Cyber Security
Study program type long cycle master's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 5 years
Ensures Faculty of Military Technology
Conditions of acceptance to study

Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok.

Přijímací zkouška standardně zahrnuje test studijních předpokladů.

ISCED F 0612 Návrhy a správa databází a sítí
Code M0612P020001
Number of NAU verdict NAU-112/2018-9
Acreditated 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Master
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 07. 03. 2018
Education areas

Bezpečnostní obory

Practise
Praktická příprava v rámci specializace

18 týdnů praktické přípravy je zaměřeno na odbornou přípravu studentů ve specializaci. Odborná praxe je zaměřena do následujících oblastí (zcela v souladu s profilem absolventa), ve kterých studenti prokazují a prohlubují své:

 • odborné znalosti,
 • odborné dovednosti,
 • obecné způsobilosti (kompetence).

Studenti při praxi prokazují zejména své dosud nabyté znalosti a odborné dovednosti jako pracovníci podpory KIS.

Organizace:
Studenti jsou vysíláni do lokací cestou Sekce podpory MO - OKIS. Jedná se zejména o pracoviště a útvary v Praze, Brně, Lipníku, Hranicích a Litoměřicích (jen pro studenty vytipované pro budoucí působení u vojenského zpravodajství) a NBÚ - NÚKIB.

Průběh praxe:

V 1 – 3 ročníku jsou studenti zpravidla vysílání na pracoviště řešící obecnou problematiku IT.
V 4 - 5. ročníku jsou studenti zpravidla vysíláni na odborná pracoviště řešící problematiku kybernetické bezpečnosti jako jsou CIRC, NÚKIB a VZ s přihlédnutím k předpokládanému zaměstnavateli (státní správa, vojenské zpravodajství).

Význam v rámci studijního programu:
Význam praxe spočívá v možnosti si ověřit vědomosti nabyté v době studia na FVT, UO ve všech 3 oblastech:

 • odborné znalosti,
 • odborné dovednosti,
 • obecné způsobilosti,

zároveň se během praxe seznámí s novinkami a trendy v oboru a předpokládá se rovněž i spolupráce studentů s pracovišti v rámci řešení jj

VÚ-3255, CIRC MO, Brno
Měřičský ústav Litoměřice
Útvary a složky v podřízení VÚ-3255 a VZ
NBÚ - NÚKIB Brno
Perspective

Studijní program Kybernetická bezpečnost je konstruován jako jednoduchý studijní program (SP) bez specializací. Záměrem rozvoje SP je v souladu s potřebami státní správy a jednotlivých složek silových resortů připravit odborníky, kteří budou schopni zastávat odborné a odborně-manažerské pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti. SP zahrnuje vazbu na praxi, odborné složky státní správy a AČR v oblasti kybernetické bezpečnosti, díky čemu je studium trvale obohacováno o aktuální informace a tím jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti absolventa v této oblasti. V neposlední řadě je rozvíjena jazyková a tělesná příprava aplikací aktuálních trendů ve vzdělávání.

Důvodem rozvoje konkrétní specializace je potřeba přípravy specialistů pro státní správu v dané oblasti vzdělávání, pro stále se měnící bezpečností situaci a schopnosti, na tyto situace adekvátně reagovat příslušnými technickými prostředky.

Počet přijímaných uchazečů odráží aktuální potřeby státní správy a ministerstev v souvislosti s uplatnitelností absolventů, navýšený o dlouhodobý procentuální odchod uchazečů související mimo jiné se specifickými podmínkami studia. Ve studijním programu Kybernetická bezpečnost je maximální počet přijímaných uchazečů 30.

Předpokládá se obsazení civilních míst ve státní správě, NBÚ, NCKB, a civilní místa v AČR v souvislosti s rostoucími požadavky na počet pracovníku v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Subject Final exam Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
6
2
2
2
6
6
2
2. semester
Povinný
6
2
3
2
4
6
6
2
3. semester
Povinný
6
2
2
2
6
6
2
4. semester
Povinný
6
4
3
2
6
6
4
5. semester
Povinný
6
2
3
2
6
6
6
6. semester
Povinný
6
2
2
6
2
6
6
7. semester
Povinný
3
2
6
2
4
6
6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2
2
8. semester
Povinný
3
2
6
6
4
4
6
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2
2
9. semester
Povinný
2
2
4
6
6
4
4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2
2
10. semester
Povinný
2
2
4
4
16
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
2
2

Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties
 • Informatika
  • Vývoj aplikací
  • Architektura výpočetních systémů
  • Databázové a informační systémy
  • Webové aplikace a jejich vývoj
  • Operační systémy
  • Virtualizace výpočetních systémů
  • NoSQL, BigData
  • Web scraping OSINT
  • EDA, Data Mining
   • Navazující předměty: Architektura výpočetních systémů, Analýza informačních zdrojů, Algoritmizace a programování
 • Kybernetická bezpečnost
  • Legislativa v kybernetické bezpečnosti
  • Kybernetická kriminalita
  • Bezpečnostní architektury OS
  • Forenzní analýza
  • Penetrační testování
  • Malware
  • Otevřené zdroje v kybernetické bezpečnosti
  • Kryptografické protokoly
  • Sociální inženýrství a bezpečnost
  • Orgány a řízení kybernetické bezpečnosti ve státní správě
   • Navazující předměty: Aplikované bezpečnostní technologie, Forenzní analýza, Botnetové sítě, Penetrační testování, Vývoj a analýza malware, Kryptografické algoritmy
 • Počítačové sítě a jejich bezpečnost
  • Vrstvené modely síťové architektury ISO/OSI, TCP/IP
  • Protokoly jednotlivých vrstev
  • Ethernet
  • Směrování, směrovací protokoly
  • Bezpečnost na jednotlivých vrstvách
  • Rozsáhlé sítě
  • Monitorování a správa sítí
  • Komunikační vedení a přenosové technologie
  • IP telefonie a VoIP
   • Navazující předměty: Číslicové zpracování signálu, Teorie informace
 • Obhajoba diplomové práce

Odborná praktická příprava (18 týdnů / 18 ETCS) – viz. příloha BIV

Zpracování diplomového projektu (6 týdnů / 2 ETCS) - plánováno jako předmět pro přehled

-

Suggestion of final thesis topics
doplnit
(Navrhovaná)
doplnit
(Navrhovaná)
doplnit
(Navrhovaná)
doplnit
(Navrhovaná)
doplnit
(Navrhovaná)
doplnit
(Navrhovaná)
doplnit
(Navrhovaná)