Aviation and Radiotechnical Defence Technology
Study program type master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 2 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu Letecké a radiotechnické obranné technologie nebo příbuzného studijního programu a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zahrnuje test studijních předpokladů. Příbuznost studijních programů bude posuzována podle absolvování předmětů elektrotechnického základu (Základy elektrotechniky, Teorie elektronických obvodů) a profilujících předmětů zahrnujících následující oblasti: Radiotechnika, Telekomunikační technika, Elektrické stroje, Přístroje a pohony, Právo a bezpečnost.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany.

ISCED F 0714 Elektronika a automatizace
Code N0714A060023
Number of NAU verdict NAU-359/2020-25
Acreditated 04. 05. 2022 - 04. 05. 2032
Profile of study program Akademicky zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date ?
Education areas

Elektrotechnika 70 %

Bezpečnostní obory 30 %

Practise
Perspective

Navazující magisterský studijní program Letecké a radiotechnické obranné technologie (LROT) patří do dvou oblastí vzdělávání - Elektrotechnika a Bezpečnostní obory. Studijní program je svou koncepcí a zaměřením unikátní v rámci UO v Brně a doplňuje akreditované magisterské studijní programy FVT, které jsou určeny výhradně pro studium vojáků z povolání. Studijní program je zaměřen do oblastí technologií používaných v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v avionických a leteckých radionavigačních systémech a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany a bezpečnosti. V řadě předmětů je plánovaná část výuky společně s vojenskými studenty.

Studijní program navazuje na několik desetiletí trvající výuku v oblastech elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací pro potřeby obrany a bezpečnosti na FVT a UO. Záměr rozvoje studijního programu je plánován v souladu s narůstajícími potřebami připravit odborníky v daných oblastech pro potřeby státní správy, samosprávy, komerčních a nestátních organizací, kteří budou připraveni pracovat se soudobými komunikačními technologiemi, technologiemi elektronického průzkumu a sledování a technologiemi v avionických a leteckých radionavigačních systémech.

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu, stejně tak za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude zodpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Očekává se rozvoj studijního programu ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR, potřeb státní správy a strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. Do NMSP LROT budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní obory a oblastí souvisejících. Rozvoj studijního programu bude reagovat na rozvoj nových technologií ve výše uvedených oblastech zejména s ohledem na měnící se bezpečnostní prostředí a nově vznikající bezpečnostní rizika.

Realizace NMSP LROT a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR.

Počet přijímaných uchazečů závisí na kapacitních možnostech FVT a UO, která primárně zabezpečuje vzdělávání vojenských profesionálů pro potřeby Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany. V souvislosti s touto skutečností se předpokládá, že maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – elektrotechnické bude 50. Uvedené číslo vychází z kapacitních možností a dlouhodobých zkušeností z realizace civilních studijních programů na FVT.

Absolventi studijního programu mohou nalézt uplatnění ve státních orgánech a organizacích, ve veřejné správě, v bezpečnostních složkách, ale i u subjektů soukromého sektoru či v mezinárodních organizacích pracujících s technologiemi používanými v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech.

Typickými pracovními pozicemi pro absolventa navazujícího magisterského studijního programu LROT jsou tyto:

  • Analytik v oblasti elektromagnetické koexistence
  • Vývojový pracovník v oblasti komunikačních technologií
  • Specialista v oblasti radiotechnických systémů
  • Systémový inženýr letištního stanoviště letových provozních služeb
  • Specialista funkční bezpečnosti
  • Projektový inženýr leteckých přístrojových systémů
  • SW/HW vývojář pro oblast letectví

Specialista elektro zkušebny

Subject Final exam Dop. ročník/semestr Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
1/1 2
1/1 3
1/1 5
1/1 4
1/1 5
1/1 4
1/1 4
2. semester
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 4
1/2 3
1/2 4
1/2 4
1/2 3
1/2 2
Povinně volitelný type A (Minimum 9 credits from group)
Student je povinen absolvovat předměty bloku podle zvolené volitelné části SZZ. A) Avionické systémy - Konstrukce ... / Letecké radiové ... B) Letecké radionavigační systémy - Konstrukce ... / Letecké rádiové ... c) Vojenská radiotechnika - Aktivní ... / Pokročilé ...
1/2 4
1/2 5
1/2 4
1/2 5
3. semester
Povinný
2/3 2
2/3 6
Povinně volitelný type A (Minimum 16 credits from group)
Student je povinen absolvovat předměty bloku podle zvolené volitelné části SZZ. A) Avionické systémy - Letecké přístroje ... / Letecké rádiové systémy II / Řídící systémy letadel B) Letecké radionavigační systémy - Letecké datové sítě ... / Letecké informační ... / Letecké rádiové sítě II C) Vojenská radiotechnika - Integrované sítě / Pasivní radiotechnické systémy / Radiokomunikace
2/3 5
2/3 6
2/3 5
2/3 5
2/3 5
2/3 5
2/3 6
2/3 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
Student je povinen absolvovat jeden předmět bloku podle zvolené volitelné části SZZ. A) Avionické systémy - Aplikace avionických ... B) Letecké radionavigační systémy - Aplikace leteckých ... C) Vojenská radiotechnika - Aplikace radiotechnických ...
2/3 6
2/3 6
2/3 6
4. semester
Povinný
2/4 12
Povinně volitelný type A (Minimum 6 credits from group)
Student je povinen absolvovat předměty bloku podle zvolené volitelné části SZZ. A) Avionické systémy - Systémy vojenských letadel B) Letecké radionavigační systémy - Energetické a přistávací ... C) Vojenská radiotechnika - Aktivní ...
2/4 6
2/4 6
2/4 6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
Student pokračuje ve studiu předmětu zvoleném v 3. semestru
2/4 12
2/4 12
2/4 12

Together require 120 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties
Suggestion of final thesis topics