State Defence Theory
Study program type doctoral
Study form full-time study
Study language czech
Study period 4 years
Ensures Faculty of Military Leadership
Conditions of acceptance to study

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí ve formě písemného testu z problematiky vybraného zaměření (Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti),
 • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Code P1031D020001
Number of NAU verdict NAU-535/2019-10
Acreditated 02. 07. 2020 - 02. 07. 2030
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Doctor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 25. 06. 2020
Education areas

bezpečnostní obory

Practise
Perspective

DSP TOS bude jediným DSP na FVL UO a vychází ze tří současných doktorských studijních programů, na jejichž realizaci se FVL podílí. Sloučení těchto tří DSP představuje jejich žádoucí evoluci s ohledem na vývoj vojenského vysokého školství, požadavky zřizovatele UO, vývoj bezpečnostního prostředí v mezinárodním kontextu, orientaci na oblast vzdělávání „bezpečnostní obory“ aj.

UO bude v rámci DSP TOS vždy respektovat požadavky svého zřizovatele, tj. státu / Ministerstva obrany ČR.

DSP TOS bude do obsahu svých studijních předmětů postupně implementovat nové poznatky.

Maximálně 10 studentů ročně (8 prezenční studium, 2 kombinované studium).

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil, jako akademický pracovník vojenské univerzity a případně jiné vysoké školy s výukou problematiky obrany a bezpečnosti státu. Dále najde uplatnění ve vojenských výzkumných a vědeckých zařízeních i zařízeních obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti.

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 10
1/1 10
1/1 10
2. semester
Povinný
1/2 10
1/2 10
1/2 10
3. semester
Povinný
2/3 20
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
2/3 nebo 2/4 10
4. semester
Povinný
2/4 20
5. semester
Povinný
3/5 30
6. semester
Povinný
3/6 30
7. semester
Povinný
4/7 30
8. semester
Povinný
4/8 30

Together require 230 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

V rámci studia v DSP TOS studenti absolvují:

 • tři povinné studijní předměty, přičemž dva (Metodologie vědecké práce a Velení ařízení ozbrojených sil) jsou vyučovány v prvním ročníku studia a jeden (Tvůrčí činnost) je realizován ve všech semestrech studia,
 • minimálně dva povinně volitelné studijní předměty ve druhém ročníku studia.

Povinné studijní předměty Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil budou vyučovány v obou semestrech prvního ročníku studia. Za absolvování druhého semestru předmětu Metodologie vědecké práce bude možné uznat absolvování Kurzu základů vědecké práce, případně podobně zaměřeného kurzu, který je realizován Akademií věd České republiky. Prostřednictvím povinného předmětu Tvůrčí činnost je po studentovi DSP TOS vyžadována minimální publikační a další tvůrčí činnost.

Povinně volitelné studijní předměty si student zvolí ve spolupráci se svým školitelem z nabídky povinně volitelných předmětů pro jednotlivá zaměření studia (Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti) a v návaznosti na předpokládané téma disertační práce. Z nabídky vybraného zaměření studia si student vybere alespoň jeden povinně volitelný předmět. Druhý povinně volitelný předmět si může vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů pro ostatní zaměření studia, jestliže je to žádoucí vzhledem k předpokládanému tématu disertační práce.

Předměty Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil jsou zakončeny v prvním semestru zápočtem a ve druhém semestru zkouškou.

Každý semestr předmětu Tvůrčí činnost je zakončen zápočtem.

Všechny povinně volitelné předměty jsou zakončeny zkouškou.

Rozsah výuky povinných předmětů Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil je 40 hodin, přičemž výuka je rovnoměrně rozdělena do prvního a druhého semestru studia.

Rozsah každého povinně volitelného předmětu je 20 hodin.

Výuka všech studijních předmětů DSP TOS je realizována formou přednášek (kromě předmětu Tvůrčí činnost).

Studijní předměty doktorského studijního programu Teorie obrany státu

A) povinné předměty:

 1. Metodologie vědecké práce,
 2. Velení a řízení ozbrojených sil,
 3. Tvůrčí činnost,

B) povinně volitelné předměty:

 •    nabídka předmětů při zaměření studia na problematiku Řízení obrany státu:
 1. Vojenské umění,
 2. Použití ozbrojených sil – předmět s plovoucím obsahem vzhledem k aktuálnímu vývoji v ozbrojených silách,
 3. Podpora a zabezpečení ozbrojených sil v operacích – předmět s plovoucím obsahem podle odborného zaměření studenta,
 4. Ekonomika obrany státu,
 • nabídka předmětů při zaměření studia na problematiku Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim:
 1. Operační použití, výzbroj a materiál chemického vojska,
 2. Bojové chemické látky a škodliviny,
 3. Individuální a kolektivní ochrana,
 4. Jaderná chemie a dozimetrie,
 • nabídka předmětů při zaměření studia na problematiku Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti:
 1. Matematické modelování rizik,
 2. Vybrané metody analýzy časových řad,
 3. Mnohorozměrné statistické metody pro analýzu bezpečnostních hrozeb.

C-I formuláře garantů povinných předmětů a garantů některých povinně volitelných předmětů jsou uvedeny v částech:

Personální zabezpečení - školitelé

Personální zabezpečení – oborová rada

Kromě absolvování studijních předmětů musí student DSP TOS:

 • absolovat zahraniční stáž nebo se podílet na řešení mezinárodního vědeckého projektu,
 • splnit minimální požadavky na tvůrčí činnost (ve struktuře vyžadované prostřednictvím povinného předmětu Tvůrčí činnost).

Nejpozději ve čtvrtém semestru student vykoná státní doktorskou zkoušku, která se bude skládat ze dvou částí:

 • zkoušky ze studijních předmětů určených studijním plánem,
 • prezentace tezí disertační práce a rozpravě k těmto tezím.

Nejpozději v osmém semestru student vykoná obhajobu disertační práce.

Průběh a obsah státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí článkem 25 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně.

Rozhodující část studia bude představovat samostatná tvůrčí činnost studenta, naplňování minimálních požadavků na publikační činnost a zpracování disertační práce.

Téma disertační práce bude schvalovat oborová rada DSP TOS a děkan FVL nejpozději do posledního dne prvního semestru studia.

Kreditní systém DSP TOS

Studium v DSP TOS bude uskutečňováno v kreditním systému ECTS. Kredity student získá za:

 • absolvování studijních předmětů,
 • absolvování zahraniční stáže nebo za účast v mezinárodním vědeckém projektu (prostřednictvím přidělených bodů v předmětu Tvůrčí činnost),
 • publikační a další tvůrčí činnost (prostřednictvím přidělených bodů v předmětu Tvůrčí činnost).

Pro úspěšné ukončení studia v DSP TOS musí student získat alespoň 240 kreditů bez ohledu na formu a celkovou dobu studia. V průběhu studia musí získat:

 • do konce prvního ročníku alespoň 60 kreditů,
 • před podáním žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky alespoň 120 kreditů,
 • do konce třetího ročníku alespoň 180 kreditů,
 • před podáním žádosti o obhajobu disertační práce alespoň 240 kreditů.

Kredity získané absolvováním studijních předmětů

Absolvováním povinných předmětů Metodologie vědecké práce a Velení a řízení ozbrojených sil student získá za každý předmět 20 kreditů (v každém semestru prvního ročníku studia po 10 kreditech). Absolvováním povinně volitelného předmětu student získá 10 kreditů. Student může získat kredity za absolvování nejvýše dvou povinně volitelných předmětů. Za všechny povinně volitelné předměty může získat nejvýše 20 kreditů. Za každý předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou. Za absolvování všech studijních předmětů (kromě předmětu Tvůrčí činnost) student získá celkem 60 kreditů.

Kredity získané absolvováním zahraniční stáže nebo za účast v mezinárodním vědeckém projektu

Za řádné absolvování zahraniční stáže student získá nejpozději do šestého semestru 20 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů). Za účast v mezinárodním vědeckém projektu student získá 30 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů). Jestliže se student podílí na řešení mezinárodního projektu a zároveň absolvuje zahraniční stáž, budou mu přiznány kredity za obě aktivity. Za absolvování zahraniční stáže nebo za účast v mezinárodním vědeckém projektu mohou být v průběhu studia přiznány kredity pouze jednou.

Kredity získané za publikační a další tvůrčí činnost

Za povinné publikační aktivity musí student získat 130 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů).

Jestliže student nebude zapojen do řešení mezinárodního vědeckého projektu, bude muset získat za libovolnou publikační a jinou tvůrčí činnost dalších 30 kreditů prostřednictvím předmětu Tvůrčí činnost (na základě přidělených bodů).

Nastavení kreditního systému za tvůrčí činnost v rámci DSP TOS je uvedeno v části „Požadavky na tvůrčí činnost“ tohoto formuláře. Kreditní systém za tvůrčí činnost je nastaven tak, aby odpovídal obvyklým nárokům na tvůrčí činnost studentů ve srovnatelných doktorských studijních programech na veřejných vysokých školách v ČR a v zahraničí.

Kredity za tvůrčí činnost student získá zejména za publikační činnost v časopisech indexovaných v databázích WEB OF SCIENCE (Jimp) nebo SCOPUS (Jsc) a za publikační činnost ve sbornících z konferencí evidovaných v databázi WEB OF SCIENCE nebo SCOPUS (Dwos nebo Dsc, resp. Dsc/wos).

Suggestion of final thesis topics