republice,
 • Postup zdravotnické služby AČR při poskytnutí pomoci v důsledku vzniku krizové situace
  v zahraničí,
 • Využití zdravotnické služby AČR při řešení krizové situace na úrovni kraje,
 • Místo a úloha Armády České republiky v integrovaném záchranném systému,
 • Nasazení sil a prostředků vybraného útvaru AČR pro podporu řešení krizové situace
 • Bezpečnost potravin v AČR,
 • Návrh optimálního způsobu zabezpečení stravování u vybraných vojenských útvarů a zařízení,
 • Řešení interoperability v praxi partnerských armád v rámci vyprošťování a odsunů v poli,
 • Analýza plnění požadavků na připravenost v oblastech ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Studující musí splnit stanovený počet hodin přednášek a praktických cvičení dle studijního plánu.
Musí dále absolvovat stanovený počet hodin odborné praxe a splnit stanovené odborné výkony, které jsou nezbytné pro vykonání příslušné zkoušky a pro výkon vojenské odbornosti. Viz Pravidla a podmínky pro tvorbu studujících plánů a karty charakteristiky studijních předmětů – Praxe.

Suggestion of final thesis topics
Military Health Service Organization
(Navrhovaná)
Occupant protection
(Navrhovaná)
Crisis management
(Navrhovaná)
Military and non-military security threats
(Navrhovaná)
Protection and defense of the population
(Navrhovaná)