Security and Defence
Study program type bachelor's
Study form full-time study
Study language czech
Study period 3 years
Ensures Faculty of Military Leadership
Conditions of acceptance to study

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schváleny akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje:

  • test studijních předpokladů,
  • test z jazyka anglického.

Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu stanovuje Ministerstvo obrany.

 

The Degree Programme is primarily conceived to the benefit of the Ministry of Defence. It is a professional programme focused on preparation of government employees, civil servants or professional soldiers in a full-time and combined form of study. In accordance with the conceptual materials of the Ministry of Defence and the sphere of crisis management, the Bachelor's Degree Programme meets the needs and requirements for preparation of workers in the state administration as well as the private sector in the area security. The whole Degree Programme is implemented in close cooperation with the Ministry of Defence. The teaching of selected themes will be externally provided by experts from the Ministry of Defence.

The Degree Programme will prepare the future and existing government employees, civil servants and professional soldiers at the Ministry of Defence or other organs of the state administration as well as the private sector who need to increase their professional qualifications in the field of security. During the study, the students are prepared for lower and middle management positions.

To learn and develop the skills and competences, the Degree Programme includes not only practical training in selected positions mainly at the Ministry of Defence, but also elective subjects of the B type for narrower professional specialization of the graduates. The Degree Programme is designed as a programme without specializations.

The Degree Programme is conceived with regard to the standards of a Bachelor's Degree Programme in the area of Security education. The basic thematic areas of the Degree Programme are the following:

 • Crisis management,
 • Legal system of the Czech Republic in the area of security.

By completion of the professional Bachelor's Degree Programme, the graduate will obtain competences needed for the positions of lower and middle management in the area of defence. The graduate can use the obtained information also in state administration or in the private sector with emphasis on the provision of defence and security of the state. It includes the following:

a) special knowledge:

 • knowledge in the area of crisis management:
  • terminology in the individual spheres of defence, security and crisis management,
  • security threats,
  • crisis management and understanding the place and the role of the crisis management subjects, including cooperation of the individual subjects in dealing with emergencies/crisis situations,
  • knowledge of the principles of the integrated rescue system, understanding its purpose and importance in ensuring security and defence of the Czech Republic,
  • crisis and emergency planning and its role in provision of security, distribution of the threats (military/non-military) and the further procedure,
  • principles of ensuring defence and security of the Czech Republic,
  • knowledge and ability to explain the terminology in the area of national defence,
  • description of the relations, procedures and tasks in the defence of the state,
  • ability to explain the role of defence planning within the security system of the Czech Republic,
 • knowledge of methods and tools applicable in the decision-making, including methods and tools applicable in decision-making during situations characterized by a high level of risk and uncertainty:
  • the place and the role of risk management in ensuring security,
  • general procedure of risk management including qualitative methods of threat identification,
  • priorities in the decision-making processes and the decision-making rules in case of risk and uncertainty, the potentialities and limitations of risk evaluation,
  • basic methods of descriptive and inductive statistics, methods of real data collection and creation of data files for statistical analyses,
 • knowledge of the basic legal regulations:
  • from the area of administrative law,
  • from the area of the labour and civil law,
  • from the area of classified information protection,
  • knowledge of selected internal normative acts in the area of safety and security as well as personal management and understanding their meaning and application in practice,
 • mechanisms and principles in providing source needs for the defence and security of the state.

 b) professional skills:

 • the mission, role and use of crisis management in ensuring security:
  • application of crisis management in practice,
  • participation in processing crisis and emergency plans of the subjects,
  • participation in dealing with emergencies/crisis situations and the removing their consequences,
  • ability to explain the purpose of deployment of the Army of the Czech Republic in favour of the integrated rescue system,
  • participation in planning and management of defence on the basic level of security provision,
 • the use of a qualitative and quantitative method for dealing with decision-making problems in the conditions of uncertainty and risk:
  • application of a qualitative method of threat identification, processing registers of danger and threatened activities,
  • qualitative estimate and assessment of the risk and determination of priorities of risks for implementation of corrective measures,
  • application of basic methods of descriptive and inductive statistics, methods of real data collection and creation of data files for statistical analyses necessary for the decision-making,
  • use of a mathematical apparatus in investigating and dealing with real phenomena and problems,
 • application and compliance with the legal and internal regulations in the area:
  • in preparation, solution and removal of consequences of emergencies/crisis situations,
  • protection of classified information,
  • administrative law,
  • personnel work.

 c) general eligibility:

 • planning and acting in cooperation with emergency staffs and components of the integrated rescue system,
 • participation in planning of sources for security and defence,
 • planning of activities of subordinated individuals and teams with an emphasis on management of emergencies/crisis situations,
 • decision-making in case of lack of relevant information in unstable security environment,
 • ability to communicate in English on the working level.
ISCED F 1031 Vojsko a obrana
Code B1031P020001
Number of NAU verdict NAU-61/2019-14
Acreditated 10. 07. 2019 - 10. 07. 2029
Profile of study program Profesně zaměřený
Academic degree Bachelor
Rigorózní řízení NO
Guarantee of program doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Preparation for the exercise of a regulated profession NO
Preparation of security experts YES
Approval date 05. 12. 2018
Education areas

Bezpečnostní obory

Practise
Údaje o odborné praxi

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu tři praxe. Každá praxe má 160 hodinovu dotaci, tj. 4 týdny, 1 týden = 40 pracovních hodin. Praxe jsou zařazeny ve čtvrtém, pátém a šestém semestru studia. Praxe budou zabezpečovány a realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky. První praxe je zaměřena na ověření znalostí a dovedností spojených s aplikací problematiky právního systému v oblasti veřejné správy. Praxe ve třetím ročníku je zaměřena do oblasti bezpečnosti a obrany nebo podle zvoleného bloku povinně volitelných předmětů typu B a slouží k prohloubení získaných odborných znalostí a dovedností.

Studenti budou na jednotlivá pracoviště pro výkon praxe umisťováni podle možností resortu. Účelem praxe je také příprava studenta na výkon budoucího povolání.

Termín konání praxe je součástí harmonogramu akademického roku, jak pro studenty prezenční nebo kombinované formy studia. Na základě vytvořeného harmonogramu akademického roku dává rektor-velitel na základě návrhu děkana fakulty, předloženého garantem studijního programu, termíny vyčleněné pro konání praxe do ročního plánu Ministerstva obrany, podle kterého se řídí všechny útvary a zařízení Armády České republiky. Upřesnění útvarů a zařízení Armády České republiky, ve kterých studenti budou vykonávat praxi, je závislé na konkrétních úkolech a plánu daného kalendářního roku. Požadavek rektora-velitele je odpovědnými součástmi (příslušné útvary a zařízení Armády České republiky nebo Ministerstva obrany) odpovězen cestou Sekce státního tajemníka.

V případě studentů kombinované formy studia je při organizaci praxe postupováno shodně jako u prezenčního studia. Předpokládá se, že převážná většina studentů kombinovaného studia bude příslušníky Ministerstva obrany/Armády České republiky, kteří musí být vysláni ke studium. Na základě vyslání jsou studenti uvolňováni ke studiu v souladu se zákoníkem práce a vnitřními předpisy rezortu Ministerstva obrany. Z tohoto důvodu budou uvolňováni i k vykonání praxe, která je povinnou součástí studia. V případě studentů mimo resort Ministerstva obrany/Armády České republiky se očekává, že bude také postupováno v souladu s § 231 – 235 Zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohoda zákoníku práce. V souladu s těmito paragrafy studenti mají právo na uvolnění z práce v nezbytně nutném rozsahu k účasti na výuce, což praxe, která je součástí akreditovaného studia, splňuje.

Součástí přílohy žádosti o akreditaci je i stanovisko Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany o poskytnutí součinnosti při zabezpečování praxí pro studenty ve studijním programu Bezpečnost a obrana.

Studenti budou moci požádat garanta předmětu o výkon praxe i mimo Ministerstvo obrany/Armádu České republiky. Součástí předložené žádosti studenta bude uvedení organizace výkonu praxe a obsahová náplň praxe. Garant studijního programu posoudí organizaci, ve které má být praxe vykonávána, s ohledem na její odborné zaměření v oblasti bezpečnosti a obrany, a obsahovou náplň praxe. Pokud uvedená praxe naplní požadavky související s výstupy z učení a obsahovou náplní předmětu, bude garantem předmětu vyhotovena a rektorovi-velitelovi předložena k podpisu smlouva o zajištění odborné praxe. Student v souladu s touto smlouvu a obsahovou náplní praxe bude moci vykonat praxi i mimo uvedená pracoviště.

Univerzita obrany dlouhodobě spolupracuje se Statutárním městem Brnem – Městskou částí a úřadem Brno – Královo Pole. Z toho důvodu předpokládá zahájení spolupráce na přípravě smlouvy o dlouhodobé spolupráci při zajišťování výuky studentů ve studijním programu Bezpečnost a obrana.

V předchozím studijním oboru Bezpečností management byla uzavřena dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, jejímž obsahem bylo získávání odborné způsobilosti v úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a CNP absolventů studijního programu na základě absolvování praxí u HZS. Snahou fakulty bude obnova dohody o spolupráci. Dále bude chtít fakulta obnovit dohodu o spolupráci se Statutárním městem Brnem – Městkou částí a úřadem Brno – Sever, kde se studenti v předchozím studijním programu taktéž účastnili praxí.

The students complete three practical training courses during the Degree Programme. Each practical training lasts 160 hours, i. e. 4 weeks; 1 week = 40 work hours. The practical training is included in the fourth, fifth and sixth semester. The practical training will be provided and implemented in cooperation with the Ministry of Defence in the military departments and facilities of the Army of the Czech Republic. The first practical training is focused on the knowledge and skills connected with application of the legal system in the area of public administration. In the third year, the practical training is focused on the area of security and defence or according to the selected block of the B type elective subjects; it deepens the acquired knowledge and skills.

The students will be located to the individual practical training sites according to the potentialities of the Ministry. The purpose of the practical training is preparation of the students for the performance of their future careers.

The terms of the practical training are part of the academic year timetable for both the full-time students and the combined form of study. The faculty dean proposes terms submitted by the Degree Programme guarantor and based on the timetable of the academic year, the rector-commandant enters the terms dedicated to the practical training into the annual plan of the Ministry of Defence, which governs all departments and facilities of the Army of the Czech Republic. The determination of the departments and facilities of the Army of the Czech Republic where the students will perform the practical training depends on the particular tasks and the plan of the given calendar year. The rector-commandant's requirement receives answer from the responsible components (the related departments and facilities of the Army of the Czech Republic or the Ministry of Defence) through the State Secretary Division.

The practical training of the combined form of study is organized in the same way as in the full-time study. It is assumed that a vast majority of students in the combined study will include members of the Ministry of Defence/Army of the Czech Republic sent for the study. Based on the sending, the students are released for the study in accordance with the Labour Code and internal regulations of the Ministry of Defence. For this reason, they will be released also for the performance of practical training, which is an obligatory part of the study. As regards students outside the Ministry of Defence/Army of the Czech Republic, it is assumed that the procedure will be governed by Par. 231 – 235 of the Labour Code on Qualification Upgrading and Qualification Agreement. In accordance with these paragraphs, the students have a right to be released from their jobs in the necessary extent in order to participate in the education, which the practical training satisfies, being a part of the accredited study.

The application for the accreditation contains an opinion of the State Secretary Division of the Ministry of Defence regarding the provision of cooperation in ensuring the practical training for students in the Degree Programme of Security and Defence.

The students will be allowed to ask the guarantor of the subject to perform practical training outside the Ministry of Defence/Army of the Czech Republic. The submitted application shall include the organisation where the practical training is to be carried out and the content of the training. The programme director will assess the organisation where the practical training is to be performed with regard to its professional focus in the area of security and defence and the content of the training. If the indicated practical training meets requirements related to the teaching outcomes and the content of the subject, the programme director will produce an agreement on provision of practical training and submit it to the rector-commandant for signature. In accordance with this agreement and the content of the practical training, the student will be allowed to perform the training also outside the mentioned workplaces.

The University of Defence has long cooperated with the Statutory City of Brno – the Brno Municipality and the Brno – Královo Pole office. For this reason, the start of cooperation is expected in preparation of an agreement on long-term cooperation in the Degree Programme of Security and Defence.

In the previous Degree Programme of Security Management, an agreement on cooperation was concluded with the Ministry of the Interior – the General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech Republic, which included acquiring professional qualification in the area of protection of the population, crisis management and civilian emergency planning by the graduates of the Degree Programme based on practical training performed at the Fire Rescue Service. The faculty will thus try to renew the agreement to cooperate. In addition, the faculty will want to renew the agreement to cooperate with the Statutory City of Brno – Brno Municipality and the Brno – North office, where the students also performed practical training in the previous Degree Programme.

 

480
12

2. ročník - 4 týdny, 160h

3. ročník - 8 týdnů, 320h

Útvary a zařízení Armády České republiky (smluvně)
Ministerstvo obrany (smluvně)
Perspective

V souvislosti s vývojem mezinárodního, evropského a národního bezpečnostního prostředí má studijní program velkou perspektivu. Zájem o odborníky z oblasti bezpečnosti neustále narůstá. Klíčovým partnerem, jehož požadavky a potřeby z hlediska profilu absolventa by měly být naplněny, je Ministerstvo obrany.

Výuka ve prospěch bezpečnostního systému státu má na Univerzitě obrany a jejím předchůdci Vysoké vojeského škole pozemního vojska ve Vyškově dlouholetou tradici. Studenti byly od roku 2001 přijímáni do studijního modulu Ochrana obyvatelstva. Výuka ve studijním oboru Bezpečnostní management na Fakultě vojenského leadershipu byla uskutečňována od roku 2010 a studijní obor byl pro studenty velice perspektivní. Studenti ve studijním modulu Ochrana obyvatelstva získávali odbornou způsobilost v oblasti C Ochrana obyvatelstva, krizové řízení, nozové civilní plánování, která byla garantována Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Studenti modulu Bezpečnostní služby získávali odbornou zpsůobilost u Asociace bezpečnostních služeb. Ve studijním programu Bezpečnost a obrana bude snaha navázat na perspektivní a dlouhodobý rozvoj, který byl u studijního oboru Bezpečnostní management.

Z hlediska zajištění rozvoje studijního programu je nezbytným předpokladem zajištění rozvoje pedagogických a vědeckých kompetencí akademických pracovníků, kdy se očekává zvýšená potřeba kvalitní publikační činnosti v mezinárodních databázích, získávání projektů a grantů, spolupráce s praxí (účast na odborných stážích, cvičeních). Kvalitativní růst akademických pracovníků je zajišťován v rámci jejich osobních plánů kariérního rozvoje.

Ve studijním programu bude kladen hlavní důraz na rozvoj teoretických předmětů profilujícího základu (Právo bezpečnosti a obrany a Krizové řízení), čímž jsou pokryty dvě tématické oblasti v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory, následně rozvoj předmětů profilující základu. Z důvodu profesně zaměřeného studijního programu bude rozvoj zaměřen i na spolupráci s praxí pro zajištění uplatnění absolventů.

Dále bude důraz položen na rozšíření a prohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními vysokými školami v oblasti vzdělávání a vědecké činnosti (získávání společných projektů).

Za rozvoj studijního programu bude odpovídat garant studijního programu. Na základě pravidelného hodnocení kvality budou přijímána opatření ke zkvalitnění studijního programu. Shodně za jednotlivé předměty a jejich rozvoj bude zodpovídat garant předmětu. Pro potřeby zajištění rozvoje studijního programu a kvality studijního programu si garant studijního programu zřídí Radu studijního programu jako poradní orgán.

Počty přijímaných studentů ke studiu ve studijním programu jsou formulovány ze strany vedení Ministerstva obrany. Počet civilních studentů přijímaných na fakultu je počítán na úrovni cca 15 % z počtu přijímaných vojenských studentů v příslušném akademickém roce. Přesný počet přijímaných studentů do akademického roku je zveřejňován ve Věstníku vzdělávacích aktivit na příslušný rok.

Do platného akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Bezpečnostní management a Ekonomika obrany státu bylo přijímáno průměrně 50 civilních studenů.

Předpokládá se ke studiu do studijního programu Bezpečnost a obrana přijímat cca 30 studentů v prezenční a 30 studetnů v kombinované formě.

Absolventi studijního programu Bezpečnost a obrana se uplatní prioritně ve prospěch Ministerstva obrany, dalších ústředních orgánů státní správy, krajských a obecních úřadů, popřípadě v soukromém sektoru.

Absolventi jsou schopni uplatnit se ve funkcích:

 1. Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
 2. Specialisté v oblasti krizového řízení
 3. Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
 4. Bezpečnostní pracovník
 5. Bezpečnostní referent
 6. Vedoucí bezpečnostní pracovník
 7. Odborní pracovníci v oblasti personalistiky a ekonomiky
 8. Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
 9. Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Subject Final exam Credits Part of study program Specialization
1. semester
Povinný
4
5
4
2
4
2
5
4
2. semester
Povinný
4
6
4
2
4
4
2
4
3. semester
Povinný
4
4
4
2
4
6
2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4
4
4. semester
Povinný
4
4
2
6
4
2
4
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4
4
5. semester
Povinný
4
2
4
6
6
2
2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
4
4
6. semester
Povinný
2
12
6
2
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group)
8
8
8

Together require 180 credits
Together 0 credits of optional subjects

Legend:
Subjects of profile base
Subjects of theoretical profile base
* Předmět jiné školy

Study duties

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu bakalářské práce může konat student, který složí zápočty a zkoušky stanovené studijním plánem a který se ke státní závěrečné zkoušce přihlásí.

Státní závěrečná zkouška je tvořena předměty Právo bezpečnosti a obrany a Krizové řízení. Student si z předmětu vylosuje otázku. Otázka se skládá z teoretické a aplikované části, která ověřuje schopnost studenta získané poznatky implementovat do praxe.

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

Komise pro vykonání státní závěrečné zkoušky jsou sestavovány tak, aby členem komise byl zástupce z resortu obrany s odpovídajícím odborným zaměřením a praxí.

Studenti absolvují v průběhu studia ve studijním programu tři praxe. Každá praxe je v rozsahu 160 h, což odpovídá 4 týdnům. Celkový rozsah praxe za dobu studia je 12 týdnů. Praxe jsou zařazeny ve čtvrtém, pátém a šestém semestru studia.

Praxe budou zabezpečovány a realizovány ve spolupráci s Ministerstvem obrany u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky. První praxe je zaměřena na ověření znalostí a dovedností spojených s aplikací problematiky právního systému v oblasti bezpečnosti. Praxe ve třetím ročníku je zaměřena do oblasti bezpečnosti a obrany nebo podle zvoleného bloku povinně volitelných předmětů typu B a slouží k prohloubení získaných odborných dovedností. Účelem praxe je také příprava studenta na výkon budoucího povolání.

Pro další praktické osvojení získaných znalostí a dovedností je zařazen v každém bloku povinně volitelných předmětů typu B předmět Praktická výuka k bloku řízení bezpečnosti nebo Praktická výuka k řízení finančních zdrojů a Praktická výuka k řízení lidských zdrojů (ekvivalence předmětů).

Plánované exkurze v předmětech jsou nezbytnou součástí výuky a jejich účast na nich je povinná. Účelem exkurzí je seznámit se s fungováním pracovišť podílejících se na zajištění bezpečnosti a obrany.

Podmínka pro splnění této skupiny povinně volitelných předmětů: Student si na konci druhého semestru vybere jeden ze dvou bloků – řízení bezpečnosti nebo řízení zdrojů. Po výběru daného bloku již není možné provádět změnu. V daném bloku absolvuje všechny stanovené předměty. Absolvování předmětu ve stanoveném semestru je nezbytnou podmínkou pro zápis do dalšího ročníku / pro postup do dalšího semestru.

Suggestion of final thesis topics
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)
-
(Navrhovaná)