Teorie obrany státu
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 4 roky
Garantuje Fakulta vojenského leadershipu
Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí ve formě písemného testu z problematiky vybraného zaměření (Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti),
 • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Základní opodstatnění existence DSP TOS spočívá v objektivní společenské potřebě vědeckého zkoumání problémů obrany a bezpečnosti státu a přípravy vědeckých pracovníků, odborníků, důstojníků, ale i civilních úředníků resortu MO ČR, odborníků dalších resortů podílejících se na koncipování a řízení obrany a bezpečnosti státu, absolventů vojenských i civilních vysokých škol. Problematika obrany a bezpečnosti státu vyžaduje soustavné rozpracovávání teorií a jejích uplatňování v praxi, zdokonalování vědeckých metod vhodných pro zkoumání této oblasti reality, hledání principů, formulování zásad a postupů využitelných v praxi apod.
Problematika obrany a bezpečnosti státu často vyžaduje řešení v utajovaném režimu a přístup k informacím, které nejsou dostupné pro veřejné vysoké školy. Z tohoto důvodu je objektivní potřebou, aby především problematika obrany státu byla řešena na vysoké škole, kterou si pro tyto potřeby stát zřídil.

V průběhu studia v DSP TOS bude možné zaměřit se prostřednictvím volby studijních předmětů na problematiku:

 • Řízení obrany státu,
 • Zbraní hromadného ničení, škodlivin a ochrany proti nim,
 • Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti.

Společné cíle doktorského studijního programu jsou:

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • příprava odborníků pro řešení problematiky obrany a bezpečnosti státu, a to jak vědeckých pracovníků, tak i důstojníků a státních úředníků podílejících se na koncipování a řízení obrany státu, na řízení a použití druhů vojsk a služeb,
 • prohloubení odborných znalostí studentů v rámci svého zaměření,
 • všestranné rozvinutí schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání,
 • vytvoření předpokladů k práci:
  • pro výkon funkcí v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového
   managementu,
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských organizacích,
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a bezpečnostního výzkumu.

Specifické cíle pro jednotlivá odborná zaměření:

Specifickými cíli při zaměření se na problematiku Řízení obrany státu jsou:

 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti obrany a bezpečnosti a pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení obrany státu a řízení a použití druhů vojsk,
 • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblasti vojenského umění (vojenské strategie, operačního umění a taktiky) a velení a řízení vojsk.

Specifickými cíli při zaměření se na problematiku Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim jsou:

 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti obrany a bezpečnostni se zaměřením na problematiku vlastností a účinků chemických a jaderných zbraní, vysoce toxických a radioaktivních látek,
 • zkoumání principů, metod a postupů ochrany proti zbraním hromadného ničení a jejich aplikace do systému ochrany v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • řešení teoretických i praktických problémů souvisejících s použitím zbraní hromadného ničení a toxických a radioaktivních látek a ochraně proti nim.

Specifickými cíli při zaměření se na problematiku Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti jsou:

 •  příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti obrany a bezpečnosti se zaměřením na aplikaci a rozvíjení matematicko-statistických metod vhodných k analýze bezpečnostních hrozeb,
 • řešení vědeckých problémů z oblasti obrany a bezpečnosti, které souvisejí především se sběrem a analýzou dat, tvorbou a aplikací stochastických modelů.

Společné výstupy z učení pro absolventy DSP TOS

a) Odborné znalosti

Absolventi DSP TOS mají hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • úloze ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • velení a řízení ozbrojených sil ČR,
 • nejnovějších poznatcích v oblasti svého zaměření,
 • základních a specifických vědeckých metodách zkoumání uplatňovaných v obranném a bezpečnostním výzkumu,
 • etice vědecké práce.

b) Odborné dovednosti

Absolventi DSP TOS umí:

 • aplikovat znalosti problematiky velení a řízení ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • uplatňovat zásady vedení lidí při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • uplatňovat získané poznatky při tvůrčí činnosti,
 • používat základní a specifické metody vědecké práce pro potřeby rozvoje obrany a bezpečnosti státu,
 • řešit nebo podílet se na řešení dílčích výzkumných úkolů v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • vhodným způsobem diseminovat výsledky vědecké práce v českém a anglickém jazyce,
 • dodržovat etiku vědecké práce,
 • zohledňovat světové trendy výzkumu a vývoje ve své vědecké práci,
 • interpretovat získané znalosti při výuce.

c) Obecné schopnosti

Absolventi DSP TOS jsou schopni (mají předpoklady):

 • podílet se na plánování a zabezpečování obrany a bezpečnosti státu,
 • působit ve strukturách bezpečnostního systému státu,
 • podílet se na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • navrhovat inovativní způsoby řešení problémů tvůrčí povahy,
 • působit samostatně nebo jako člen vědeckého týmu při řešení výzkumného úkolu,
 • navrhovat způsoby teoretického a praktického využití výsledků tvůrčí činnosti,
 • prezentovat a obhajovat výsledky tvůrčí činnosti v odborné komunitě,
 • posuzovat a hodnotit výsledky tvůrčí činnosti.

Specifické výstupy z učení při zaměření na problematiku Řízení obrany státu

a) Odborné znalosti

Absolventi mají v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • principech vojenského umění,
 • aktuálních poznatcích a současných trendech u vybraného druhu vojska,
 • poskytování bojové podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích,
 • ekonomických aspektech vedení válečného konfliktu.

b) Odborné dovednosti

Absolventi v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů umí:

 • analyzovat ozbrojené konflikty,
 • analyzovat, zhodnotit a navrhnout použití vybraného druhu vojska v operacích,
 • navrhnout způsob provedení bojové podpory a zabezpečení v operaci,
 • analyzovat ekonomické aspekty použití ozbrojených sil.

c) Obecné schopnosti

Absolventi jsou v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů schopni (mají předpoklady):

 • podílet se na návrzích opatření k rozvoji použití ozbrojených sil,
 • podílet se na rozvoji vybraného druhu vojska,
 • navrhovat nové způsoby realizace bojové podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích a jejich dílčích opatření,
 • predikovat vývoj ekonomických aspektů zabezpečení obrany a bezpečnosti státu a stanovovat jejich dopad.

Specifické výstupy z učení při zaměření na problematiku Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

a) Odborné znalosti

Absolventi mají v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • způsobech realizace chemického zabezpečení ozbrojených sil v operacích,
 • účincích bojových chemických látek na osoby a materiál,
 • způsobech ochrany před účinky zbraní hromadného ničení a nebezpečných toxických látek,
 • dopadech použití jaderných zbraní.

b) Odborné dovednosti

Absolventi v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů umí:

 • navrhnout způsob provedení chemického zabezpečení ozbrojených sil v operaci,
 • zhodnotit možnosti zneužití bojových chemických látek a zbraní hromadného ničení a stanovit jejich účinky na vojsko a obyvatelstvo,
 • analyzovat účinnost prostředků individuální a kolektivní ochrany,
 • predikovat následky použití jaderných zbraní.

c) Obecné schopnosti

Absolventi jsou v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů schopni (mají předpoklady) navrhovat nové:

 • způsoby realizace chemického zabezpečení ozbrojených sil v operacích a jeho dílčích opatření,
 • opatření k ochraně vojsk a obyvatelstva před účinky bojových chemických látek a zbraní hromadného ničení,
 • prostředky a způsoby individuální a kolektivní ochrany,
 • opatření k ochraně před účinky jaderných zbraní.

Specifické výstupy z učení při zaměření na problematiku Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti

a) Odborné znalosti

Absolventi mají v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • způsobech sběru statistických dat v bezpečnostním prostředí,
 • metodologických aspektech při vyhodnocování informací z datových souborů,
 • kvantitativních metodách modelování rizik,
 • metodách používaných při analýze časových řad,
 • mnohorozměrných statistických metodách.

b) Odborné dovednosti

Absolventi v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů umí aplikovat:

 • metody pro kvantitativní analýzu rizika,
 • metody pro analýzu časových řad,
 • statistické metody při posuzování bezpečnostních hrozeb.

c) Obecné schopnosti

Absolventi jsou v závislosti na výběru povinně volitelných předmětů schopni (mají předpoklady):

 • vyhodnocovat a predikovat rizikové faktory vývoje bezpečnostního prostředí,
 • vyhodnocovat a predikovat vývojové trendy rizika v čase,
 • s využitím mnohorozměrných statistických metod navrhovat a kvantitativně vyhodnocovat opatření k minimalizaci bezpečnostních hrozeb.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Kód studijního programu P1031D020001
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-535/2019-10
Akreditováno 02. 07. 2020 - 02. 07. 2030
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul doktor
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 25. 06. 2020
Oblasti vzdělávání

bezpečnostní obory

Odborná praxe
Záměr rozvoje

DSP TOS bude jediným DSP na FVL UO a vychází ze tří současných doktorských studijních programů, na jejichž realizaci se FVL podílí. Sloučení těchto tří DSP představuje jejich žádoucí evoluci s ohledem na vývoj vojenského vysokého školství, požadavky zřizovatele UO, vývoj bezpečnostního prostředí v mezinárodním kontextu, orientaci na oblast vzdělávání „bezpečnostní obory“ aj.

UO bude v rámci DSP TOS vždy respektovat požadavky svého zřizovatele, tj. státu / Ministerstva obrany ČR.

DSP TOS bude do obsahu svých studijních předmětů postupně implementovat nové poznatky.

Maximálně 10 studentů ročně (8 prezenční studium, 2 kombinované studium).

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil, jako akademický pracovník vojenské univerzity a případně jiné vysoké školy s výukou problematiky obrany a bezpečnosti státu. Dále najde uplatnění ve vojenských výzkumných a vědeckých zařízeních i zařízeních obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti.

Celkem potřeba 230 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

V rámci studia v DSP TOS studenti absolvují:

 • tři povinné studijní předměty, přičemž dva (Metodologie vědecké práce a Velení ařízení ozbrojených sil) jsou vyučovány v prvním ročníku studia a jeden (Tvůrčí činnost) je realizován ve všech semestrech studia,
 • minimálně dva povinně volitelné studijní předměty ve druhém ročníku studia.

Povinné studijní předměty Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil budou vyučovány v obou semestrech prvního ročníku studia. Za absolvování druhého semestru předmětu Metodologie vědecké práce bude možné uznat absolvování Kurzu základů vědecké práce, případně podobně zaměřeného kurzu, který je realizován Akademií věd České republiky. Prostřednictvím povinného předmětu Tvůrčí činnost je po studentovi DSP TOS vyžadována minimální publikační a další tvůrčí činnost.

Povinně volitelné studijní předměty si student zvolí ve spolupráci se svým školitelem z nabídky povinně volitelných předmětů pro jednotlivá zaměření studia (Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti) a v návaznosti na předpokládané téma disertační práce. Z nabídky vybraného zaměření studia si student vybere alespoň jeden povinně volitelný předmět. Druhý povinně volitelný předmět si může vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů pro ostatní zaměření studia, jestliže je to žádoucí vzhledem k předpokládanému tématu disertační práce.

Předměty Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil jsou zakončeny v prvním semestru zápočtem a ve druhém semestru zkouškou.

Každý semestr předmětu Tvůrčí činnost je zakončen zápočtem.

Všechny povinně volitelné předměty jsou zakončeny zkouškou.

Rozsah výuky povinných předmětů Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil je 40 hodin, přičemž výuka je rovnoměrně rozdělena do prvního a druhého semestru studia.

Rozsah každého povinně volitelného předmětu je 20 hodin.

Výuka všech studijních předmětů DSP TOS je realizována formou přednášek (kromě předmětu Tvůrčí činnost).

Studijní předměty doktorského studijního programu Teorie obrany státu

A) povinné předměty:

 1. Metodologie vědecké práce,
 2. Velení a řízení ozbrojených sil,
 3. Tvůrčí činnost,

B) povinně volitelné předměty:

 •    nabídka předmětů při zaměření studia na problematiku Řízení obrany státu:
 1. Vojenské umění,
 2. Použití ozbrojených sil – předmět s plovoucím obsahem vzhledem k aktuálnímu vývoji v ozbrojených silách,
 3. Podpora a zabezpečení ozbrojených sil v operacích – předmět s plovoucím obsahem podle odborného zaměření studenta,
 4. Ekonomika obrany státu,
 • nabídka předmětů při zaměření studia na problematiku Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim:
 1. Operační použití, výzbroj a materiál chemického vojska,
 2. Bojové chemické látky a škodliviny,
 3. Individuální a kolektivní ochrana,
 4. Jaderná chemie a dozimetrie,
 • nabídka předmětů při zaměření studia na problematiku Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti:
 1. Matematické modelování rizik,
 2. Vybrané metody analýzy časových řad,
 3. Mnohorozměrné statistické metody pro analýzu bezpečnostních hrozeb.

C-I formuláře garantů povinných předmětů a garantů některých povinně volitelných předmětů jsou uvedeny v částech:

Personální zabezpečení - školitelé

Personální zabezpečení – oborová rada

Kromě absolvování studijních předmětů musí student DSP TOS:

 • absolovat zahraniční stáž nebo se podílet na řešení mezinárodního vědeckého projektu,
 • splnit minimální požadavky na tvůrčí činnost (ve struktuře vyžadované prostřednictvím povinného předmětu Tvůrčí činnost).

Nejpozději ve čtvrtém semestru student vykoná státní doktorskou zkoušku, která se bude skládat ze dvou částí:

 • zkoušky ze studijních předmětů určených studijním plánem,
 • prezentace tezí disertační práce a rozpravě k těmto tezím.

Nejpozději v osmém semestru student vykoná obhajobu disertační práce.

Průběh a obsah státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí článkem 25 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně.

Rozhodující část studia bude představovat samostatná tvůrčí činnost studenta, naplňování minimálních požadavků na publikační činnost a zpracování disertační práce.

Téma disertační práce bude schvalovat oborová rada DSP TOS a děkan FVL nejpozději do posledního dne prvního semestru studia.

Kreditní systém DSP TOS

Studium v DSP TOS bude uskutečňováno v kreditním systému ECTS. Kredity student získá za:

 • absolvování studijních předmětů,
 • absolvování zahraniční stáže nebo za účast v mezinárodním vědeckém projektu (prostřednictvím přidělených bodů v předmětu Tvůrčí činnost),
 • publikační a další tvůrčí činnost (prostřednictvím přidělených bodů v předmětu Tvůrčí činnost).

Pro úspěšné ukončení studia v DSP TOS musí student získat alespoň 240 kreditů bez ohledu na formu a celkovou dobu studia. V průběhu studia musí získat:

 • do konce prvního ročníku alespoň 60 kreditů,
 • před podáním žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky alespoň 120 kreditů,
 • do konce třetího ročníku alespoň 180 kreditů,
 • před podáním žádosti o obhajobu disertační práce alespoň 240 kreditů.

Kredity získané absolvováním studijních předmětů

Absolvováním povinných předmětů Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil student získá za každý předmět 20 kreditů (v každém semestru prvního ročníku studia po 10 kreditech). Absolvováním povinně volitelného předmětu student získá 10 kreditů. Student může získat kredity za absolvování nejvýše dvou povinně volitelných předmětů. Za všechny povinně volitelné předměty může získat nejvýše 20 kreditů. Za každý předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou. Za absolvování všech studijních předmětů (kromě předmětu Tvůrčí činnost) student získá celkem 60 kreditů.

Kredity získané absolvováním zahraniční stáže nebo za účast v mezinárodním vědeckém projektu

Za řádné absolvování zahraniční stáže student získá nejpozději do šestého semestru 20 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů). Za účast v mezinárodním vědeckém projektu student získá 30 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů). Jestliže se student podílí na řešení mezinárodního projektu a zároveň absolvuje zahraniční stáž, budou mu přiznány kredity za obě aktivity. Za absolvování zahraniční stáže nebo za účast v mezinárodním vědeckém projektu mohou být v průběhu studia přiznány kredity pouze jednou.

Kredity získané za publikační a další tvůrčí činnost

Za povinné publikační aktivity musí student získat 130 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů).

Jestliže student nebude zapojen do řešení mezinárodního vědeckého projektu, bude muset získat za libovolnou publikační a jinou tvůrčí činnost dalších 30 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů).

Nastavení kreditního systému za tvůrčí činnost v rámci DSP TOS je uvedeno v části „Požadavky na tvůrčí činnost“ tohoto formuláře. Kreditní systém za tvůrčí činnost je nastaven tak, aby odpovídal obvyklým nárokům na tvůrčí činnost studentů ve srovnatelných doktorských studijních programech na veřejných vysokých školách v ČR a v zahraničí.

Kredity za tvůrčí činnost student získá zejména za publikační činnost v časopisech indexovaných v databázích WEB OF SCIENCE (Jimp) nebo SCOPUS (Jsc) a za publikační činnost ve sbornících z konferencí evidovaných v databázi WEB OF SCIENCE nebo SCOPUS (Dwos nebo Dsc, resp. Dsc/wos).

Návrh témat závěrečných prací