Vojenské technologie – strojní 3-2018-VT-S-5-MPV-cz
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 5 let
Garantuje Fakulta vojenských technologií
Podmínky přijetí ke studiu

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli.

Přijímací zkouška standardně zahrnuje:

 • test studijních předpokladů,
 • ověření tělesné zdatnosti uchazeče,
 • test z jazyka anglického.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání.

Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO.

Studijní program je určen pro vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků Armády České republiky (AČR), kteří budou zastávat velitelsko-technické funkce u útvarů a zařízení AČR. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení požadované po absolventech studijního programu ze strany Ministerstva obrany ČR (MO ČR), které je současně i výhradním zaměstnavatelem budoucích absolventů tohoto studijního programu.

Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Znalosti a dovednosti jsou u studentů formovány jak v rovině obecné, tak i aplikované do oblasti používání a řízení provozu vojenské techniky. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR. Pro přípravu studentů ve služebním poměru vojáka z povolání, budoucích důstojníků AČR, studijní program zahrnuje i prostor pro rozvoj vojensko-profesních znalostí a dovedností, které vytváří předpoklady pro úspěšné zahájení kariéry důstojníka AČR na základních až středních stupních velení a řízení. Tomuto cíli je uzpůsobeno prolínání teoretické výuky v rámci jednotlivých semestrů studia s bloky intenzivní praktické výuky, které zahrnují i praktický vojenský výcvik a stáže u útvarů a zařízení AČR, popř. stáže v zahraničí. Studijní program je z těchto důvodů koncipován pouze jako prezenční. Předpokládaný počet studentů v každém ročníku studia, vycházející z požadavku MO ČR, bude přibližně 115, což umožňuje přistupovat k jednotlivým studentům individuálně, a to jak v rámci teoreticky zaměřené výuky, tak i v průběhu intenzivních bloků praktické výuky.

Studijní program obsahuje 8 specializací, připravují studenty na získání specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR na výkon základních velitelsko-technických funkcí ve vojenských odbornostech požadovaných MO ČR. Ve studijním programu byly v souladu s požadavky MO ČR vytvořeny následující specializace:

 • Bojová a speciální vozidla
 • Letecká technika – draky a motory
 • Letištní a technické zabezpečení
 • Řídící letového provozu
 • Vojenský pilot
 • Zbraně a munice
 • Ženijní konstrukce

Absolvent je připraven zastávat velitelsko-technické funkce u pozemních nebo vzdušných sil, je schopen řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti. Absolvent studiem odborných předmětů získá široký a hluboký teoretický základ s profesní orientací na znalost konstrukce, funkce a logistického zabezpečení používání a provozu vojenské techniky. V širším kontextu bezpečnostního prostředí absolvent získá schopnost aplikovat a navrhovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení širokého spektra technických a organizačních úkolů spojených se zabezpečením provozu vojenské techniky a využíváním moderních vojenských technologií, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Absolvent disponuje znalostními, dovednostními a osobními předpoklady pro kariérní růst v linii technicko-odborné i velitelské. Je fyzický zdatný, schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce a připraven pro působení v kulturně odlišném nebo různorodém prostředí.

Odborné znalosti

Absolvent získá široké teoretické znalosti, které mu umožní porozumět teoriím, konceptům a metodám spojeným s moderními vojenskými technologiemi a vojenskou technikou. Získané znalosti je schopen aplikovat v oblasti logistické podpory a řízení používání vojenské techniky v podmínkách ozbrojených sil ČR. Absolvent:

 • analyzuje strukturu a funkci komplexních mechatronických systémů a vysvětluje zásady jejich logistického zabezpečení jak v obecné rovině, tak i ve specifických podmínkách jednotlivých druhů vojsk, 
 • popisuje a vysvětluje základní diagnostické metody a postupy pro hodnocení technického stavu komplexních mechatronických systémů, včetně specifik vojenské techniky, 
 • popisuje a analyzuje metody hodnocení technického stavu komplexních mechatronických systémů, včetně specifik vojenské techniky, 
 • využívá nástroje a techniky vedení jednotlivců a týmů ve specifických podmínkách vojenské organizace na základním až středním stupni velení a rozlišuje zásady jejich využití v přípravě na zvládání zátěžových situací i v jejich průběhu, 
 • popisuje systém krizového řízení ČR a roli AČR, včetně forem a způsobů nasazení jednotek AČR při zvládání vojenských a nevojenských krizových situací na národní i mezinárodní úrovni.

Odborné dovednosti

Absolvent uplatňuje studiem získané teoretické i profesně orientované znalosti při výkonu manažerských rolí důstojníka – velitele nebo specialisty odpovídajícího za řízení zdrojů v podmínkách resortu obrany. Současně umí využívat a hodnotit podpůrné nástroje manažerského rozhodování, prakticky uplatňovat inovativní metody a přístupy při řešení složitých nepředvídatelných situací. Absolvent:

 • aplikuje obecné zásady logistického zabezpečení vojenské techniky, 
 • hodnotí technický stav komplexních mechatronických systémů v kontextu jednotlivých druhů vojsk, 
 • navrhuje a organizuje realizaci potřebných nápravných opatření ke zlepšení technického stavu komplexních mechatronických systémů v podmínkách AČR, 
 • navrhuje použití vhodných zkušebních metod pro hodnocení technického stavu a kvality komplexních mechatronických systémů,
 • při analýze a hodnocení postupů v kritických situacích a ke stanovení přístupu implementace zvoleného řešení používá kvalitativní a kvantitativní metody podpory rozhodování, 
 • řídí (vede) podřízené malé až střední týmy technických specialistů a jejich vzájemnou součinnost s jednotkami druhů vojsk,
 • ve svém rozhodování velitele uplatňuje znalost kontextu existujícího systému krizového řízení a poslání AČR a jejích složek, 
 • řeší taktické činnosti svěřené vojenské jednotky v kontextu platných vojenských doktrín.

Obecné způsobilosti (kompetence)

Absolvent je obecně způsobilý uplatňovat širokou škálu rozhodujících poznatků a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí role důstojníka AČR, nutných pro manažera působícího v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Je schopen analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení spojených se vznikem mimořádných událostí a navrhovat vhodná opatření pro snížení jejich dopadů. Je způsobilý formulovat a realizovat plány naplnění zvolených variant při dodržení technických, ekonomických, právních a etických norem jednání. Absolvent je způsobilý:

 • samostatně a odpovědně rozhodovat v nových podmínkách nebo ve vyvíjejícím se prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování, 
 • dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky, 
 • řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti, 
 • využívat široké znalosti vojenské techniky a technologií a způsobů jejich použití ve prospěch vedení bojové činnosti, 
 • zvládat fyzickou a psychickou zátěž, 
 • samostatně řešit etické problémy, 
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, 
 • s využitím teoretických poznatků oboru plánovat, podporovat a řídit získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu, 
 • používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazykovém prostředí, 
 • na základní úrovni komunikovat ve druhém cizím jazyce.

Profil absolventa – specifický pro jednotlivé specializace

Specializace: Bojová a speciální vozidla

Odborné specifické znalosti

 • kolové, pásové a speciální techniky pro zabezpečení mobility pozemních ozbrojených sil, zásady její konstrukce, směry a tendence vývoje; 
 • zásad použití kolových, pásových a speciálních vozidel při záchranných pracích, pohromách, jiných závažných situacích nebo při likvidaci následků pohrom; 
 • možností logistiky AČR v oblasti spolupráce s IZS při plnění úkolů civilní ochrany;
 • zajišťování oprav kolové, pásové a speciální techniky I až IV úrovně; 
 • pořizování materiálu v AČR podle platných zákonů, rozkazů MO a návěstí rozkazů MO; 
 • způsobů vojenské dopravy a přepravy materiálu; 
 • metod, forem a prostředků diagnostiky a hodnocení spolehlivosti u BSV, jejich výhody a nevýhody, důsledky pro provoz techniky; 
 • systémů plánování a řízení provozu, preventivní a nápravné údržby BSV a jeho, ekonomické a ekologické aspekty; 
 • metod a způsobů zajištění logistické podpory kolových a pásových vozidel v rámci životního cyklu.

Odborné specifické dovednosti

 • aplikovat teoretické znalosti získané studiem při řešení konkrétních problémů a situací vzniklých při používání BSV, analyzovat vzniklé situace, hodnotit jejich příčiny a přijímat adekvátní opatření; 
 • zajišťovat efektivní, hospodárnou a účelnou logistickou podporu při nasazení vojenských kolových a pásových vozidel za použití standardizovaných systémů a postupů; 
 • využívat kolovou a speciální techniku pro zabezpečení potřebné přepravní, skladovací a opravárenské kapacity v rámci logistické podpory ozbrojených sil; 
 • používat výpočetní techniku, projekty a informační systémy armády v rámci NEC; 
 • odborně vést a řídit podřízené výkonné pracovníky, případně jednotky logistiky.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • řízení provozu, preventivní a nápravné údržby a zásobování technickým materiálem bojových, dopravních a speciálních vozidel jak v mírových podmínkách tak také v krizových situacích (mise atd.); 
 • hospodaření s majetkem resortu MO; 
 • organizace práce a řízení lidí v oblasti logistiky AČR; 
 • uplatňování zákonů, norem a předpisů o vojenské dopravě, zdravotnickém zabezpečení, stavební a ubytovací službě, ochraně utajovaných skutečností; 
 • skladování materiálu, ochraně životního prostředí a požární ochraně; 
 • provádění outsourcingu ve veřejném sektoru na území ČR i v zahraničních operacích.

Specializace: Letecká technika – draky a motory

Odborné specifické znalosti

 • v oblasti konstrukce soudobé letecké techniky a principů činnosti jejich systémů podle specializací ILS, standardů, předpisů a požadavků VzS AČR, ICAO a NATO. 
 • zásad a organizace inženýrsko-letecké služby v podmínkách vzdušných sil AČR a NATO; 
 • organizace a zásad provozu a údržby letecké techniky a zabezpečení letového provozu ze strany ILS; 
 • zásad a postupů v systému přípravy personálu provozu a údržby letecké techniky v míru a polních podmínkách v době míru, krize a za války.

Odborné specifické dovednosti

 • analyzování informací o provozu letecké techniky, vést přehled, vypracovávat varianty řešení a návrhy použití sil, prostředků a systémů ILS ke splnění úkolu; 
 • vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení jednotlivých typů letecké techniky, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů v oblasti inženýrsko-letecké služby v podmínkách zajištění činnosti vzdušných sil AČR a NATO; 
 • plánovat a organizovat opravy a kalibraci letecké techniky, pozemního vybavení a KMT

Obecné specifické způsobilosti (kompetence)

 • realizovat činnost z oblasti inženýrsko-letecké služby dle standardů VzS AČR a NATO;
 • analyzovat účinky a výsledky působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací; 
 • realizovat provoz letecké techniky dle procesu plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva vzdušných sil při využití operační dokumentace; 
 • plánovat systém součinnosti jednotlivých složek inženýrsko-letecké služby při zabezpečení vedení bojové činnosti útvarů VzS.

Specializace: Letištní a technické zabezpečení

Odborné specifické znalosti

 • zásad řízení letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení u leteckých základen při aplikaci standardů, předpisů a požadavků VzS AČR, ICAO a NATO. 
 • organizace štábní služby u leteckých základen a struktury rozhodovacího procesu, v rámci VzS AČR a NATO; 
 • zbraňových systémů a prvků ochrany letecké techniky, technologií letištního technického zabezpečení, jejich účinky a zásady jejich použití; 
 • zásad a postupů při řešení krizových situací vzniklých v prostředí vzdušných sil v době míru, krize a za války;
 • organizace letištního zabezpečení a údržby letištních ploch a letištních zařízení v podmínkách vzdušných sil AČR a NATO; 
 • zásad a postupů v systému přípravy, údržby, oprav a provozu techniky letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení v míru a polních podmínkách v době míru, krize a za války.

Odborné specifické dovednosti

 • využívání technických prostředků a technologií z oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a ekonomičnost letového provozu; 
 • využívání technických prostředků z oblasti systémů velení a řízení VzS při plnění odborných úkolů s důrazem na zabezpečení leteckého provozu u letecké základny;
 • vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů v oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení; 
 • analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • realizovat činnost z oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení dle standardů VzS AČR a NATO;
 • realizovat činnost v rámci systému velení a řízení dle svého pracovního zařazení u útvaru VzS na základě stanovených požadavků; 
 • analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací; 
 • realizovat činnost v rámci systému velení a řízení dle svého pracovního zařazení u útvaru VzS na základě stanovených požadavků; 
 • realizovat proces plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva ve vzdušném prostoru a činnosti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při využití operační dokumentace; 
 • plánovat systém součinnosti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při vedení bojové činnosti všemi druhy letectva.

Specializace: Řídící letového provozu

Odborné specifické znalosti

 • zásad letového provozu a použití letecké techniky při aplikaci standardů, předpisů a požadavků ICAO, EASA, EUROCONTROL a NATO. 
 • zbraňových; radiolokačních a navigačních systémů a prvků ochrany letecké techniky, jejich účinky a zásady jejich použití; 
 • zásad a postupů při řešení krizových situací vzniklých v letovém provozu v době míru, krize a za války.

Odborné specifické dovednosti

 • schopnost využívat technické prostředky a technologie z oblasti řízení letového provozu při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a ekonomičnost letového provozu; 
 • vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů při ochraně vzdušného prostoru a vedení vzdušných operací; 
 • analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • realizovat činnost z oblasti řízení letového provozu dle svého pracovního zařazení v systému letových provozních služeb na základě stanovených požadavků; 
 • analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací; 
 • realizovat proces plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva ve vzdušném prostoru při využití operační dokumentace; 
 • plánovat systém součinnosti letectva při vedení bojové činnosti ve prospěch ostatních druhů vojsk.

Specializace: Vojenský pilot

Odborné specifické znalosti

 • zásad provozu a použití letecké techniky při aplikaci standardů, předpisů a požadavků ICAO, EASA, EUROCONTROL a NATO; 
 • Základní požadavky stanovené Odborem vojenského letectví (ODVL) a Úřadem civilního letectví na létající personál v rozsahu ATPL; 
 • Technologií letového provozu, zbraňových a navigačních systémů a prvků ochrany letecké techniky, jejich účinky a zásady jejich použití;
 • Možnosti individuální ochrany (FORCE PROTECTION jako celek) před účinky chemických, radioaktivních a biologických látek a principy dekontaminace; 
 • zásad a postupů při řešení krizových situací vzniklých v letovém provozu v době míru, krize a za války.

Odborné specifické dovednosti

 • využívání přidělené letecké techniky při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a efektivitu letového provozu;
 • vyhodnocovat informace, vytvářet závěry a vydávat rozhodnutí pro splnění stanoveného úkolu a odborně řídit činnost podřízených ve vztahu k plnění letových úkolů; analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • realizovat leteckou činnost dle svého zařazení k jednotlivému druhu letectva na základě stanovených požadavků a zásad přípravy a výcviku dle standardů NATO v podmínkách vzdušných sil AČR 
 • analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací. 
 • realizovat proces plánování, velení a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva na odpovídajícím stupni velení při využití operační dokumentace dle standardů NATO v podmínkách vzdušných sil AČR 
 • se strukturou a obsahem rozkazů a nařízení pro potřeby vzdušných sil; 
 • být seznámen s principy navádění letounů na vzdušné a pozemní cíle a se zásadami a systémem součinnosti letectva při vedení bojové činnosti; 
 • plnit požadavky na zdravotní způsobilost stanovené ÚLZ Praha; 
 • plnit podmínky pro přiznání kvalifikace PPL a ATPL; 
 • plnit požadovaný počet letových hodin stanovených plánem výcviku z úrovně vzdušných sil.

Specializace: Zbraně a munice

Odborné specifické znalosti

 • reprodukuje teoretické závěry základních úloh vnitřní a vnější balistiky, 
 • zná zásady konstrukce, funkce a hodnocení účinků munice, 
 • zná fyzikálními principy funkce zbraní, 
 • reprodukuje teoretické závěry základních principů geometrické optiky, principy, strukturu a funkci vojenských optických a optoelektronických přístrojů, zaměřovačů a systémů řízení palby, vysvětluje zásady přepravy, skladování, KTP, znehodnocování a likvidace zbraní, munice a vojenských optických přístrojů,
 • popisuje stavbu, názvosloví, klasifikaci, takticko-technická data a požadavky na zbraně, 
 • zná systém plánování a řízení provozu výzbroje a ostatní vojenské techniky, 
 • navrhuje metody diagnostiky, měření a zkoušení zbraní, munice a vojenských optických přístrojů, 
 • zná strukturu a úkoly opravárenských a skladových základen, 
 • zná význam výpočetní techniky, projektů a ISL při plánování a řízení logistického zabezpečení jednotek, 
 • navrhuje technologie opravy výzbroje, 
 • optimalizuje systém plánování a řízení provozu výzbroje a ostatní vojenské techniky, 
 • analyzuje zásady přípravy střeleb.

Odborné specifické dovednosti

 • organizuje přípravu zbraňových systémů k bojovému použití, 
 • analyzuje možné příčiny selhání zbraňových systémů a navrhuje technická a organizační opatření k jejich eliminaci, 
 • hodnotí konstrukci a funkci munice, analyzuje a kvantifikuje její účinky a stanovuje ohrožené prostory, 
 • navrhuje zásady bezpečné manipulace se zavedenou municí, 
 • umí aplikovat vnitřní předpisy, směrnice a normy rezortu MO z oblasti munice a výbušnin do hospodaření s technikou a ostatním materiálem a majetkem daného zařízení,
 • plánuje, organizuje, kontroluje a hodnotí provoz, údržbu, zabezpečení, skladování, přepravu a opravy zbraňových systémů, 
 • posuzuje vlastnosti zbraně z hlediska plnění daných požadavků, 
 • hodnotí konstrukci a funkci zavedených zbraní, specifikuje závady,
 • určuje vliv konstrukčních parametrů a provozních podmínek na funkčnost, životnost a spolehlivost zbraně.
 • připravuje podklady do plánů provozu a zabezpečení zbraňových systémů, 
 • stanovuje metody diagnostiky a specifikace poruch výzbroje, základních postupů oprav výzbroje a vyžadování oprav, 
 • navrhuje zásady bezpečné manipulace se zavedenou výzbrojí, obsluhy malorážových zbraní, organizace a provádění střeleb z ručních zbraní, 
 • hodnotí postupy a výsledky kontrolních prohlídek a technických kontrol, technický stav výzbroje, 
 • připravuje podklady do plánů provozu a zabezpečení zbraňových systémů, 
 • používá základní funkce příslušných modulů ISL AČR pro plánování zabezpečení, přepravy, skladování, oprav a vyřazování zbraňových systémů a munice v rámci logistické podpory.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • je seznámen se základními standardizačními dokumenty NATO a EU (včetně Českých obranných standardů) v oblasti zabezpečení, používání, skladování a přepravy zbraní, munice a vojenských optických přístrojů, 
 • realizuje a řídí hospodaření s technikou a ostatním materiálem a majetkem v duchu vnitřních předpisů, směrnic a norem rezortu MO, 
 • řídí evidenci a dokumentaci vojenského materiálu, 
 • je seznámen se základními takticko-technickými daty dopravních prostředků a ostatní vojenské techniky a s možnostmi jejich použití, 
 • je seznámen se zvláštnostmi provozu ostatní vojenské techniky, 
 • je seznámen se strukturou a úkoly opravárenských a skladových základen, 
 • je seznámen se základní přepravní, manipulační, dílenskou a opravárenskou technikou, 
 • absolvuje základní kurz ISL.

Specializace: Ženijní konstrukce

Odborné specifické znalosti

 • Principy metod navrhování, budování, udržování a rušení prvků, dílů a celků ženijních konstrukcí a vojenské infrastruktury. 
 • Principy a metody stanovení odolnosti a zatížitelnosti ženijních konstrukcí, aplikace materiálů ke zvýšení odolnosti infrastruktury. 
 • Možnosti použití ženijní techniky, základní data a konstrukční principy ženijních konstrukcí. 
 • Zásady plánování a řízení a způsoby plnění úkolů ženijní podpory v operacích, 
 • Vlastnosti, konstrukce a použití ženijní munice, zásady a metody práce s ženijní municí při provádění trhacích prací, ničení objektů a zřizování zátarasů.

Odborné specifické dovednosti

 • Zpracovávat výkazové, plánovací a řídící dokumentace k řízení ženijní podpory a vést výcvik do stupně prapor, provádět základní kalkulace v oblasti ženijní podpory do stupně prapor, odborné řízení skupin a odřadů vytvářených z jednotek ženijního vojska, zpracování návrhů na řešení jednotlivých úkolů ženijní podpory. 
 • Organizovat výcvik s ženijní municí při provádění trhacích prací, ničení objektů a zřizování zátarasů, použití zavedené ženijní munice a techniky k plnění odborných úkolů. 
 • Navrhovat, plánovat a řídit ženijní práce v oblasti vojenské infrastruktury, projektování ženijních konstrukcí, zpracování polních projektů, prováděcích plánů a výkazové dokumentace pro ženijní práce v operacích. 
 • Provádět diagnostiku technického stavu ženijní techniky a konstrukcí, stanovení odolnosti, zatížitelnosti ženijních konstrukcí, provádění opatření ke zvýšení odolnosti infrastruktury.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • Pracuje s projektovou dokumentací ženijních konstrukcí, rozumí a v širších souvislostech chápe použití moderního aplikačního software při projektování, diagnostice a analýze konstrukcí. 
 • V operacích navrhovat, plánovat a řídit ženijní práce v oblasti vojenské infrastruktury a projektuje ženijní konstrukce. 
 • Pracovat s dokumenty NATO v oblasti ženijní podpory, rozumí trendům rozvoje ženijní podpory a chápe historické souvislosti. 
 • Pracovat s právními normami a legislativními dokumenty, které mají vliv na plnění úkolů ženijní podpory. 
 • Řídit a plánovat přípravy a výcviku jednotek ženijního vojska do stupně prapor včetně výcviku s ženijní municí při provádění trhacích prací, ničení objektů a zřizování zátarasů.
ISCED F 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Bojová a speciální vozidla)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Letecká technika – draky a motory)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Letištní a technické zabezpečení)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Řídící letového provozu)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Vojenský pilot)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Zbraně a munice)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Ženijní konstrukce)
Kód studijního programu M1088P270001
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-111/2018-10
NAU-111/2018-10 (Bojová a speciální vozidla)
NAU-111/2018-10 (Letecká technika – draky a motory)
NAU-111/2018-10 (Letištní a technické zabezpečení)
NAU-111/2018-10 (Řídící letového provozu)
NAU-111/2018-10 (Vojenský pilot)
NAU-111/2018-10 (Zbraně a munice)
NAU-111/2018-10 (Ženijní konstrukce)
Akreditováno 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Bojová a speciální vozidla)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Letecká technika – draky a motory)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Letištní a technické zabezpečení)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Řídící letového provozu)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Vojenský pilot)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Zbraně a munice)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Ženijní konstrukce)
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul inženýr
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 07. 03. 2018
Oblasti vzdělávání

Bezpečnostní obory 49%

Strojírenství, technologie a materiály 51 %

Odborná praxe
Záměr rozvoje

Specializace a studijní plány
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
2
7
1
2
2
2
4
3
2. semestr
Povinný
2
2
5
6
2
4
3
3
2
3. semestr
Povinný
2
3
3
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
2
3
2
4
1
3
6
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
2
3
2
3
3
3
3
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
3
2
2
6
4
3
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
2
2
6
4
6
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
7
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 306 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování spolehlivosti vojenské techniky.
Teorie a konstrukce bojových a speciálních vozidel
Celkové uspořádání vozidel, vozidlové spalovací motory, elektrické a speciální zařízení vozidel, konstrukční bezpečnost vozidel, teorie pohybu vozidel.
Technická služba
Význam technické služby v AČR; zásady provozu a údržby v mírových podmínkách a v polních podmínkách; zásady
logistiky a teorie zásob; způsoby a metody ukládání techniky a skladování materiálu; manipulační, dopravní a přepravní
prostředky v AČR.
Technologie údržby bojových a speciálních vozidel
Moderní metody hodnocení provozních hmot a materiálu používaných u bojových a speciálních vozidel v provozu;
teoretické základy údržby strojních a elektrických soustav; aplikaci metod údržby preventivní a nápravné údržby
bojových a speciálních vozidel v prostředí ozbrojených sil.
Spolehlivost a diagnostika bojových a speciálních vozidel
Moderní metody zabezpečování spolehlivosti bojových a speciálních vozidel a jejich hlavních částí při vývoji, návrhu,
zkouškách a v provozu; teoretické základy technické diagnostiky a základní metody a prostředky zjišťování7
technického stavu vozidel; aplikace metod technické diagnostiky v údržbových systémech bojových a speciálních
vozidel.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
2
7
1
2
2
2
4
3
2. semestr
Povinný
2
2
5
6
2
4
3
3
2
3. semestr
Povinný
2
3
3
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
2
3
2
4
1
4
3
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
2
3
2
3
3
4
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
3
2
5
4
4
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
2
2
2
6
4
5
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
7
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 304 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Stavba letadel
Stavební mechanika leteckých konstrukcí, konstrukce a pevnost letadel, systémy letadel a zkoušení letadel.
Letecké pohonné jednotky
Vnitřní a vnější aerodynamika; výkony a vlastnosti letecké techniky; teorie, konstrukce a dynamika leteckých
lopatkových motorů.
Inženýrská letecká služba
Moderní metody zabezpečování spolehlivosti letecké techniky, zásady bezpečnosti provozu
letecké techniky, údržba a opravy letecké techniky, organizace provozu a údržby vojenské letecké techniky

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách a u VA Vyškov dle požadavků daných Odborem dohledu nad vojenským
letectvím SDK MO.

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
2
7
1
2
2
2
4
3
2. semestr
Povinný
2
2
5
6
2
4
3
3
2
3. semestr
Povinný
2
3
3
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
2
3
2
4
1
3
3
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
2
2
3
3
2
4
2
1
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
3
3
2
4
4
3
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
4
3
2
2
3
7
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
7
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 306 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Technologie letištního technického zabezpečení
Základní teoretické znalosti pro specialistu letištního a leteckého technického a provozního zabezpečení pro oblast letového provozu v souladu s požadavkem Odboru dozoru nad
vojenským letectvem AČR (definovaný obsah disciplín jako Letecké právo, Navigace, Provozní postupy, Letiště,
Techniky a organizace letištního a leteckého technického a provozního zabezpečení)
Letecká technika a technologie – LP
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letecké techniky a technologie v souladu s požadavkem Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Všeobecné
znalosti letadel nebo Aerodynamika a mechanika letu)
Operační použití vzdušných sil
Základní teoretické znalosti a postupy použití vzdušných sil v soudobých operacích jako letecká střelba, bojová účinnost
letectva, velení a řízení letectva, taktika letectva atd.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách.

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
2
7
1
2
2
2
4
3
2. semestr
Povinný
2
2
5
6
2
4
3
3
2
3. semestr
Povinný
2
3
3
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
2
3
2
4
1
3
3
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
2
2
3
3
2
3
4
3
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
3
3
2
2
3
3
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
4
3
2
2
4
3
3
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
7
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 308 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Technologie letového provozu a ŘLP
Základní teoretické znalosti pro řídícího letového provozu pro oblast letového provozu v souladu s požadavkem Odbor
dohledu nad vojenským letectvím sekce dozoru a kontroly MO (ODVL SDK MO) (definovaný obsah disciplín jako
Letecké právo, Uspořádání letového provozu, Technologie ŘLP, Plánování a provádění letu, Lidská výkonnost a
omezení, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Letecká frazeologie)
Letecká technika a technologie – LP
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letecké techniky a technologie v souladu s požadavkem
Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Všeobecné znalosti letadel, Aerodynamika a
mechanika letu nebo Vybavení a systémy ŘLP)
Operační použití vzdušných sil
Základní teoretické znalosti a postupy použití vzdušných sil v soudobých operacích jako letecká střelba, bojová účinnost
letectva , velení a řízení letectva , taktika letectva atd.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách VzS a praktický kvalifikační výcvik dle požadavků daných Odborem dohledu
nad vojenským letectvím SDK MO, realizovaný v Letecká škola ŘLP ČR, s.p. (CANI Czech Air Navigation Institute)
v trvání minimálně 11. týdnů v 10. semestru.

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
7
1
2
2
4
2
2
3
2. semestr
Povinný
2
5
6
2
3
3
2
2
2
3. semestr
Povinný
3
2
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
3
4
2
2
26
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
3
2
2
3
2
2
2
3
1
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
4
1
3
2
3
6
3
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
2
3
3
2
3
4
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
2
2
3
3
2
2
4
2
2
6
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
4
3
2
2
3
4
3
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
18
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 310 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Technologie letového provozu
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letového provozu v souladu
s požadavkem Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Letecké právo, Plánování a provádění
letu, Lidská výkonnost a omezení, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy a Letecká frazeologie)
Letecká technika a technologie – LP
Základní teoretické znalosti pro odbornost pilota pro oblast letecké techniky a
technologie v souladu s požadavkem Odboru vojenského letectví AČR (definovaný obsah disciplín jako Všeobecné
znalosti letadel nebo Aerodynamika a mechanika letu)
Operační použití vzdušných sil
Základní teoretické znalosti a postupy použití vzdušných sil v soudobých operacích jako
letecká střelba, bojová účinnost letectva, velení a řízení letectva, taktika letectva atd.

Letecký výcvik (1050 hodin / 56 ETCS)
Praktická příprava VP (180 hodin / 6 ETCS)
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)35
Účast na cvičení, laboratorních praktikách a praktických ukázkách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.
Povinná praxe na leteckých základnách a parašutistický výcvik u VA Vyškov dle požadavků daných Odborem dohledu
nad vojenským letectvím SDK MO, povinné pozemní přípravy a praktický letecký výcvik realizovaný v Centru leteckého
výcviku Pardubice státního podniku LOM Praha.

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
2
7
1
2
2
2
4
3
2. semestr
Povinný
2
2
5
6
2
4
3
3
2
3. semestr
Povinný
2
3
3
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
2
3
2
4
1
4
2
1
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
2
3
2
5
4
3
2
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
3
2
5
5
5
3
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
2
2
6
2
5
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
7
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 306 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Munice a balistika
Klasifikace výbušnin, balistika hlavňových a raketových zbraní (vnitřní, přechodová, vnější, koncová), konstrukce a
funkce munice - konstrukce a funkce iniciátorů munice, konstrukce a funkce nábojek, konstrukce a funkce střel.
Hodnocení účinků munice.
Hlavňové a raketové zbraně
Principy a klasifikace střelných zbraní, účinky výstřelu, konstrukce a funkce hlavních konstrukčních uzlů zbraní (hlavně, závěry, pohony, mechanismy zbraní), zatížení zbraně a stabilita při výstřelu, lafetace zbraní (nosné a pružné prvky, mechanizmy lafetace), nabíjecí zařízení děl, pozemní příslušenství raket.
Vojenské optické přístroje a SŘP
Zdroje, šíření a detekce optického záření, bezpečnost používání optických přístrojů, základy geometrické optiky,
hodnocení kvality zobrazení, zpracování obrazové informace, dalekohledové soustavy, optoelektronické zobrazující
přístroje, přístroje nočního vidění, orientační a průzkumné přístroje, úhloměrné a orientační přístroje, zaměřovače,
systémy řízení palby tanků a děl.
Zbrojní služba
Technická a parková služba, struktura a hlavní úkoly zbrojní služby v AČR, zabezpečení a skladování zbraní a munice
u jednotky, konstrukce, funkce, údržba a opravy zavedených ručních a lafetovaných malorážových a dělostřeleckých zbraní, konstrukce, funkce, údržba a opravy přístrojového vybavení zavedených zbraní, konstrukce, funkce a ošetřování zavedené munice, měření parametrů a zkoušení zbraní a munice, management procesů zbrojní služby.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
2
2
2
7
1
2
2
2
4
3
2. semestr
Povinný
2
2
5
6
2
4
3
3
2
3. semestr
Povinný
2
3
3
3
2
3
4
2
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
4. semestr
Povinný
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
5. semestr
Povinný
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
6. semestr
Povinný
4
2
1
2
3
2
1
4
1
2
2
2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
7. semestr
Povinný
2
5
2
3
2
2
1
2
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
8. semestr
Povinný
2
2
3
7
2
3
2
4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4
4
4
9. semestr
Povinný
5
2
1
2
8
8
5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2
10. semestr
Povinný
1
2
2
7
28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2
2
2

Celkem potřeba 306 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury
a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Strojírenské technologie používané ve vojenských
aplikacích; Materiály používané v konstrukci vojenské techniky; Technická mechanika; Metody zabezpečování
spolehlivosti vojenské techniky.
Vojenská infrastruktura
Materiály pro vojenskou infrastrukturu, Nasaditelná infrastruktura dle NATO předpisů, Základny AČR v zahraničních
operacích návrh, výstavba, provoz a rušení. Polní silnice, cesty, letiště a heliporty, Ochrana kritické infrastruktury,
Navrhování ochranných staveb dle STANAG 2280
Teorie a diagnostika konstrukcí
Stavební mechanika, zatížitelnost vojenských konstrukcí, Navrhování vojenských konstrukcí, Diagnostika konstrukcí,
Účinky mimořádných zatížení konstrukcí, Zesilování konstrukcí, Nedestruktivní testování stavu konstrukcí
Všeobecná ženijní podpora
Definice a úloha ženijní podpory, Navrhování a dokumentace ženijních konstrukcí, Plánování a řízení ženijních prací,
Vojenské dopravní stavby, Definice a úloha ženijní podpory jiných druhů vojsk, Polní opevňování, Zatarasování a ničení,
Vojenské dopravní stavby, Překonávání překážek, Vojenské mosty a přepravy.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Účast na cvičeních, samostudium, zpracování samostatné práce, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.

Návrh témat závěrečných prací