Vojenské technologie – elektrotechnické 2-2018-VT-E-5-MPV-cz
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Jazyk studia čeština
Doba studia 5 let
Garantuje Fakulta vojenských technologií
Podmínky přijetí ke studiu

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok.

V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli.

Přijímací zkouška standardně zahrnuje:

 • test studijních předpokladů,
 • ověření tělesné zdatnosti uchazeče,
 • test z jazyka anglického.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání.

Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO.

Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Znalosti a dovednosti jsou u studentů formovány jak v rovině obecné, tak i aplikované do oblasti používání a řízení provozu vojenské techniky. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR.

Pro přípravu studentů ve služebním poměru vojáka z povolání, budoucích důstojníků AČR, studijní program zahrnuje i prostor pro rozvoj vojensko-profesních znalostí a dovedností, které vytváří předpoklady pro úspěšné zahájení kariéry důstojníka AČR na základních až středních stupních velení a řízení. Tomuto cíli je uzpůsobeno prolínání teoretické výuky v rámci jednotlivých semestrů studia s bloky intenzivní praktické výuky, které zahrnují i praktický vojenský výcvik a stáže u útvarů a zařízení AČR, popř. stáže v zahraničí. Studijní program je z těchto důvodů koncipován pouze jako prezenční. Předpokládaný počet studentů v každém ročníku studia, vycházející z požadavku MO ČR, bude přibližně 270, což umožňuje přistupovat k jednotlivým studentům individuálně, a to jak v rámci teoreticky zaměřené výuky, tak i v průběhu intenzivních bloků praktické výuky.

Studijní program obsahuje 8 specializací, připravují studenty na získání specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR na výkon základních velitelsko-technických funkcí ve vojenských odbornostech požadovaných MO ČR. Ve studijním programu byly v souladu s požadavky MO ČR vytvořeny následující specializace:

 • Elektronický průzkum
 • Geografické a meteorologické zpravodajství
 • Informační technologie
 • Komunikační technologie
 • Letecká radionavigační služba
 • Letecká technika – avionika a výzbroj
 • Radiolokace a elektronický boj
 • Technologie protivzdušné obrany

Absolvent je připraven zastávat velitelsko-technické funkce u pozemních nebo vzdušných sil, je schopen řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti. Absolvent studiem odborných předmětů získá široký a hluboký teoretický základ s profesní orientací na znalost konstrukce, funkce a logistického zabezpečení používání a provozu vojenské techniky. V širším kontextu bezpečnostního prostředí absolvent získá schopnost aplikovat a navrhovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení širokého spektra technických a organizačních úkolů spojených se zabezpečením provozu vojenské techniky a využíváním moderních vojenských technologií, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Absolvent disponuje znalostními, dovednostními a osobními předpoklady pro kariérní růst v linii technicko-odborné i velitelské. Je fyzický zdatný, schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce a připraven pro působení v kulturně odlišném nebo různorodém prostředí.

Odborné znalosti

Absolvent získá široké teoretické znalosti, které mu umožní porozumět teoriím, konceptům a metodám spojeným s moderními vojenskými technologiemi a vojenskou technikou. Získané znalosti je schopen aplikovat v oblasti logistické podpory a řízení používání vojenské techniky v podmínkách ozbrojených sil ČR. Absolvent:

 • analyzuje strukturu a funkci komplexních elektrotechnických a elektronických systémů a vysvětluje zásady jejich logistického zabezpečení jak v obecné rovině, tak i ve specifických podmínkách jednotlivých druhů vojsk, 
 • popisuje a vysvětluje základní diagnostické metody a postupy pro hodnocení technického stavu komplexních elektrotechnických a elektronických systémů, včetně specifik vojenské techniky, 
 • popisuje a analyzuje metody hodnocení technického stavu komplexních elektrotechnických a elektronických systémů, včetně specifik vojenské techniky, 
 • využívá nástroje a techniky vedení jednotlivců a týmů ve specifických podmínkách vojenské organizace na základním až středním stupni velení a rozlišuje zásady jejich využití v přípravě na zvládání zátěžových situací i v jejich průběhu, 
 • popisuje systém krizového řízení ČR a roli AČR, včetně forem a způsobů nasazení jednotek AČR při zvládání vojenských a nevojenských krizových situací na národní i mezinárodní úrovni.

Odborné dovednosti

Absolvent uplatňuje studiem získané teoretické i profesně orientované znalosti při výkonu manažerských rolí důstojníka – velitele nebo specialisty odpovídajícího za řízení zdrojů v podmínkách resortu obrany. Současně umí využívat a hodnotit podpůrné nástroje manažerského rozhodování, prakticky uplatňovat inovativní metody a přístupy při řešení složitých nepředvídatelných situací. Absolvent:

 • aplikuje obecné zásady logistického zabezpečení komplexních elektrotechnických a elektronických systémů, 
 • hodnotí technický stav komplexních elektrotechnických a elektronických systémů v kontextu jednotlivých druhů vojsk, 
 • navrhuje a organizuje realizaci potřebných nápravných opatření ke zlepšení technického stavu komplexních elektrotechnických a elektronických systémů v podmínkách AČR, 
 • navrhuje použití vhodných zkušebních metod pro hodnocení technického stavu a kvality komplexních elektrotechnických a elektronických systémů, 
 • při analýze a hodnocení postupů v kritických situacích a ke stanovení přístupu implementace zvoleného řešení používá kvalitativní a kvantitativní metody podpory rozhodování, 
 • řídí (vede) podřízené malé až střední týmy technických specialistů a jejich vzájemnou součinnost s jednotkami druhů vojsk, 
 • ve svém rozhodování velitele uplatňuje znalost kontextu existujícího systému krizového řízení a poslání AČR a jejích složek, 
 • řeší taktické činnosti svěřené vojenské jednotky v kontextu platných vojenských doktrín.

Obecné způsobilosti (kompetence)

Absolvent je obecně způsobilý uplatňovat širokou škálu rozhodujících poznatků a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí role důstojníka AČR, nutných pro manažera působícího v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Je schopen analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení spojených se vznikem mimořádných událostí a navrhovat vhodná opatření pro snížení jejich dopadů. Je způsobilý formulovat a realizovat plány naplnění zvolených variant při dodržení technických, ekonomických, právních a etických norem jednání. Absolvent je způsobilý:

 • samostatně a odpovědně rozhodovat v nových podmínkách nebo ve vyvíjejícím se prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování, 
 • dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky, 
 • řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti, 
 • využívat široké znalosti vojenské techniky a technologií a způsobů jejich použití ve prospěch vedení bojové činnosti, 
 • zvládat fyzickou a psychickou zátěž, 
 • samostatně řešit etické problémy, 
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, 
 • s využitím teoretických poznatků oboru plánovat, podporovat a řídit získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu, 
 • používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazykovém prostředí, 
 • na základní úrovni komunikovat ve druhém cizím jazyce.

Profil absolventa – specifický pro jednotlivé specializace

Specializace: Elektronický průzkum

Odborné specifické znalosti

 • principů a metod aktivní i pasivní radiolokace, systémů elektronického boje, radiotechnických a komunikačních systémů; 
 • zásad zpracování, přenosu a zálohování radiotechnické informace v radiotechnických systémech včetně charakteristiky zdrojů zpráv; 
 • způsobů vedení elektronického boje a bojového použití radiotechnické výzbroje v uceleném systému zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR); 
 • rádiových signálů, jejich základní modulace a kódování; 
 • digitálních technologií pro radiokomunikaci; 
 • družicových mobilních komunikací a družicových systémů.

Odborné specifické dovednosti

 • provádění technické analýzy radiotechnických a komunikačních signálů a následné formulace technických a taktických závěrů; 
 • stanovení podmínek pro použití radiotechnických systémů a zařízení elektronického boje, 
 • vyhodnocení účinků působení systémů elektronického boje.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • realizuje proces plánování a řízení činnosti radiotechnických systémů a zařízení a systémů elektronického boje v prostředí ISR; 
 • řídí výcvik a odborné vzdělávání podřízených v oblasti elektronického boje a radiotechnických systémů; 
 • obsluhuje výpočetní techniku, základní komunikační a informační systémy používané v rámci resortu obrany, CISCO Network Academy.

Specializace: Geografické a meteorologické zpravodajství

Odborné specifické znalosti, absolvent zná:

 • navrhuje způsob řešení komplexních úkolů geografického a hydrometeorologického zabezpečení ozbrojených sil, vysvětluje zásady zvolených technik měření jak v obecné rovině, tak i ve specifických podmínkách geografického a hydrometeorologického zabezpečení jako součásti zpravodajského zabezpečení, 
 • vybírá nejvhodnější způsob řešení problémů založených na prostorovém uspořádání a analýze vztahů mezi jednotlivými složkami krajinné sféry, analyzuje dopad jejich vlivů na činnost ozbrojených sil, 
 • popisuje a vysvětluje základní metody a postupy pro hodnocení přírodního, včetně specifik souvisejících s vojenským zpravodajstvím, 
 • využívá nástroje a techniky vedení jednotlivců a týmů ve specifických podmínkách vojenské organizace na základním až středním stupni velení a rozlišuje zásady jejich využití v přípravě na zvládání zátěžových situací i v jejich průběhu, 
 • popisuje systém krizového řízení ČR a roli AČR, včetně forem a způsobů nasazení jednotek AČR při zvládání vojenských a nevojenských krizových situací na národní i mezinárodní úrovni.

Odborné specifické dovednosti

 • aplikuje odborné dovednosti osoby s vysokoškolským vzděláním, která je odborně způsobilá vykonávat zeměměřické činnosti podle § 4 odst. 1, písmeno d) zákona č. 200/1994 Sb. aplikuje odborné dovednosti leteckého meteorologa-synoptika, který je odborně způsobilý poskytovat letecké meteorologické služby ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. a který v souladu se závazky vyplývajícími ze členství ČR ve WMO může po splnění stanovených podmínek získat kvalifikační certifikát AMF ICAO (Aeronautical Meteorological Forecaster ICAO) opravňující dle požadavků  technického předpisu WMO č. 258/2011 poskytovat letecké meteorologické služby ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb.,
 • hodnotí efektivitu zvolených postupů sběru prostorových informací a jejich zpracování s využitím kontaktních i bezkontaktních metod v kontextu tvorby státního mapového díla, geografického a meteorologického zabezpečení vojsk,
 • vytváří geografické a meteorologické analogové i digitální produkty určené pro podporu rozhodovacího procesu, systémy velení a řízení ? sestavuje topografickou, geografickou a tematickou mapu z dostupných informačních podkladů, kterou správně kartograficky interpretuje a správně generalizuje její obsah a umí prezentovat výsledky v analogové i elektronické formě,
 • navrhuje a organizuje realizaci provádění odborných úkolů v různých geografických a klimatických podmínkách při všech druzích činností ozbrojených sil, 
 • připravuje a posuzuje podklady v oblasti zpravodajského zabezpečení pro podporu rozhodovacího procesu v podmínkách AČR a mezinárodních štábů, 
 • při analýze a hodnocení postupů v kritických situacích a ke stanovení přístupu implementace zvoleného řešení používá kvalitativní a kvantitativní metody podpory rozhodování, 
 • řídí (vede) podřízené malé až střední týmy technických specialistů a jejich vzájemnou součinnost s jednotkami druhů vojsk, 
 • ve svém rozhodování velitele uplatňuje znalost kontextu existujícího systému krizového řízení a poslání AČR a jejích složek, 
 • řeší taktické činnosti svěřené vojenské jednotky v kontextu platných vojenských doktrín.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • samostatně a odpovědně rozhodovat v nových podmínkách nebo ve vyvíjejícím se prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování,
 • dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky, 
 • řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti, 
 • s využitím teoretických poznatků oboru plánovat, podporovat a řídit získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu, 
 • používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazykovém prostředí, 
 • na základní úrovni komunikovat ve druhém cizím jazyce.

Specializace: Informační technologie

Odborné specifické znalosti

 • specializované znalosti v oborových předmětech z oblasti informačních systémů s důrazem na zabezpečení provozu KIS ozbrojených sil, 
 • principy činnosti, funkci, zásady konstrukce a použití informačních systémů AČR a vybraných systémů spojenců, 
 • základní principy otevřené architektury KIS a kybernetické obrany, 
 • metody, formy a prostředky diagnostiky a hodnocení spolehlivosti KIS, 
 • metody a způsoby zajištění logistické podpory KIS v rámci životního cyklu, 
 • teoretický základ počítačových sítí, konfiguraci, správu a připojování do nich, využití a plánování CISCO technologií, 
 • základní software používaný v AČR a zásady jeho licenční politiky,
 • možnosti a využití software v rámci OTS VŘ a BVIS, 
 • správu dat, konfiguraci a správu databázových serverů, základní principy a využívání datových skladů,
 • tvorbu objektově orientovaných aplikací, intranetových a web aplikací,
 • bezpečnost a ochranu informací v míru i v krizových situacích,
 • systémové přístupy k řešení bezpečnosti informací a příslušnou legislativu,
 • principy, technologická a softwarová řešení bezpečnosti KIS (INFOSEC), 
 • management bezpečnostních technologií, 
 • využívání kryptografických prostředků.

Odborné specifické dovednosti

 • kvalifikovaně řešit technické úkoly v oblasti informačních, 
 • používat výpočetní techniku a informační systémy pro výkon své funkce a činnosti, 
 • aplikovat teoretické znalosti získané studiem při řešení konkrétních problémů a situací vzniklých při provozu KIS, 
 • hodnotit technický stav komunikačních a informačních systémů, navrhovat technické a logistické opatření k zajištění jejich technického a ekonomického využívání, 
 • zajišťovat efektivní, hospodárnou a účelnou podporu při využívání KIS v ozbrojených silách, 
 • využívat uživatelské služby informačních systémů na taktické úrovni, 
 • vyhledávat informace potřebné ke své odborné činnosti a dovedně je využívat ke splnění úkolu, 
 • instalovat a udržovat software na technice na taktické úrovni, 
 • navrhovat a provádět základní správu sítí LAN v rámci IS provozovaných v AČR,
 • organizovat provoz a údržbu KIS používaných na taktické úrovni.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • umí obsluhovat výpočetní techniku, základní komunikační a informační systémy, projekty a informační systémy AČR pro řízení, plánování a odbornou činnost v rámci své specializace, 
 • umí uplatňovat algoritmický způsob myšlení při řešení problémových úloh,
 • umí obsluhovat stacionární, mobilní i nasaditelné prostředky KIS zabezpečující komunikační a informační podporu v podmínkách integrovaného informačního prostředí (NEC), 
 • umí realizovat procesy v systému plánování a řízení informačních systémů, 
 • umí používat odbornou terminologii informačních a počítačových věd, 
 • umí řídit výcvik a odborné vzdělávání podřízených v oblasti KIS.

Specializace: Komunikační technologie

Odborné specifické znalosti

 • využívá teoretické znalosti principu a metody přenosu informace různými komunikačními kanály; 
 • analyzuje a implementuje zásady zpracování, zabezpečení, přenosu a analýzy informace v komunikačních systémech; 
 • popisuje a vysvětluje zásady použití komunikačních systémů a jejich konstrukce; 
 • rozumí principům činnosti kryptografických prostředků k ochraně provozu KIS ozbrojených sil; 
 • analyzuje technické možnosti komunikačních systémů s důrazem na zabezpečení provozu KIS ozbrojených sil; 
 • popisuje způsoby výstavby, diagnostiky a zvyšování spolehlivosti vojenských komunikačních sítí;
 • rádiových signálů, jejich základní modulace a kódování; 
 • digitálních technologií pro radiokomunikaci; 
 • družicových mobilních komunikací a družicových systémů.

Odborné specifické dovednosti

 • aplikuje obecné zásady při zabezpečení obsluhy a konfigurace komunikačních systémů AČR; 
 • navrhuje použití vhodných metod řešení technických úkolů v oblasti komunikačních systémů; 
 • provádí analýzu komunikačních signálů a protokolů s následnou formulací technických a taktických závěrů; 
 • navrhuje a organizuje plánování, výstavbu, údržbu a modernizaci komunikačních systémů; 
 • při analýze a hodnocení postupů aplikuje teoretické znalosti získané studiem při řešení konkrétních problémů a nenadálých situací vzniklých při provozu KIS.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • uplatňovat získané znalosti a dovednosti při výkonu funkce důstojníka u útvarů spojovacího vojska; 
 • samostatně a odpovědně rozhodovat v oblasti analýzy a rozpoznávání signálů; 
 • řídit, organizovat a podílet se na vedení odborného výcviku a vzdělávání podřízených v oblasti KIS; 
 • uplatňovat zákony, normy a předpisy o provozu KIS, ochraně utajovaných informací, skladování materiálu, bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a požární ochraně.

Specializace: Letecká radionavigační služba

Odborné specifické znalosti

 • organizaci létání ve vzdušném prostoru ČR, principů činnosti, metod, konstrukci a vlastností systémů CNS/ATM a jejich použití při zabezpečení letového provozu, 
 • účelu, principů činnosti, konstrukce a technických parametrů techniky a systémů letecké radionavigační služby (LRNS) a jejího použití při zabezpečení letového provozu; 
 • organizace a zásad provozu a údržby vojenské techniky LRNS, 
 • zásad řízení letecké radionavigační služby u leteckých základen a správy letiště v souladu s platnou legislativou, tj. předpisem LET 5-2, Leteckými předpisy řady L uveřejňovanými Ministerstvem dopravy ČR prostřednictvím Letecké informační služby, a zákonem 49/1997 Sb. O civilním letectví.

Odborné specifické dovednosti

 • vyhledávat a analyzovat informace potřebné ke své odborné činnosti, vypracovávat varianty řešení a návrhy použití sil, prostředků a systémů LRNS ke splnění úkolu, 
 • zhodnotit technický stav leteckých radionavigačních systémů, vyhodnotit efektivnost a spolehlivost techniky LRNS, 
 • navrhnout opatření pro zvyšování provozuschopnosti vojenské techniky LRNS, 
 • plánovat a organizovat údržbu a opravy techniky LRNS.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • analyzovat požadavky na vlastnosti systémů a prostředků LRNS, navrhnout a sestavit dílčí části a funkční celky prostředků LRNS, 
 • na základě specifických požadavků pro VO 26 vyhledávat a využívat informace potřebné ke své odborné činnosti, 
 • zastávání předpokládané funkce specialisty LRNS VO 26 u leteckých základen a správy letiště AČR, v souladu s vyhláškou MO 279/1999 Sb. §4 odst. 5; plánovat a organizovat údržbu a opravy techniky LRNS, organizovat a řídit složky letecké radionavigační služby při zabezpečení leteckého provozu.
 • Je způsobilý samostatné činnosti na elektrických zařízeních dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §5, a práce ve výškách dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Specializace: Letecká technika – avionika a výzbroj

Odborné specifické znalosti, absolvent zná:

 • principy činnosti, konstrukci, technické parametry a účel avionických systémů a výzbroje soudobých vojenských letadel,
 • principy činnosti, metody, konstrukci a vlastností systémů CNS/ATM a jejich použití při zabezpečení letového provozu, 
 • organizaci a zásady provozu a údržby vojenské letecké techniky, 
 • organizaci Inženýrské letecké služby v podmínkách vzdušných sil.

Odborné specifické dovednosti

 • zhodnotit technický stav avionických systémů a výzbroje letadel, 
 • vyhodnotit efektivnost a spolehlivost avionických systémů a výzbroje letadel, 
 • navrhnout opatření pro zvyšování provozuschopnosti vojenské letecké techniky, 
 • plánovat a organizovat údržbu a opravy vojenské letecké techniky.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • analyzovat požadavky na vlastnosti avionických systémů a výzbroje letadel, navrhnout a sestavit dílčí části a funkční celky, 
 • na základě specifických požadavků pro VO 27 vyhledávat a využívat informace potřebné ke své odborné činnosti, 
 • plánovat a organizovat údržbu a opravy vojenské letecké techniky, organizovat a řídit Inženýrskou leteckou službu při zabezpečení leteckého provozu,
 • je způsobilý samostatné činnosti na elektrických zařízeních dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §5, a práce ve výškách dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Specializace: Radiolokace a Elektronický boj

Odborné specifické znalosti

 • principů a metod aktivní i pasivní radiolokace, pasivních průzkumných systémů a ostatních systémů elektronického boje; 
 • zásad zpracování, přenosu a zálohování radiotechnické informace v radiotechnických systémech včetně charakteristiky zdrojů zpráv; 
 • zásad zpracování, přenosu a zálohování radiolokační informace v systémech C2 vzdušných sil; 
 • způsobů vedení elektronického boje a bojového použití radiotechnické výzbroje v uceleném systému zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR); 
 • rádiových signálů, jejich základní modulace a kódování; 
 • digitálních technologií pro radiokomunikaci; 
 • družicových mobilních komunikací a družicových systémů.

Odborné specifické dovednosti

 • provádění technické analýzy radiotechnických signálů a následné formulace technických a taktických závěrů; 
 • přesné a úplné vyhodnocení informace v oblasti radiolokačního průzkumu a její implementaci do systémů ochrany vzdušného prostoru ČR; 
 • stanovení podmínek pro použití systémů a zařízení elektronického boje, 
 • vyhodnocení účinků působení systémů elektronického boje.

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • realizuje proces plánování a řízení činnosti radiotechnických systémů a zařízení i systémů elektronického boje v prostředí ISR a systémech pro zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR a NATINAMDS; 
 • plánovat a organizovat údržbu a opravy radiolokační techniky v systému NaPoSy a NATINAMDS; 
 • řídí výcvik a odborné vzdělávání podřízených v oblasti radiotechnického vojska dle předpisu LET 3-6 a v oblasti elektronického boje; 
 • obsluhuje výpočetní techniku, základní komunikační a informační systémy používané v rámci resortu obrany, CISCO Network Academy; 
 • splňuje bezpečnostní způsobilost podle zákona 412/2005 na stupeň TAJNÉ, 
 • je způsobilý samostatné činnosti na elektrických zařízeních dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §5.

Specializace: Technologie protivzdušné obrany

Odborné specifické znalosti, absolvent zná:

 • Strukturu rozhodovacího procesu, pravidla pro zpracování časových a materiálových kalkulací, strukturu odborných nařízení a rozkazů, postupy pro řízení boje, strukturu vševojskových bojových hlášení. 
 • Zásady plánování, řízení a způsoby plnění úkolů v (mezinárodních) operacích jednotek pozemní PVO. 
 • Zásady zajištění obrany ČR ozbrojenými silami, zkratkami a hlášeními v systému NATO při vedení boje. 
 • Strukturu systémů ASVŘP pozemní PVO a základní využití radiolokace. 
 • Systém vedení boje prostředků pozemní PVO a vedení vzdušné situace. 
 • Organizaci jednotek PLRV do stupně oddíl, jejich materiální vybavení, možnosti a zásady jejich použití v bojových i nebojových operacích. 
 • Klasifikaci prostředků pozemní PVO a základní TTD a možnosti použití prostředků pozemní PVO. 
 • Dokumenty výkazové, plánovací a řídící do stupně PL raketový oddíl. 
 • Zásady obsluhy a údržby osobní zbraně, techniky, výzbroje PLRV, výstroje a materiálu. 
 • Možnosti softwaru a algoritmů velení a řízení. 
 • Nové poznatky a trendy rozvoje techniky PLRV a prostředků automatizovaného velení a řízení. 
 • Vyhlášku č. 50/1978 Sb. 
 • Obsah předpisů nutných k řízení přípravy jednotek v míru a k řízení jednotek v operaci na stupni pluk/oddíl jednotek PLRV. 
 • Zásady hodnocení připravenosti jednotek k vyslání do operací dle metodiky TACEVAL.

Odborné specifické dovednosti, absolvent dovede:

 • Zpracování plánovací, řídící a výkazové dokumentace k plánování a vedení odborného výcviku v rámci přípravy jednotek pozemní PVO na stupni četa, baterie a oddíl. 
 • Práce se systémem ASVŘP RACCOS a jeho bezpečnostními opatřeními. 
 • Přehled o taktické situaci, zpracovávat a předávat informace do stupně oddíl PLRV. 
 • Vydávat a plnit úkoly ochrany jednotky v operaci do stupně oddíl PLRV. 
 • Bránit vzdušný prostor prostředky pozemní PVO a zabezpečení součinnosti s bráněnými objekty. 
 • Organizovat cvičení jednotek a útvarů poz. PVO a připravuje taktické cvičení jednotky/útvaru PVO. 
 • Aplikovat metodiku práce velitele a štábu jednotek PLRV. 
 • Používat zavedenou techniku k plnění odborných úkolů, znát jejich možnosti a omezení a tyto znalosti umět dovedně využít při plánování a plnění úkolů. 
 • Aplikovat teorii spolehlivosti a obnovy, pravidla ITS systémů PLRK, diagnostiku systémů PVO a technickou přípravu PLRK. 
 • Používat ASVŘ VzS (RACCOS, SFDC, SEKTOR VS, ICC, ACCS).

Obecné způsobilosti (kompetence)

 • Je schopen na základě specifických požadavků GŠ MO pro ČVO 24 využívat ve své činnosti poznatky, se kterými byli seznámeni v průběhu studia, zejména se zásadami přípravy a výcviku jednotlivců a jednotek pozemní PVO; se systémem vedení boje prostředků pozemní PVO a vedení vzdušné situace; se systémem ASVŘP RACCOS a jeho bezpečnostními opatřeními se systémem a zásadami použití jednotek pozemní PVO v rámci NATO a s novými poznatky a trendy rozvoje techniky PLRV a prostředků automatizovaného velení a řízení. 
 • Může vykonávat práci s elektrotechnickými zařízeními podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 4. 
 • Splňuje bezpečnostní způsobilost stupeň TAJNÉ. 
 • Dokončil odborný aplikační kurz obsluhy ASVŘP RACCOS a kurz velitele FDC ASVŘP RACCOS
ISCED F 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Elektronický průzkum)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Geografické a meteorologické zpravodajství)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Informační technologie)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Komunikační technologie)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Letecká radionavigační služba)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Letecká technika – avionika a výzbroj)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Radiolokace a elektronický boj)
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Technologie protivzdušné obrany)
Kód studijního programu M1088P060001
Číslo rozhodnutí NAÚ NAU-110/2018-14
NAU-110/2018-14 (Elektronický průzkum)
NAU-110/2018-14 (Geografické a meteorologické zpravodajství)
NAU-110/2018-14 (Informační technologie)
NAU-110/2018-14 (Komunikační technologie)
NAU-110/2018-14 (Letecká radionavigační služba)
NAU-110/2018-14 (Letecká technika – avionika a výzbroj)
NAU-110/2018-14 (Radiolokace a elektronický boj)
NAU-110/2018-14 (Technologie protivzdušné obrany)
Akreditováno 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Elektronický průzkum)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Geografické a meteorologické zpravodajství)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Informační technologie)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Komunikační technologie)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Letecká radionavigační služba)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Letecká technika – avionika a výzbroj)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Radiolokace a elektronický boj)
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Technologie protivzdušné obrany)
Profil studijního programu Profesně zaměřený
Udělovaný akademický titul inženýr
Rigorózní řízení NE
Garant studijního programu prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.
Příprava k výkonu regulovaného povolání NE
Příprava odborníků z oblasti bezpečnosti ANO
Datum schválení 07. 03. 2018
Oblasti vzdělávání

Bezpečnostní obory 47%

Elektrotechnika 53 %

Odborná praxe
Záměr rozvoje

Specializace a studijní plány
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 3
4/7 6
4/7 2
4/7 4
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 6
4/8 3
4/8 6
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 3
5/9 4
5/9 6
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 299 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Radiolokace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, teorie šíření elektromagnetické energie, charakteristiky základních radiotechnických VF zařízení (teorie antén, mikrovlnných obvodů, atd.) a problematika radiotechnických signálů (matematický popis signálů, jejich charakteristiky, způsoby zpracování., atd.).Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace I, VF zařízení, Radiotechnické signály I.7
Operační použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků protivzdušné obrany (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany.
Komunikační a informační systémy
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: teorie komunikačních signálů a jejich aplikace do vojenských
komunikačních systémů, principy a metody analýzy komunikačních signálů, algoritmizace úloh ve spojitosti s aplikacemi pro vyhodnocení dat získaných analýzou komunikačních signálů. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Komunikační signály a jejich zpracování, Algoritmizace úloh a informační systémy.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 4
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 3
3/6 3
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 2
4/7 4
4/7 5
4/7 2
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 4
4/8 5
4/8 3
4/8 2
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 4
5/9 3
5/9 3
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 299 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Informační technologie v geografii a meteorologii
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy tvorby informačních systémů využívaných v geografii a meteorologii, postupy uložení, správy a využívání dat, metody modelování a simulace s využitím informačních technologií a dat o geografické realitě a atmosféře, vizualizace a publikování dat s využitím informačních technologií. Tyto základní tematické okruhy jsou obsahem předmětu Informační systémy v geografii a meteorologii
Vojenská geografie a meteorologie
Základními tematickými okruhy této části SZZ jsou: popis principů vzniku a utváření krajinné sféry a atmosféry, vliv geografických a meteorologických aspektů na operační prostředí, znalost použití postupů a technologií při geografické a meteorologické podpoře vojsk. Tyto základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů Vojenská geografie a klimatologie, Vojenská meteorologie.
Sběr a analýzy prostorových dat v OS
Základními tematickými okruhy této části SZZ jsou: teorie sběru prostorových dat kontaktními a bezkontaktními metodami, principy zpracování dat a tvorby výstupů využívaných v ozbrojených silách, využití v oblastech geografického a meteorologického zpravodajství (GEOINT, METEOINT), provoz, polní údržba a kalibrace přístrojů pro sběr prostorových dat. Tyto základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů Sběr prostorových dat pro potřeby OS, Geografické a meteorologické zpravodajství, Geografické a hydrometeorologické zabezpečení

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)
Zpracování ročníkových prací v předmětech:
- Geografické a hydrometeorologické zabezpečení (32 hod)
- Informační systémy v geografii a meteorologii (32 hod)

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 6
3/6 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 4
4/7 4
4/7 5
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 4
4/8 4
4/8 6
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 3
5/9 5
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 299 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Vývoj a správa IS
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Algoritmizace a principy vývoje aplikací, relační databázové systémy, dobývání znalostí z databází, operační systémy, principy a realizace virtualizace, stacionární a mobilní systémy KIS, služby KIS, architektura výpočetního systému, základy assembleru 8086, jednočipové mikropočítače a jejich využití, klasifikace a použití simulačních prostředků. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Vývoj a správa IS, Algoritmizace a programování, Řízení KIS, Architektura výpočetních systémů a simulace.
Integrované sítě
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Historie a vrstvené modely síťové architektury a protokoly, monitorování a analýza provozu v počítačových sítích, podstata směrování, problematika rozsáhlých sítí,  komunikační vedení, projektování komunikační infrastruktury v objektech, přenosové technologie a technologie transportní sítě v AČR, principy a technologie IP telefonie, služby integrovaných sítí. Provoz a údržba komunikačních a informačních technologií aktuálně používaných v AČR. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Integrované sítě, Úvod do počítačových sítí, IT v ozbrojených silách (celofakultní předmět).
Bezpečnost KIS
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Legislativa a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, základní konfigurace síťového prostředí v počítači s ohledem na bezpečnost, bezpečnost VoIP sítí, zajištění bezpečnosti v OTS VŘ, přístupy k zajišťování kybernetické bezpečnosti, bezpečné programování a bezpečnost webových aplikací, základy kryptografie, zajištění fyzické, personální a administrativní bezpečnosti organizace, forenzní analýza mobilních zařízení a sítí. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Bezpečnost KIS, Řízení KIS, Kybernetická bezpečnost (celofakultní předmět).

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha B IV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Ročníkové práce v předmětech:
• Vývoj a správa IS  - 7. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
• Integrované sítě   - 8. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
• Bezpečnost KIS   - 9. semestr, zátěž studenta: 40 hodin

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 4
4/7 4
4/7 4
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 4
4/8 4
4/8 6
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 6
5/9 3
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 299 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomového projektu
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Radiokomunikace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: šíření rádiových vln, antény a anténní soustavy, zdrojové zpracování signálů, používané modulace, metody zodolnění rádiového přenosu, systémy s rozprostředným spektrem a kmitočtovým skákáním, kanálové kódování, KV radiokomunikační systémy, mobilní radiokomunikační prostředky, družicové prostředky, radioreléové a laserové komunikační prostředky, poolingové, broadcastové a navigační systémy, vojenské mobilní systémy typu CNR, možnosti monitorování a analýzy rádiových signálů. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiokomunikace, Teorie informace a kódování.
Integrované sítě
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Historie a vrstvené modely síťové architektury a protokoly, monitorování a analýza provozu v počítačových sítích, podstata směrování, problematika rozsáhlých sítí,  komunikační vedení, projektování komunikační infrastruktury v objektech, přenosové technologie a technologie transportní sítě v AČR, principy a technologie IP telefonie, služby integrovaných sítí. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Integrované sítě, Úvod do počítačových sítí, IT v ozbrojených silách (celofakultní předmět).
Bezpečnost KIS
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: Legislativa a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, základní konfigurace síťového prostředí v počítači s ohledem na bezpečnost, bezpečnost VoIP sítí, zajištění bezpečnosti v OTS VŘ, přístupy k zajišťování kybernetické bezpečnosti, bezpečné programování a bezpečnost webových aplikací, základy kryptografie, zajištění fyzické, personální a administrativní bezpečnosti organizace, forenzní analýza mobilních zařízení a sítí. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Bezpečnost KIS, Řízení KIS, Kybernetická bezpečnost (celofakultní předmět).

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Ročníkové práce v předmětech:
- Radiokomunikace  - 7. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
- Integrované sítě   - 8. semestr, zátěž studenta: 40 hodin
- Bezpečnost KIS   - 9. semestr, zátěž studenta: 40 hodin

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 5
3/6 3
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 6
4/7 6
4/7 3
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 5
4/8 4
4/8 6
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 6
5/9 6
5/9 4
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 300 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Letecké informační systémy
Ověření znalostí z navigačních a zobrazovacích systémů letecké radionavigační služby, druhy navigačních a přehledových informací v civilním a vojenském letectví, znalosti principů činnosti traťových navigačních prostředků a způsoby jejich indikace na palubě letadla, znalosti o zdrojů informací o vzdušné situaci na stanovištích velení a řízení, znalosti komunikačních prostředků LRNS pro leteckou pevnou a pohyblivou službu.
Energetické a přistávací systémy letectva
Ověření znalostí ze systémů napájení stálých a mobilních letišť elektrickou energií, způsoby rozvodu elektrické energie po letišti, systémy zálohy dodávek elektrické energie pro kritické systémy letiště. Znalosti z oblasti systémů pro přiblížení na přistání, přesných a nepřesných, postup návrhu přistávacího systému s využitím standardních radiomajáků popř. s využitím GNSS prostředků.
Inženýrská letecká a radionavigační služba
Právní předpisy v letectví, lidské činitele v letectví, sběr, analýza a ukládání provozních dat v letectví, metody organizace, plánování a řízení leteckých služeb, organizace LRNS v podmínkách vzdušných sil, organizace a zásady provozu a údržby prostředků LRNS, provozní dokumentace prostředků LRNS.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Absolvování praktické přípravy na úseku přípravy LRNS VeV-VA Vyškov:
- Kurz a složení zkoušky k odborné způsobilosti Vyhl 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §5
- Kurz pro práce ve výškách, dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a směrnice ES č. 45/2009

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 4
3/6 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 6
4/7 4
4/7 6
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 6
4/8 4
4/8 4
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 4
5/9 6
5/9 6
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 298 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Avionické systémy
Architektury avionických systémů, letecké komunikační systémy a datové spoje, letecké rádiové navigační systémy, přehledové optoelektronické systémy, globální navigační družicové systémy, palubní víceúčelové a meteorologické radiolokátory, přehledové systémy s aktivní odpovědí, systémy vlastní ochrany letadel.
Elektrické a speciální vybavení letadel
Systémy pájení elektrickou energií, elektrické systémy letadel, aerometrické letové přístroje, gyroskopické letové přístroje, navigační přístroje, motorové a drakové přístroje, výšková výstroj letadel, základy automatického řízení letu, systémy zvětšení stability, spolupráce systému automatického řízení letu s palubními systémy.
Inženýrská letecká služba
Právní předpisy v letectví, lidské činitele v letectví, sběr, analýza a ukládání provozních dat v letectví, metody organizace, plánování a řízení leteckých služeb, organizace ILS v podmínkách vzdušných sil, organizace a zásady provozu a údržby vojenské letecké techniky, provozní dokumentace ILS.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Absolvování modulu „Postupy údržby“ podle požadavků Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany na vzdělávání pozemního leteckého personálu stanovenými v ČOS 174007 Požadavky na odbornou způsobilost personálu k údržbě vojenské letecké techniky.

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 6
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 6
4/8 9
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 6
5/9 2
5/9 2
5/9 7
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 299 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Radiolokace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, teorie šíření elektromagnetické energie, charakteristiky základních radiotechnických VF zařízení (teorie antén, mikrovlnných obvodů, atd.) a problematika radiotechnických signálů (matematický popis signálů, jejich charakteristiky, způsoby zpracování., atd.). Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace I, VF zařízení, Radiotechnické signály I.
Operační použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků PVO (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany.
Systémy elektronického boje
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti systémů elektronického boje (systémy elektronické podpory, elektronického působení – rušení, klamání a elektronické ochrany) včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, problematika pokročilého zpracování radiotechnických signálů ve vztahu k elektronickému boji, pokročilé technologie radiolokace (radiolokátory SAR, ISAR, HRR, zahorizontální RL, apod.) jako zdroje signálu pro elektronický boj. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace II. Radiotechnické signály II, Elektronický boj.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Návrh témat závěrečných prací
Název předmětu Státní zkouška Dop. ročník/semestr Kredity Společná část Specializace
1. semestr
Povinný
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
1/1 7
1/1 1
1/1 2
1/1 2
1/1 2
1/1 3
2. semestr
Povinný
1/2 2
1/2 2
1/2 2
1/2 5
1/2 6
2/4 2
1/2 3
1/2 4
1/2 3
3. semestr
Povinný
2/3 2
2/3 2
2/3 4
2/3 3
2/3 2
2/3 3
2/3 0
2/3 3
2/3 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/3 2
2/3 2
2/3 2
4. semestr
Povinný
2/4 2
2/4 2
2/4 5
2/4 4
2/4 2
2/4 3
1/2 2
2/4 3
2/4 2
2/4 2
2/4 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
2/4 2
2/4 2
2/4 2
5. semestr
Povinný
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 2
3/5 4
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
3/5 2
3/5 3
3/5 2
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/5 2
3/5 2
3/5 2
6. semestr
Povinný
3/6 3
3/6 3
3/6 2
3/6 2
3/6 4
3/6 2
3/6 3
3/6 2
3/6 6
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
3/6 2
3/6 2
3/6 2
7. semestr
Povinný
4/7 2
4/7 2
4/7 3
4/7 6
4/7 2
4/7 4
4/7 3
4/7 2
4/7 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/7 4
4/7 4
4/7 4
8. semestr
Povinný
4/8 2
4/8 2
4/8 3
4/8 7
4/8 7
4/8 4
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
4/8 4
4/8 4
4/8 4
9. semestr
Povinný
5/9 2
5/9 2
5/9 5
5/9 6
5/9 3
5/9 5
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/9 2
5/9 2
5/9 2
10. semestr
Povinný
5/10 2
5/10 2
5/10 1
5/10 7
5/10 28
Povinně volitelný typu B (minimálně 1 předmět ze skupiny)
5/10 2
5/10 2
5/10 2

Celkem potřeba 299 kreditů
Celkem 0 kreditů za nepovinné předměty

Legenda:
Předměty profilujícího základu
Základní teoretické předměty profilujícího základu
* Předmět jiné školy

Studijní povinnosti

Obhajoba diplomové práce
Vojenské technologie
Charakteristiky a možnosti použití vojenské techniky; Systémy velení a řízení; Druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti; Použití sil, prostředků a  vojenské techniky v operacích; Základy elektrotechniky a elektroniky; Analogové a číslicové zpracování signálů; Elektrotechnické součástky používané ve vojenské technice; Principy, metody a postupy elektronických měření.
Bojové použití protivzdušné obrany
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti z bojového použití protivzdušné obrany, tzn. z možností nasazení sil a prostředků PVO (senzorů i efektorů) a jejich použití proti vzdušnému nepříteli. Zjišťuje znalosti taktických zásad a jejich aplikaci na bojovou činnost vzdušných sil. Tyto základní tematické okruhy jsou součástí předmětu: Operační použití protivzdušné obrany, Bojové použití protivzdušné obrany.
Radiolokace
Základními tematickými okruhy této součásti SZZ jsou: principy a metody činnosti radiolokační techniky včetně jejich aplikací na reálně zavedené systémy, teorie šíření elektromagnetické energie, charakteristiky základních radiotechnických VF zařízení (teorie antén, mikrovlnných obvodů, atd.) a problematika radiotechnických signálů (matematický popis signálů, jejich charakteristiky, způsoby zpracování., atd.). Výše uvedené základní tematické okruhy jsou obsahem předmětů: Radiolokace I, VF zařízení, Radiotechnické signály I.  
Systémy velení a řízení PVO
Závěrečná zkouška ověřuje znalosti systémů velení a řízení vzdušných sil, používané technologie a principy budování těchto systémů (systémové architektury). Ověřuje také znalosti přímého a procedurálního řízení vzdušných sil v souladu s platnými standardy, pravidly nasazení a schválenými postupy. Výše uvedené základní tematické okruhy jsou součástí předmětů Technologie systému velení a řízení PVO a Technologie protiletadlových systémů.

Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV
Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 16 ETCS)
Příprava na státní závěrečné zkoušky (4 týdny / 12 ETCS)

Návrh témat závěrečných prací